Acord de Consell de Govern de 10 d'abril del 2019

ANTECEDENTS

El Benestar Planetari és un nou concepte que la Universitat Pompeu Fabra (UPF) proposa per crear una agenda d'investigació global, interdisciplinària i orientada a l'impacte sobre problemes urgents a escala planetària i reptes relacionats amb l'antropocè, inclòs el benestar de les persones, les societats i el mateix planeta. Aquest nou concepte de Benestar Planetari assumeix que cal amb urgència investigació, ensenyament, transferència i difusió de coneixements originals creats conjuntament per les ciències socials, les humanitats, les ciències de la vida i la tecnologia.

Tal com s'utilitza en aquesta convocatòria, el concepte s'adapta a la idea de Salut Planetària. La Salut Planetària s'ha concebut recentment com l'assoliment del nivell més alt possible de salut, benestar i equitat a tot el món a través d'una atenció acurada envers els sistemes humans —polítics, econòmics i socials— que conformen el futur de la humanitat i els sistemes naturals de la Terra, els quals defineixen els límits ambientals segurs en què la humanitat pot prosperar.

En un context sense precedents de canvi climàtic ràpid i transformacions globals del món, l'informe sobre Salut Planetària[1] suggereix que la humanitat només es pot desenvolupar amb èxit al segle XXI si les desigualtats inacceptables en salut i riquesa s'adrecen dins els límits ambientals de la Terra, a través de la generació de nous coneixements, la implementació de polítiques sàvies, diverses accions determinades i un lideratge inspirador. Les amenaces ambientals a la salut i la civilització humanes es caracteritzen per arribar de manera sobtada i incerta. Les nostres societats s'enfronten a riscos grans i poderosos que requereixen accions urgents i transformadores per protegir les generacions presents i futures. L'informe també destaca diversos desafiaments transversals, com ara la necessitat d'entendre la complexitat, la interdisciplinarietat i la urgència.

El 2018, la UPF va iniciar la iniciativa sobre Benestar Planetari. L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure una acció interdisciplinària transversal en el camp del benestar planetari, amb l'objectiu de proporcionar a la Universitat una visió compromesa amb els grans reptes de la societat en el segle XXI. Durant el segle passat, la humanitat va fet grans progressos per millorar el benestar de la societat. Aquest progrés, però, ha tingut un cost: una taxa d'explotació sense precedents de recursos naturals i desigualtats inacceptables en salut i riquesa. Per això, la UPF ha decidit centrar la seva energia a respondre a aquesta situació, que suposa un repte en els diversos àmbits de coneixement i educació de la Universitat.

El contingut i els límits de la iniciativa sobre Benestar Planetari encara no estan definits, però s'entén que impliquen estendre el concepte del marc de Salut Planetària a una gamma més àmplia d'àrees relacionades amb el benestar, així com fer èmfasi en la importància del treball interdisciplinari entre les ciències socials, les humanitats, les ciències de la vida i la tecnologia. Seguint l'informe de l’International Panel on Social Progress (IPSP), entenem el benestar individual i social com un objectiu general de la societat, amb una naturalesa multidimensional que inclou riquesa, equitat, medi ambient i altres béns públics, com la salut i l'educació. Aquesta idea de benestar planetari és normativa en el sentit que hi ha múltiples perspectives sobre el que importa a la societat.[2]

La iniciativa sobre Benestar Planetari de la UPF està estretament alineada amb els tres centres concèntrics dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En primer lloc, el nucli central d’objectius relacionats amb el benestar (ODS 1, ODS 3, ODS 4, ODS 5, ODS 10, ODS 16); en segon lloc, els objectius relacionats amb les infraestructures (ODS 2, ODS 6, ODS 7, ODS 8, ODS 9 i ODS 12); i en tercer lloc, una capa que insereix els anteriors ODS en els objectius relacionats amb el medi natural (ODS 6, ODS 13, ODS 14 i ODS 15). Finalment, també acompleix l’objectiu general de crear aliances per aconseguir els objectius anteriors (ODS 17).

Qualsevol recerca que pugui contribuir a desenvolupar nous coneixements en alguna de les àrees següents pot constituir un exemple excel·lent d'una preocupació relacionada amb el Benestar Planetari:

- Co-beneficis per a la salut i el medi ambient
- Integració de la protecció mediambiental en els sistemes de salut
- Canvi climàtic
- Energies netes
- Producció alimentària i dietes sanes amb baix impacte ambiental
- Solucions integrades de l'ús del sòl
- Estudis urbans
- Governança global
- Desigualtats globals
- Desenvolupament sostenible
- Pobresa
- Envelliment
- Educació global
- Salut global
- Benestar animal, humà i social

La present convocatòria té per objectiu promoure col·laboracions interdisciplinàries per aportar oportunitats de finançament inicial i de petita escala (seed funding) en tot allò relacionat amb l’encara ampli concepte de Benestar Planetari. Les col·laboracions interdisciplinàries es consideraran una condició necessària en totes les modalitats de la present convocatòria. També seran ben avaluats aquells temes que s’entenguin com a nous enfocaments per comprendre la complexitat a escala local i global. Aquesta convocatòria ha estat concebuda com un primer pas per identificar una comunitat de científics de la UPF que se sent interrogada pels reptes globals de l'antropocè i que està preparada per explorar sinergies amb altres disciplines a fi d’abordar aquests desafiaments.

OBJECTIU GENERAL

L'objectiu d'aquesta convocatòria és donar suport a una nova generació d'investigadors i d’acadèmics per promoure i afavorir col·laboracions multidisciplinàries i transdisciplinàries entre els professors de la UPF i potenciar col·laboracions amb líders i institucions internacionals reconegudes. Es consideren dues estratègies, tot incloent diferents accions, per assolir aquest objectiu:

Estratègia 1: promoure una nova generació d’acadèmics amb un fort enfocament en Benestar Planetari.

 • Acció 1.1. Suport a estudiants de doctorat
 • Acció 1.2. Suport a investigadors postdoctorals

Estratègia 2: promoure la investigació multidisciplinària en Benestar Planetari

 • Acció 2.1. Projectes de recerca pilot i establiment de col·laboracions de recerca en Benestar Planetari
 • Acció 2.2. Tallers de Benestar Planetari
 • Acció 2.3. Cofinançament per a l'organització de presentacions/conferències

Dintre d’aquesta convocatòria marc, s'obriran diferents modalitats que s’expliciten a continuació per a cadascuna de les accions especificades.

BASES GENERALS, CRITERIS GENERALS D’ELEGIBILITAT I PROCEDIMENT

1. Les accions finançades en aquesta convocatòria s'han de relacionar amb temes de recerca globals i complexos rellevants per al Benestar Planetari i que han ser abordats des d'un punt de vista multidisciplinari.

2. Atès que es tracta d’una primera convocatòria, la iniciativa de Benestar Planetari 2019 ha de ser el màxim de flexible. Tanmateix, una condició necessària és que totes les propostes tinguin un enfocament interdisciplinari, que pot ser fruit de col·laboracions d'investigadors de diferents departaments o del mateix departament amb disciplines i/o enfocaments diversos i complementaris. Es valoraran especialment les propostes que apliquen enfocaments innovadors a problemes globals i complexos.

3. En cas de propostes amb investigadors d'altres institucions, el sol·licitant que rebrà el finançament ha de ser membre de la UPF.

4. En cas de ser concedides, totes les propostes s'han de completar en el termini de dos anys des de l'aprovació.

5. El pressupost total d’aquesta convocatòria marc per a totes les accions, provinent del pressupost general de la universitat, és de 146.000 euros.

6. Una modalitat o acció es declararà deserta si no se n'aprova cap sol·licitud. En aquest cas, així com en el cas que les sol·licituds presentades i concedides no esgotin els fons previstos per a cada acció, els fons sobrants es podran distribuir entre les altres accions.

7. Les sol·licituds s'hauran de presentar entre el dies 13 i el 31 de maig, ambdós inclosos, per via telemàtica a l’adreça següent: benestarplanetari@upf.edu.

8. La unitat administrativa instructora d’aquesta convocatòria serà el Servei de Recerca.

9. El Rector/a anomenarà una Comissió Avaluadora integrada per entre tres i sis professors o recercadors permanents de la UPF provinents de disciplines o àmbits diferents. Aquesta Comissió Avaluadora seleccionarà i/o prioritzarà les sol·licituds segons els criteris d’avaluació i priorització expressats respectivament dins de cada acció.

10. El Rector/a, o l’òrgan en que ell delegui, resoldrà la concessió d’aquests ajuts. Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa, i serà publicada al Campus Global, com a molt tard el 30 de juny. 

ACCIÓ 1.1. Convocatòria d’ajuts per a estudiants de doctorat

1. Objectiu

L'objectiu d'aquesta acció és promoure una nova generació d'investigadors en Benestar Planetari, tot donant finançament als estudiants de doctorat per participar en diferents activitats en l'àrea del Benestar Planetari.

2. Finançament

Es podrà finançar fins a 4.000 € per sol·licitud, fins a un total per aquesta acció de 8.000 €.

3. Despeses elegibles

Les despeses elegibles inclouen:

 • Mobilitat (visites/estades en centres o grups de recerca líders en l'àrea del Benestar Planetari)
 • Formació
 • Assistència a conferències
 • Organització de trobades/tallers d’estudiants de doctorat (PhD workshops) a la UPF

Es podran considerar altres accions si es justifiquen correctament

4. Criteri d’elegibilitat

4.1. Seran elegibles els estudiants de doctorat de la UPF, sempre i quan no es trobin en període de pròrroga extraordinària.

4.2. Els projectes de doctorat que es presentin en aquesta convocatòria seran convidats a registrar-se com a projectes relacionats amb la iniciativa de Benestar Planetari.

4.3. Aquests projectes es destacaran a la pàgina web de Benestar Planetari i se’ls convidarà a participar a totes les activitats relacionades amb la iniciativa.

4.4. Les sol·licituds han d’ajustar-se al format i a l’extensió que es descriuen a continuació; en cas contrari, les propostes no seran elegibles.

5. Sol·licitud

Les sol·licituds han d'incloure la informació següent en un únic fitxer PDF (és obligatori utilitzar la plantilla proporcionada):

 • Pàgina inicial (una pàgina màxim)
 • Resum del projecte de recerca de doctorat (una pàgina màxim)
 • Descripció de l'activitat (tres pàgines màxim)
 • Pla de treball
 • Pressupost
 • CV del sol·licitant
 • CV d'almenys dos supervisors de diferents disciplines
 • CV de la institució visitant (en cas d'aplicacions de mobilitat)

6. Criteris de valoració/priorització de les sol·licituds

Es prioritzaran les sol·licituds en que:

el projecte de la tesi doctoral estigui directament relacionat amb l’àrea del benestar planetari, o es justifiqui que la realització de l’acció permetrà donar un enfoc de benestar planetari a aquells projectes no directament enfocats a aquesta àrea.
el projecte de recerca tingui un marcat component interdisciplinari, o es justifiquin que la realització de l’acció permetrà donar aquest enfoc interdisciplinari al projecte.
l’acció permeti la implementació de metodologies, temàtiques o punts de vista innovadors a la tesi doctoral .

7. Memòria justificativa

Els beneficiaris de les ajudes han de presentar un informe després de la finalització de l'activitat (se’n donaran detalls als adjudicataris) i una memòria econòmica justificant les despeses derivades de l’acció corresponent (targeta d’embarcament, rebut de la inscripció a cursos, o altres, segons correspongui).

ACCIÓ 1.2. Convocatòria d’ajuts per a investigadors postdoctorals

1. Objectiu

L'objectiu d'aquesta acció és promoure una nova generació d'investigadors en Benestar Planetari, tot donant finançament a investigadors postdoctorals per participar en diferents activitats en l'àrea del Benestar Planetari.

2. Finançament

Es podrà finançar fins a 10.000 € per sol·licitud, fins a un total per aquesta acció de 50.000 €.

3. Despeses elegibles

Les despeses elegibles inclouen:

 • Mobilitat (visites/estades en centres o grups de recerca líders en l'àrea del Benestar Planetari)
 • Formació
 • Assistència a conferències
 • Supervisió de doctorands/màsters (cursos)
 • Organització de tallers (workshops)
 • Es podran considerar altres accions si es justifiquen correctament

4. Criteri d’elegibilitat

Seran elegibles aquells investigadors doctors que hagin obtingut el títol de doctor amb data posterior a l'1 de gener del 2009.

5. Sol·licitud

Les sol·licituds han d'incloure la informació següent en un únic fitxer PDF (utilitzeu la plantilla proporcionada):

 • Pàgina inicial (una pàgina màxim)
 • Resum del projecte principal de recerca actual (relacionat amb la proposta, dues pàgines màxim)
 • Descripció de l'activitat (tres pàgines màxim)
 • Pla de treball
 • Pressupost
 • CV del sol·licitant
 • CV d'almenys dos supervisors de diferents disciplines
 • CV de la institució visitant (en cas d'aplicacions de mobilitat)

6. Criteris de valoració/priorització de les sol·licituds

Es prioritzaran les sol·licituds en que:

 • el projecte de recerca principal del sol·licitant estigui directament relacionat amb l’àrea del benestar planetari, o es justifiqui que la realització de l’acció permetrà donar un enfoc de benestar planetari a aquells projectes no directament relacionats amb aquesta àrea.
 • el projecte de recerca principal del sol·licitant tingui un marcat component interdisciplinari, o es justifiquin que la realització de l’acció permetrà donar aquest enfoc interdisciplinari al projecte.
 • l’acció permeti la implementació de metodologies, temàtiques o punts de vista innovadors en el projecte de recerca.

7. Memòria justificativa

Els beneficiaris de les ajudes han de presentar un informe després de la finalització de l'activitat (se’n donaran detalls als adjudicataris) i una memòria econòmica justificant les despeses derivades de l’acció corresponent (targeta d’embarcament, rebut inscripció a cursos, o altres, segons correspongui)

  

ACCIÓ 2.1. CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES DE RECERCA PILOT I ESTABLIMENT DE col·laboracions D'INVESTIGACIÓ SOBRE BENESTAR PLANETARI

1. Objectiu

L'objectiu d'aquesta convocatòria és donar suport a accions que promoguin la recerca col·laborativa i permetre als investigadors buscar fons externs per a la realització de projectes col·laboratius de major envergadura en àrees d'investigació de rellevància estratègica per al Benestar Planetari, mitjançant l'aplicació de propostes en convocatòries competitives internacionals. Aquestes accions poden anar des de projectes pilot per donar suport a futures sol·licituds amb dades inicials, fins a l'organització de reunions de treball amb investigadors nacionals i internacionals per treballar aquestes propostes.

2. Finançament

Es podrà finançar fins a 20.000 € per sol·licitud, fins a un total en aquesta acció de 67.000 €.

3. Criteri d’elegibilitat

Seran elegibles totes aquelles propostes presentades per investigadors doctors que formin part d'un grup de recerca reconegut establert a la UPF i que treballi en àrees relacionades amb la iniciativa del Benestar Planetari. El sol·licitant podrà presentar una sol·licitud conjunta amb investigadors, grups de recerca o institucions externes a la UPF.

4. Sol·licitud

Les sol·licituds han d'incloure la informació següent en un únic fitxer PDF (utilitzeu la plantilla proporcionada):

 • Pàgina inicial (una pàgina màxim)
 • Descripció de l'activitat, incloent la descripció de les convocatòries competitives internacionals en què s'espera obtenir finançament futur (cinc pàgines màxim). Els components multidisciplinaris s'han de descriure clarament
 • Pla de treball
 • Pressupost
 • CV del sol·licitant
 • CV del grup de recerca

5. Criteris de valoració/priorització de les sol·licituds

Es prioritzaran les sol·licituds en que:

 • el projecte de recerca estigui enfocat en l’àrea del benestar planetari
 • es demostri un clar component interdisciplinari i innovador
 • adequació del projecte per a ser competitiu en convocatòries competitives internacionals

6. Memòria justificativa

Els beneficiaris de les ajudes han de presentar un informe després de la finalització de l'activitat (se’n donaran detalls als adjudicataris) i una memòria econòmica justificant les despeses derivades de l’acció corresponent.

ACCIONS 2.2 i 2.3. CONVOCATÒRIA DE TALLERS I CONFERÈNCIES sobre BENESTAR PLANETARI

1. Objectiu

L'objectiu d'aquesta acció és promoure tallers i conferències interdisciplinàries dedicades al debat sobre temes de recerca d'avantguarda relacionats amb el Benestar Planetari. S’espera que reuneixin un grup d’investigadors internacionals de diversos àmbits acadèmics per un període breu a les instal·lacions de la UPF.

2. Finançament

Es podrà finançar fins a 6.000 € per sol·licitud, fins a un total en aquesta acció de 21.000 €.

3. Despeses elegibles

Les despeses elegibles inclouen:

 • Allotjament
 • Despeses de viatge

4. Criteri d’elegibilitat

Seran elegibles per aquesta acció les propostes presentades i liderades per un mínim de dos professors de la UPF de diferents àmbits disciplinaris.

5. Sol·licitud

Les sol·licituds han d'incloure la informació següent en un únic fitxer PDF (utilitzeu la plantilla proporcionada):

 • Pàgina inicial (una pàgina màxim)
 • Descripció del taller l'activitat (una pàgina màxim)
 • Pla de treball
 • Pressupost
 • CV dels sol·licitants (membres de la facultat de la UPF)
 • CV dels investigadors/acadèmics visitants

6. Criteris de valoració/priorització de les sol·licituds

Es prioritzaran les sol·licituds en que:

 • l’activitat se centri en temàtiques que connectin més centralment amb l’àrea del benestar planetari,
 • l’activitat aporti un punt de vista original i innovador, per exemple l’aplicació de noves metodologies o temàtiques
 • l’activitat tingui un component interdisciplinari

7. Memòria justificativa

Els beneficiaris de les ajudes han de presentar el programa final del taller/conferència ) i una memòria econòmica justificant les despeses derivades de l’acció corresponent.

 

 

[1] Sarah Whitmee, Andy Haines, Chris Beyrer, Frederick Boltz, Anthony G. Capon, Braulio Ferreira de Souza Dias, Alex Ezeh, Howard Frumkin, Peng Gong, Peter Head, Richard Horton, Georgina M. Mace, Robert Marten, Samuel S. Myers, Sania Nishtar, Steven A. Osofsky, Subhrendu K. Pattanayak, Montira J. Pongsiri, Cristina Romanelli, Agnes Soucat, Jeanette Vega, Derek Yach. Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health. Lancet. 2015; 386:1973-2028.

 

[2] International Panel on Social Progress. 2018 Report. Rethinking Society for the 21st Century. Summary. Cambridge University Press 2018. https://www.ipsp.org/wp-content/uploads/2018/10/IPSP-Executive-Summary.pdf