Vista la resolució del rector de 7 de gener del 2019 per la qual es suprimeix el vicerectorat encarregat de la direcció de projectes d’acollida, participació i acompanyament d’estudiants, es fa necessari atribuir les funcions d’aquest vicerectorat i de delegar les competències en un altre càrrec,

Vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

En ús de les competències que m'atorga l'article 52, i d’acord amb el previst a l’article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article 1

Suprimir l’article 8 de la resolució del rector de 24 de maig del 2017, modificada per resolucions de 7 de juliol del 2017, de 3 de maig del 2018 i 21 de setembre del 2018, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general.

Article 2

Modificar l’article 9 de la resolució del rector de 24 de maig del 2017, modificada per resolucions de 7 de juliol del 2017, de 3 de maig del 2018 i 21 de setembre del 2018, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general, que queda redactat de la manera següent:

“Article 9

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

En matèria de comunitat universitària:

 • Coordinar les relacions amb els representants de tots els col·lectius del Claustre universitari.
 • Presidir la Comissió d'Estudiants.
 • Presidir el Jurat de Selecció de Beques-Col·laboració.
 • Presidir el Jurat del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis.
 • Presidir la Comissió de Seguiment de Contractes de Prestació de Serveis a la UPF.
 • Presidir les comissions de les convocatòries de beques i ajuts als ensenyaments oficials, llevats els de doctorat.
 • Les resolucions relatives a la inscripció de les associacions d'estudiants en el registre d'associacions, llevat les relatives a l'autorització de l'ús de nom de la Universitat i del domicili social a la UPF.
 • La incoació, tramitació i resolució d'expedients disciplinaris als estudiants de caràcter abreujat.
 • Resoldre les sol·licituds de reconeixement de crèdits per activitats universitàries, llevat les que corresponguin a l'aprenentatge de llengües.
 • Resoldre tot el que estigui relacionat amb beques i ajuts als ensenyaments oficials llevat els de doctorat.
 • La convocatòria, la resolució i tots aquells assumptes relacionats amb els ajuts anuals a les associacions d'estudiants, inclosa la revocació dels ajuts.

En matèria de gestió del personal d’administració i serveis

 • Nomenar els funcionaris interins del personal d'administració i serveis.
 • Subscriure els contractes del personal laboral temporal d'administració i serveis, llevat dels contractes d'alta direcció i declarar-ne l'extinció.
 • Declarar les situacions administratives, llevat de la de suspensió d'ocupació, del PAS.
 • La incoació, tramitació i resolució d'expedients disciplinaris del PAS de caràcter abreujat.

En matèria econòmico-financera:

 • Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les despeses de capítol I referents al personal de la UPF, excepte les de nòmina i Seguretat Social.
 • Les facultats econòmico-financeres d'autorització, disposició, reconeixement d'obligacions i ordenació del pagament de despeses d'import inferior a 600.000 euros, IVA exclòs.
 • Signar transferències bancàries, xecs o qualsevol altre mitjà de pagament de les despeses a què fan referència els apartats anteriors.
 • Autoritzar les modificacions de crèdit següents:
 1. Ampliació i generació de crèdits.
 2. Transferències de crèdit la competència de les quals sigui atribuïda al rector per les bases d'execució del pressupost de la UPF.
 3. Baixa per anul·lació de crèdits.
 • Autoritzar les peticions d'ajornament i fraccionament de pagaments de deutes.
 • Resoldre els expedients de devolució d'ingressos, inclosa la resolució de les reclamacions sobre preus públics.
 • Signar les cessions de crèdit.

En matèria de contractació administrativa:

- Totes les actuacions inherents a la contractació administrativa que la legislació en matèria de contractes del sector públic atribueix al rector com a òrgan de contractació, d’aquells contractes d’obra, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics, subministraments i serveis d’import inferior a 600.000 euros, IVA exclòs, sense perjudici de les limitacions establertes per la legislació aplicable, pels reglaments de la Universitat, així com pel previst a la Disposició addicional primera de la present resolució.

Aquesta delegació comprèn:

a) L'aprovació del projecte, del plec de clàusules administratives particulars i, quan escaigui, de les prescripcions tècniques.

b) L'aprovació de l'expedient i l'obertura del procediment d'adjudicació, que també implica l'aprovació de la despesa.

c) La designació dels presidents de les meses de contractació.

d) L'adjudicació dels contractes.

e) La formalització dels contractes en document administratiu i, si escau, en escriptura pública.”

Disposició addicional única. Els actuals articles 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de la de la resolució del rector de 24 de maig del 2017, modificada per resolucions de 7 de juliol del 2017, de 3 de maig del 2018 i 21 de setembre del 2018, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general, passen a ser numerats com articles 8, 9, 10, 11, 12 i 13, respectivament.

Disposició final.

Aquesta resolució entra en vigor l’1 de gener del 2019.

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 7 de gener del 2019