Atès que per resolució de 18 de setembre del 2018 es va crear el vicerectorat de projectes per a la comunitat universitària, es fa necessari modificar la resolució del rector de 23 de maig del 2017 sobre l'estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d'àmbit general.

Atès que al mateix temps es considera oportú crear la figura d’un comissionat que impulsi i coordini el seguiment de processos i projectes vinculats a la trajectòria dels estudiants de la UPF, així com la participació d’aquests en la vida universitària.

En virtut de les competències que m’atorguen els articles 52 i 55 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article 1

L'article 1 de la resolució de 23 de maig del 2017 modificada per resolució del rector de 7 de juliol del 2017 i per la resolució del rector de 18 de setembre del 2018, sobre l’estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general queda redactat de la manera següent:

“Article 1

L'estructura dels vicerectorats, de la Secretaria General i d'altres càrrecs amb funcions d'àmbit general és la següent:

-vicerector o vicerectora adjunt al rector

-comissionat o comissionada per a l'estratègia científica de la UPF

-comissionat o comissionada per a l'estratègia del Grup UPF

- comissionat per a la trajectòria dels estudiants de la UPF

-els vicerectors encarregats de la direcció dels projectes següents:

-projectes per a la docència

-projectes en l'àmbit del professorat

-projectes en l'àmbit de la recerca

-projectes per al compromís social i la igualtat

-projectes per a la internacionalització

-projectes d'innovació

-projectes per a la comunitat universitària

-secretari o secretària general”

Article 2

S’addiciona un nou article 5 a la resolució de 23 de maig del 2017 modificada per resolució del rector de 7 de juliol del 2017 i per la resolució del rector de 18 de setembre del 2018, sobre l’estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general, amb la redacció següent:

“Article 5

El comissionat o comissionada per a la trajectòria dels estudiants de la UPF coordina i supervisa, sota la direcció del rector les matèries següents:

  • La direcció, l’impuls i seguiment del projecte general UPForward  i els projectes específics que en deriven per a la millora integral dels serveis i de la interacció del personal de la Universitat amb els estudiants i alumni al llarg de la seva trajectòria. La coordinació i avaluació de tots aquests projectes.
  • La interlocució amb els representants dels estudiants als òrgans de govern i de representació, incloent els delegats d’estudiants i el Consell d’Estudiants de la UPF (CEUPF).
  • L’impuls i seguiment de les activitats de les associacions d’estudiants i la  participació estudiantil, incloent els àmbits de cultura i esport.”

Article 3

Es suprimeix l’article 11 de la resolució de 23 de maig del 2017 modificada per resolució del rector de 7 de juliol del 2017 i per la resolució del rector de 18 de setembre del 2018, sobre l’estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general.

Article 4

L'article 12 de la resolució de 23 de maig del 2017 modificada per resolució del rector de 7 de juliol del 2017 i per la resolució del rector de 18 de setembre del 2018, sobre l’estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general queda redactat de la manera següent:

“Article 12

El  vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

-La coordinació general amb els representants de tots els col·lectius del Claustre universitari.

-La participació dels col·lectius de la comunitat universitària en la vida universitària.

- Les beques i els ajuts als estudiants de grau i màster.

-Les beques i els ajuts per a activitats dels estudiants.

-Les pràctiques externes dels estudiants.

-L'orientació i l'assessorament professional als estudiants; la inserció laboral.

-El programa UPF Alumni.

-La coordinació econòmico-financera.

-La política del personal d’administració i serveis.

-L’accés i la selecció del personal d’administració i serveis.”

Disposició addicional única. Els actuals articles 5, 6, 7, 8, 9 i 10 de la resolució de 23 de maig del 2017 modificada per resolució del rector de 7 de juliol del 2017 i per la resolució del rector de 18 de setembre del 2018, sobre l’estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general, passen a ser numerats com articles 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

Disposició final.

Aquesta resolució entra en vigor l’1 de gener del 2019.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 7 de gener del 2019