Vista la resolució del rector de 18 de setembre del 2018 per la qual es crea el vicerectorat encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària i atesa la voluntat de delegar funcions en aquest vicerectorat en relació a aquesta matèria així com també en matèria econòmica i determinades competències en l’àmbit de contractació administrativa, es fa necessari modificar la resolució del rector de 24 de maig del 2017, modificada per resolucions de 7 de juliol del 2017 i de 3 de maig del 2018, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari general.

Atès també que recentment s’ha nomenat el comissionat per a l’estratègia científica de la UPF, les competències del qual havien estat delegades per resolució del rector de 3 de maig del 2018 en el vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l’àmbit de recerca i en el gerent mentre aquest càrrec estigués vacant, es fa necessari deixar sense efecte aquesta resolució.

Vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

En ús de les competències que m'atorga l'article 52, i d’acord amb el previst a l’article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article 1

S’addiciona un nou article 9 de la resolució del rector de 24 de maig del 2017, modificada per resolucions de 7 de juliol del 2017 i 3 de maig del 2018, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general, amb la redacció següent:

“Article 9

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

En matèria de comunitat universitària:

 • Coordinar les relacions amb els representants de tots els col·lectius del Claustre universitari.

En matèria de gestió del personal d’administració i serveis

 • Nomenar els funcionaris interins del personal d'administració i serveis.
 • Subscriure els contractes del personal laboral temporal d'administració i serveis, llevat dels contractes d'alta direcció i declarar-ne l'extinció.
 • Declarar les situacions administratives, llevat de la de suspensió d'ocupació, del PAS.
 • La incoació, tramitació i resolució d'expedients disciplinaris del PAS de caràcter abreujat.

En matèria econòmico-financera:

 • Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les despeses de capítol I referents al personal de la UPF, excepte les de nòmina i Seguretat Social.
 • Les facultats econòmico-financeres d'autorització, disposició, reconeixement d'obligacions i ordenació del pagament de despeses d'import inferior a 600.000 euros, IVA exclòs.
 • Signar transferències bancàries, xecs o qualsevol altre mitjà de pagament de les despeses a què fan referència els apartats anteriors.
 • Autoritzar les modificacions de crèdit següents:
 1. Ampliació i generació de crèdits.
 2. Transferències de crèdit la competència de les quals sigui atribuïda al rector per les bases d'execució del pressupost de la UPF.
 3. Baixa per anul·lació de crèdits.
 • Autoritzar les peticions d'ajornament i fraccionament de pagaments de deutes.
 • Resoldre els expedients de devolució d'ingressos, inclosa la resolució de les reclamacions sobre preus públics.
 • Signar les cessions de crèdit.

En matèria de contractació administrativa:

- Totes les actuacions inherents a la contractació administrativa que la legislació en matèria de contractes del sector públic atribueix al rector com a òrgan de contractació, d’aquells contractes d’obra, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics, subministraments i serveis d’import inferior a 600.000 euros, IVA exclòs, sense perjudici de les limitacions establertes per la legislació aplicable, pels reglaments de la Universitat, així com pel previst a la Disposició addicional primera de la present resolució.

Aquesta delegació comprèn:

a) L'aprovació del projecte, del plec de clàusules administratives particulars i, quan escaigui, de les prescripcions tècniques.

b) L'aprovació de l'expedient i l'obertura del procediment d'adjudicació, que també implica l'aprovació de la despesa.

c) La designació dels presidents de les meses de contractació.

d) L'adjudicació dels contractes.

e) La formalització dels contractes en document administratiu i, si escau, en escriptura pública.

Article 2

Modificar l’article 1 de la resolució del rector de 24 de maig del 2017, modificada per resolució de 7 de juliol del 2017 i 3 de maig del 2018, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general, que queda redactat de la manera següent:

“Article 1

El vicerector o vicerectora adjunt al rector exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

- Presidir la Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos d'Informació (CETRI)

- Presidir la Comissió d'Usuaris de Recursos de la Informació i Tecnologies (CURIT)

- Presidir la Comissió d'Administració Electrònica.

- Presidir la Comissió de Qualitat.

En matèria de contractació administrativa:

- Totes les actuacions inherents a la contractació administrativa que la legislació en matèria de contractes del sector públic atribueix al rector com a òrgan de contractació, d’aquells contractes d’obra, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics, subministraments i serveis d’import superior a 600.000 euros, IVA exclòs, sense perjudici de les limitacions establertes per la legislació aplicable, pels reglaments de la Universitat, així com pel previst a la Disposició addicional primera de la present resolució.

Aquesta delegació comprèn:

a) L'aprovació del projecte, del plec de clàusules administratives particulars i, quan escaigui, de les prescripcions tècniques.

b) L'aprovació de l'expedient i l'obertura del procediment d'adjudicació, que també implica l'aprovació de la despesa.

c) La designació dels presidents de les meses de contractació.

d) L'adjudicació dels contractes.

e) La formalització dels contractes en document administratiu i, si escau, en escriptura pública.

En matèria econòmico-financera:

-Les facultats econòmico-financeres d'autorització, disposició, reconeixement d'obligacions i ordenació del pagament de despeses d'import superior a 600.000 euros, IVA exclòs.

-Signar transferències bancàries, xecs o qualsevol altre mitjà de pagament de les despeses a què fa referència l’ apartat anterior.”

Article 3.

Modificar l’article 4 de la resolució del rector de 24 de maig del 2017, modificada per resolució de 7 de juliol del 2017 i 3 de maig del 2018, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general, que queda redactat de la manera següent:

“Article 4

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca, exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

-Presidir la Comissió de Recerca.

-La convocatòria, resolució i assignació dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca.

-Formalitzar els contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats que tinguin per finalitat la realització de treballs de recerca i transferència de coneixements de caràcter científic, tècnic o artístic, i tots aquells documents necessaris per a la seva formalització.

-Formalitzar les sol·licituds d’ajuts i projectes promoguts per altres administracions i organismes en matèria de recerca, doctorat, desenvolupament i innovació i d’aquells documents que se’n derivin.

-Resoldre els recursos dels procediments de la normativa acadèmica del doctorat, quan no siguin competència d'altres òrgans.”

Disposició addicional primera. Atenent l’article 1 en matèria de contractació administrativa de la present resolució, l’informe justificatiu de les necessitats dels expedients de contractació menor serà elaborat pels caps de serveis de la unitat proposant de l’expedient.

Disposició addicional segona. Els actuals articles 9, 10, 11, 12 i 13 passen a ser numerats com articles 10, 11, 12, 13 i 14 respectivament.

Disposició derogatòria. Queda sense efecte la resolució del rector de 3 de maig del 2018 de redistribució de les competències del comissionat per a l’estratègia científica mentre estigui vacant.

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 21 de setembre del 2018