Visualització del contingut web

Acord de Consell de Govern d'11 de desembre del 2019

L’any 2007, la Universitat va crear una convocatòria d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries. Des d’aleshores, les bases que l’han de regir s’han anat adequant a les circumstàncies i al context social, fins al 2015, any en què es va aprovar el text fins ara vigent.
 
El nou context global ha comportat l’evolució d’una cooperació al desenvolupament molt focalitzada en els països del Tercer Món cap a una mirada més local, posant èmfasi en accions solidàries que intenten pal·liar la manca de recursos que pateix part de la nostra societat.
 
L’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar al setembre del 2015 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també vol enfortir la pau universal i l’accés a la justícia social. L’Agenda planteja 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que serveixen de guia de referència per a governs, institucions i societat civil per impulsar un creixement econòmic i social sostenibles.

El Pla Estratègic 2016-2025 de la UPF destaca el de promoure una comunitat participativa i socialment responsable, oferint activitats que mostrin l’aposta de la Universitat per la responsabilitat social, que desenvolupin el benestar de les persones i l’esperit de voluntariat, i que permetin als membres de la nostra comunitat universitària formar-se integralment com a ciutadans.

Les noves bases obren la participació al col·lectiu de treballadors de la UPF jubilats; actualitzen les línies de treball dels projectes, especificant una línia d’activitats solidàries d’àmbit local adreçades a col·lectius en risc d’exclusió social, i modifiquen lleugerament la manera d’avaluar els projectes.

La dotació econòmica de la convocatòria prové del fons de solidaritat, que inclou fons del pressupost general de la Universitat, el pressupost del Consell Social i les aportacions voluntàries dels membres de la comunitat universitària (estudiants, professors i personal d'administració i serveis) o altres donacions puntuals.
 
Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Primer
. Aprovar les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible, que consten com a annex.

Segon. Derogar les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries aprovades per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015.

 

ANNEX

Article 1. Objecte

Establir les normes que han de regir les convocatòries de concessió d’ajuts destinats a finançar projectes, activitats i/o accions vinculades a la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.

Article 2. Naturalesa i àmbits d’aplicació

2.1. Els continguts de les propostes que es poden presentar en aquesta convocatòria han de:

Orientar-se cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts a l’Agenda 2030, amb un enfocament interdisciplinari i obert. Serà en la convocatòria corresponent on s’especificarà quins ODS són els prioritaris.
Ajustar-se als principis i a les bones pràctiques recollits en el Codi de Conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, elaborat pel Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales i aprovat per la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas el 2006, al qual la UPF es va adherir per acords del Consell de Govern de 27 de gener del 2010.
Respectar els principis del pla director de cooperació al desenvolupament català vigent en el moment de la convocatòria.

2.2. Els projectes s'han de gestionar de manera que els beneficis a tercers que es generin indirectament, com la contractació de personal tècnic, becaris, adquisició de material, o similars, recaiguin en el personal local, les zones geogràfiques i les àrees de població que en siguin beneficiàries.

2.3. Els projectes han de preveure necessàriament la identificació d'una entitat beneficiària responsable en el lloc d'execució del projecte que representi els interessos de les persones beneficiàries.

2.4. Aquests ajuts són compatibles amb altres subvencions o ajuts econòmics amb la mateixa finalitat.

Article 3. Modalitats

Poden optar en aquesta convocatòria els projectes destinats a les línies següents:

 •     Línia 1. Formació-educació: accions que promoguin l'educació i/o que facilitin la formació de formadors en universitats o d'altres institucions educatives formals en temes de desenvolupament sostenible.

•      Línia 2. Projectes destinats a fomentar la cooperació internacional al desenvolupament.

•      Línia 3. Activitats solidàries d’àmbit local adreçades a col·lectius en risc d’exclusió social.

Article 4. Exclusió

Queden fora de l’abast d’aquesta convocatòria els projectes següents: 

Treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals de cooperació i desenvolupament.
Actuacions d’ajuda humanitària en situacions d’emergència.
Projectes a títol personal sense participació d’entitat beneficiària.

Article 5. Període d’execució

Els projectes s’han d’executar dins l’any de la convocatòria.

Article 6. Sol·licitants

Poden optar a obtenir subvencions en el marc d'aquestes bases els membres de la comunitat universitària: estudiants, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis. També hi poden participar els antics alumnes (Alumni) UPF i treballadors de la UPF jubilats.

La sol·licitud es fa conjuntament entre la persona sol·licitant i una entitat social, entre les quals hi ha un vincle:

La persona sol·licitant ha d’exercir d’interlocutor amb UPF Solidària i participar directament i activament en l’execució del projecte proposat. Quan en el projecte participi més d’un membre de la UPF, caldrà presentar una única sol·licitud conjunta.
L’entitat sol·licitant serà qui tindrà la consideració d’“entitat beneficiària” als efectes de la Llei general de subvencions.

La participació directa i activa de totes les persones membres del projecte s’ha de detallar al formulari de la convocatòria, amb indicació de la seva vinculació a la UPF i el rol que desenvoluparan en el marc del projecte finançat.

Article 7. Dotació econòmica de la convocatòria anual

La dotació econòmica de la convocatòria prové del fons de solidaritat que s'explica en la introducció d'aquestes bases, i la seva quantitat s'estableix en cada convocatòria anual.

Article 8. Assignació econòmica als projectes

8.1. L'assignació econòmica màxima atorgable a les sol·licituds presentades no pot superar en cap cas el 75% del pressupost total del projecte. El percentatge restant ha de ser assumit per l’entitat beneficiària o per altres entitats externes. 

8.2. L'import assignat pot cobrir excepcionalment, i de manera total o parcial, el cost del desplaçament, assegurança i visat del sol·licitant. En qualsevol cas, aquest cost no pot superar el 40% de l’import concedit.

8.3. L'import assignat pot cobrir parcialment o total els diferents conceptes del pressupost del projecte. 

8.4. No es poden cobrir despeses de caràcter administratiu originades a la UPF ni es pot destinar l'ajut a la remuneració dels serveis professionals de les persones participants de la Universitat.

Article 9. Convocatòria de les subvencions

9.1. Es farà una convocatòria anual, i l'òrgan convocant serà el rector o rectora o vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria.

9.2. La convocatòria dels ajuts es difondrà a través de la pàgina web i d’altres canals de comunicació habituals de la Universitat, i ha de contenir la informació següent:

Dotació econòmica i distribució prevista per a cada modalitat
Factors i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) prioritaris
Composició de la Comissió Avaluadora
Criteris de valoració dels projectes
Documentació que s’ha de presentar
Període de presentació de les sol·licituds 
Data prevista de la resolució 

Article 10. Sol·licituds i documentació

10.1. Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari normalitzat, que es publicarà amb la convocatòria i que estarà disponible a la web d'UPF Solidària.

10.2. La sol·licitud ha de ser emplenada i signada pel membre de la comunitat universitària de la UPF i el representant legal de l’entitat beneficiària.

Article 11. Procés de valoració i de selecció

11.1. El rector o rectora nomenarà una Comissió Avaluadora, que serà presidida pel vicerector o vicerectora, i que serà l'encarregada de valorar i de seleccionar els projectes subvencionats per la convocatòria.

11.2. La Comissió Avaluadora estarà formada pel president o presidenta i pels membres següents:

Un expert en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament aliè a la UPF.
Un expert en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament de la UPF.
Un membre de cadascun dels col·lectius que formen part de la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS), a proposta de la presidència de la Comissió.
Un representant del Consell Social de la UPF.
El responsable de la unitat a la qual correspon la gestió del programa de solidaritat i cooperació de la UPF, que n'exercirà la Secretaria.

11.3. Els projectes seran valorats, d'acord amb els criteris següents:

11.3.1. Qualitat i viabilitat del projecte (30%)

Descripció i coherència del projecte, viabilitat i sostenibilitat de recursos per a l'execució i el manteniment autosostingut i autònom del projecte en acabar l'ajut econòmic de la UPF.

11.3.2. Sol·licitants (30%)

Experiència i/o formació en cooperació al desenvolupament i experiència i/o formació en els camps temàtics del projecte que es proposa i nivell de participació de membres de diferents col·lectius de la comunitat universitària.

11.3.3. Prioritats (40%)

Projectes amb vinculació d'universitats o d’altres institucions educatives formals de països en les posicions més baixes de l'Índex de Desenvolupament Humà del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD); o bé els projectes desenvolupats a Catalunya.
Projectes que tinguin com a finalitat principal l'educació i la transferència de coneixement.
Implicació i participació de la comunitat beneficiària en el desenvolupament, la gestió i la sostenibilitat del projecte.
Aquells altres aspectes de priorització que es recullin en la convocatòria anual.

11.3.4. Valoració mínima (60%)

La valoració mínima exigida per poder beneficiar-se d’aquestes subvencions és del 60%.

Article 12. Resolució i comunicació

12.1. El rector o rectora resoldrà l'atorgament de subvencions entre les sol·licituds presentades en el termini màxim d'un mes, comptat des de la data de finalització del termini de presentació dels projectes.

12.2. Es publicarà la resolució de la convocatòria a través de la pàgina web d'UPF Solidària (www.upf.edu/web/upfsolidaria), i es comunicarà el resultat als sol·licitants a través del correu electrònic, per escrit.

12.3. L'atorgament de subvenció a un projecte pot estar condicionat a la reformulació de qualsevol aspecte que es consideri necessari. Així, la subvenció estarà condicionada al fet que els sol·licitants presentin la documentació requerida per la resolució en la fase d'acceptació de l'ajut.

Article 13. Procediment de tramitació de les subvencions

13.1. Acceptació

Perquè la resolució sigui definitiva, els sol·licitants dels projectes subvencionats han de comunicar per escrit a UPF Solidària, en el termini d'un mes després de la data de resolució de la convocatòria, l'acceptació expressa de la subvenció així com de les bases de la convocatòria.

En el cas de projectes pendents de reformulació, l'acceptació de l'ajut només s'admetrà si està acompanyada de la reformulació del projecte d'acord amb les indicacions de la resolució.

L’acceptació de l’ajuda concedida implica la realització de l’activitat en els termes indicats en la sol·licitud presentada a la convocatòria. Qualsevol variació s’ha de consultar a UPF Solidària.

13.2. Forma de pagament

Una vegada acceptada la subvenció, s'iniciarà el tràmit de la transferència per fer efectiu l'import atorgat al projecte.

Les subvencions concedides han de destinar-se a finançar únicament les despeses aprovades. En cas que calgui fer alguna modificació s'ha de sol·licitar a UPF Solidària.

La tramitació dels pagaments seguirà el procediment habitual de la UPF, que es faran efectius mitjançant transferència bancària. 

13.3. Modificació del projecte

Qualsevol modificació substantiva del projecte s'ha de comunicar abans de dur-la a terme.

Es considera una modificació substantiva aquella que implica un canvi en els objectius o els resultats del projecte, o bé aquella que suposa una desviació superior al 10% en qualsevol dels conceptes pressupostats o una modificació de les partides previstes en el projecte inicial.

L'acceptació o la desestimació d'aquesta modificació es comunicarà en un termini màxim de deu dies hàbils.

Article 14. Revocació de la subvenció

14.1. Les subvencions atorgades es poden revocar totalment o parcialment quan no es respectin els terminis establerts o quan es modifiqui significativament el contingut del projecte sense prèvia autorització de la UPF.

14.2. També pot donar lloc a la revocació no acceptar la subvenció en el termini previst en l'article 13.1 d'aquestes bases.

14.3. La justificació inadequada d'un projecte i l'incompliment en la presentació de l'informe de seguiment comportarà la revocació de la subvenció.

14.4. En cas que no hagi exhaurit el total de la subvenció concedida, una vegada presentada la memòria final, els romanents existents passaran a disposició del pressupost d’UPF Solidària.

Article 15. Seguiment i justificació dels projectes

15.1. UPF Solidària establirà un sistema de contacte periòdic amb el responsable del projecte.

15.2. S'ha de presentar una memòria final en el termini d'un mes després de la finalització del projecte, en la qual s'ha de:

Justificar l'assoliment dels objectius del projecte.
Justificar les despeses fetes (mitjançant relació de factures), adjuntant-hi tots els justificants originals i la documentació acreditativa dels pagaments corresponents a les despeses fetes. En el cas de despeses compartides amb una altra entitat o institució, s’ha de presentar l’original (que es retornarà) i una fotocòpia llegible.
Adjuntar una còpia del material gràfic i audiovisual il·lustratiu, degudament documentat i en format reutilitzable. L’entitat beneficiària ha de comptar amb tots els permisos i autoritzacions corresponents per al tractament de les dades personals i per als drets d’imatge de les persones i de les institucions que es mostrin en aquesta documentació. 

15.3. Per tal que el sol·licitant pugui presentar-se a una nova convocatòria és imprescindible haver lliurat la memòria final i els justificants originals corresponents.

15.4. Per confeccionar la memòria final, s'han de seguir les indicacions establertes a la convocatòria. En el cas que no compleixin els requisits mínims exigibles, UPF Solidària demanarà l'ampliació o l'esmena de la informació.

15.5. En cas que en el termini establert per a la presentació de la memòria no es justifiqui correctament l'import total atorgat, el responsable de la sol·licitud del projecte ha de retornar a la UPF els diners no gastats o justificats.

Article 16. Difusió del resultat dels projectes subvencionats

16.1. La UPF pot convocar els responsables dels projectes per fer sessions informatives i donar-los a conèixer entre la comunitat universitària.

16. 2. Qualsevol informació pública que es generi en relació amb el projecte subvencionat per la UPF ha de fer constar el suport rebut per la Universitat. Quan es reprodueixin els logotips de les entitats col·laboradores també s'hi ha d'incloure el d'UPF Solidària.

16. 3. La UPF pot utilitzar tota la informació del projecte amb l'objectiu de difondre les accions de cooperació en què la Universitat ha participat, per elaborar materials de difusió, per fer campanyes de sensibilització i per incloure-la en la seva memòria anual d'activitats.