La Resolució del rector de 23 d'octubre del 2012 assignava a la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals, depenent del Gabinet del Rectorat, les funcions de suport, promoció i coordinació de les accions previstes en el Programa de Responsabilitat Social i, de l'altra, adscrivia els diferents programes de responsabilitat social a diferents unitats i serveis de la universitat.

Atès que s’han produït canvis en el Programa – la creació de la Unitat d’Igualtat per a la direcció del programa UPF-Igualtat, la creació del programa UPF-Saludable-, es fa necessari una nova resolució per tal d’adaptar-la a la realitat actual.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les competències que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Primer. Assignar al  Gabinet del rectorat les funcions de suport a la planificació, la promoció i la coordinació del Programa de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible. Així mateix, se li assigna la direcció, la coordinació, l'impuls i l'avaluació del Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i Solidaritat (UPF-Solidària), en coordinació amb els diferents serveis d’acord els termes previstos en el propi pla.

Segon. Assignar a la Unitat d’Igualtat la direcció, la coordinació, l'impuls i l'avaluació del Pla d’Igualtat Isabel de Villena (UPF-Igualtat), en coordinació amb els diferents serveis d’acord els termes previstos en el propi pla.

Tercer. Assignar a l’Àrea de Recursos Humans i Organització la direcció, la coordinació, l'impuls i l'avaluació del Pla de Promoció de la Salut (UPF-Saludable), en coordinació amb els diferents serveis d’acord els termes previstos en el propi pla.

Quart. Assignar a l’Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni la direcció, la coordinació, l'impuls i l'avaluació del Pla de Sostenibilitat Ambiental (UPF-Sostenible), en coordinació amb els diferents serveis d’acord els termes previstos en el propi pla.

Cinquè. Assignar a l’Àrea de Serveis Tecnològics i Recursos d’Informació la direcció, la coordinació, l'impuls i l'avaluació del Pla d'Inclusió (UPF-Inclusió), en coordinació amb els diferents serveis d’acord els termes previstos en el propi pla.

 

Disposició derogatòria.

Queda sense efectes els apartats primer i segon, així com la disposició addicional de la resolució de 23 d’octubre del 2012 per la qual s’assignaven a diverses unitats i serveis administratius les accions que integren el Programa de Responsabilitat Social.

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 14 de febrer de 2020