Atesa la voluntat de crear un vicerectorat que gestioni les relacions amb els representants de tots els col·lectius de la comunitat universitària del Claustre universitari i que permeti interactuar amb el personal d’administració i serveis es considera necessari crear dins l’estructura dels vicerectorats un vicerectorat encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària que agrupi funcions fins ara atribuïdes a altres vicerectors i al gerent. Així mateix, aquest vicerectorat assumirà funcions d’àmbit econòmic;

Atès que, així mateix, es considera oportú assignar al vicerector adjunt les competències en les matèries relatives al patrocini i mecenatge i les càtedres d’empresa;

En virtut de les competències que m’atorguen els articles 52 i 55 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article 1

Es crea el vicerectorat encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària.

Article 2

S’addiciona un nou article 12 a la resolució del rector de 23 de maig del 2017, modificada per resolució de 7 de juliol del 2017 sobre l’estructura dels vicerectors, Secretària General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general, amb la redacció següent:

“Article 12

El  vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

  • La coordinació general amb els representants de tots els col·lectius del Claustre universitari.
  • La coordinació econòmico-financera.
  • La política del personal d’administració i serveis.
  • L’accés i la selecció del personal d’administració i serveis.

Article 3

L’article 1 de la resolució del rector de 23 de maig del 2017, modificada per resolució de 7 de juliol del 2017 sobre l’estructura dels vicerectors, Secretària General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general, queda modificat de la manera següent:

“Article 1

L'estructura dels vicerectorats, de la Secretaria General i d'altres càrrecs amb funcions d'àmbit general és la següent:

-vicerector o vicerectora adjunt al rector

-comissionat o comissionada per a l'estratègia científica de la UPF

-comissionat o comissionada per a l'estratègia del Grup UPF

-els vicerectors encarregats de la direcció dels projectes següents:

-projectes per a la docència

-projectes en l'àmbit del professorat

-projectes en l'àmbit de la recerca

-projectes per al compromís social i la igualtat

-projectes per a la internacionalització

-projectes d'innovació

-projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants

-projectes per a la comunitat universitària

-secretari o secretària general”

Article 4

L’article 2 de la resolució del rector de 23 de maig del 2017, modificada per resolució de 7 de juliol del 2017 sobre l’estructura dels vicerectors, Secretària General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general, queda modificat de la manera següent:

Article 2

El vicerector o vicerectora adjunt al rector coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-La coordinació de l'acció de govern

-La planificació institucional

-Els recursos d'informació

-L'administració electrònica

-La qualitat, l'avaluació i l'acreditació

-El patrocini, el mecenatge i les càtedres d’empresa

Article 5.

L’article 3 de la resolució del rector de 23 de maig del 2017, modificada per resolució de 7 de juliol del 2017 sobre l’estructura dels vicerectors, Secretària general i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general, queda modificat de la manera següent:

“Article 3

El comissionat o comissionada per a l'estratègia científica de la UPF coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-L'estratègia i política científiques

-La relació amb els centres CERCA i altres institucions científiques

-Les infraestructures de recerca

-L'emprenedoria”

Article 6.

L’article 7 de la resolució del rector de 23 de maig del 2017, modificada per resolució de 7 de juliol del 2017 sobre l’estructura dels vicerectors, Secretària General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general, queda modificat de la manera següent:

“Article 7

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-Els programes i els ajuts de recerca interns i externs

-Les figures de recerca de la UPF, les infraestructures de recerca i el programa CEI

-Els serveis científico-tècnics i equipaments de recerca

-La producció científica, ciència oberta i la recerca i la innovació responsables

-La transferència i la valorització de tecnologia i coneixement

-El doctorat, sense perjudici de les competències del director o directora de l'Escola de Doctorat

-Les beques i els ajuts al doctorat

-L'avaluació de la recerca”

Disposició addicional. Els actuals articles 12 i 13 de la resolució del rector de 23 de maig del 2017, modificada per resolució de 7 de juliol del 2017 sobre l’estructura dels vicerectors, Secretària General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general, passen a ser numerats com articles 13 i 14.

Disposició final.

Aquesta resolució entra en vigor l’1 de setembre del 2018.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 18 de setembre del 2018