Acord de Consell de Govern de 27 d'abril del 2022 modificat per acord de Consell de Govern de 17 d'abril del 2024

L’objecte d’aquestes bases és la concessió del Premi al Millor Treball de Fi de Grau (en endavant, TFG) sobre Responsabilitat Social Corporativa (en endavant, RSC) de la càtedra MANGO d’RSC ESCI-UPF.

El premi està convocat conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra (en endavant, UPF), i el Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (en endavant, ESCI). I amb aquest motiu s’ha signat un conveni administratiu entre les diferents entitats intervinents que regularà aquestes bases.

La UPF té la voluntat d’esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible, que promou i garanteix col·lectivament les múltiples dimensions de la responsabilitat universitària –el desenvolupament sostenible, la consciència ètica, la perspectiva de gènere, la solidaritat i la cooperació, el voluntariat, la prevenció dels danys a la salut i la promoció d’hàbits de vida saludables o l’atenció a la diversitat funcional– com a components essencials d’una universitat amb un esperit responsable.

ESCI considera d’interès fomentar el coneixement i promoure la investigació i la difusió d’estudis que contribueixin al compromís i a la responsabilitat socials, analitzar la sostenibilitat de l’activitat econòmica i empresarial, generar coneixement, potenciar l’anàlisi i el debat sobre totes aquestes qüestions, tot a través de la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

L’objectiu del premi és promoure la incorporació de temes d’RSC en els estudis de la UPF.

 

Primera. Objecte

L’RSC s’entén com la responsabilitat de les empreses —o qualsevol tipus d'organització— envers el seu impacte en la societat, i implica considerar els aspectes ètics, socials i ambientals en les decisions i les activitats organitzatives. El concepte d'RSC fa referència a les responsabilitats que han d'assumir les organitzacions de cara a un desenvolupament sostenible i, per tant, engloba una gestió organitzativa enfocada a la sostenibilitat o als criteris ASG (ambientals, socials i de governança) o ESG en anglès (environmental, social and governance).

Són exemples relacionats amb l’RSC les aportacions que contribueixen a desenvolupar nous coneixements en alguna de les àrees següents:

 • L’estratègia corporativa d’RSC
 • El bon govern corporatiu
 • La comunicació i el diàleg amb els grups d’interès
 • La gestió responsable dels recursos humans
 • La compra (i gestió de la cadena de subministrament) responsable
 • L’acció social
 • La innovació social
 • La inversió socialment responsable
 • L’emprenedoria social


Els TFG s’adequaran a l’àmbit de coneixement en el qual s’hagin desenvolupat i poden adoptar diferents formats. Per exemple, poden ser de caràcter teòric o empíric, amb metodologies quantitatives o qualitatives, de desenvolupament tècnic o de caràcter artístic.

Els estudiants poden participar-hi de manera individual o en grup, en funció de si el TFG ha estat elaborat individualment o en grup.


Segona. Requisits de participació

 • Haver presentat un TFG a la UPF o a ESCI en qualsevol dels programes de grau, durant els cursos acadèmics que s’indiquin en la convocatòria.
 • El TFG ha de versar sobre alguna o diverses de les àrees llistades en la base primera.
 • El TFG ha de ser un treball original qualificat amb una nota mínima de 7,5 en primera convocatòria.
 • S’ha d’haver fet servir una de les llengües següents: català, castellà o anglès.
 • El TFG ha de fer un ús no sexista i no androcèntric del llenguatge.

 

Tercera. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han d'adreçar al Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris (en endavant, SACU).

Preferentment es presentaran electrònicament, mitjançant la instància general electrònica que es pot trobar a la seu electrònica de la UPF, en el catàleg de procediment i tràmits, adjuntant-hi el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent.

També es poden presentar presencialment al Registre General de la UPF acompanyades de la documentació adjunta a la sol·licitud.

El formulari de sol·licitud estarà disponible a la pàgina  web de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible de la UPF (https://www.upf.edu/web/responsabilitat-social).

El treball es lliurarà en el format que sigui més adient a la seva naturalesa (PDF, multimèdia, programari, prototip, URL d’accés, etc.), sempre anònimament. Cada treball s’ha d’acompanyar d’un resum del contingut (màxim 500 paraules).


Quarta. Modalitat del Premi

Es concedirà un primer i únic premi i es lliurarà un diploma de menció en un acte públic. La quantitat del Premi s'estableix en cada convocatòria anual.

Igualment, podran rebre un diploma de menció els treballs finalistes, a proposta de la Comissió Avaluadora.


Cinquena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria anual, i l’òrgan convocant serà el rector o rectora.

La convocatòria es difondrà a través dels canals de comunicació habituals de la UPF i del Consorci ESCI, i contindrà, com a mínim, la informació següent:

 • Dotació econòmica
 • Terminis
 • Imprès de sol·licitud

 

Sisena. Instrucció

El SACU efectua els actes d’ofici, els quals estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Setena. Comissió Avaluadora

La Comissió Avaluadora estarà formada pels membres següents:

 • El vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, o la persona en qui delegui, que serà el president o presidenta
 • Un membre de la càtedra MANGO d’RSC ESCI expert en temes d’RSC, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta d’ESCI.
 • Un membre del professorat amb expertesa en temes d’RSC d’ESCI o de la UPF, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta d’ESCI o de la UPF.
 • Un tècnic o tècnica de l’àmbit de responsabilitat social de la UPF, que actuarà com a secretari o secretària, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta del SACU.

La Comissió podrà demanar assessorament o suport a d'altres experts per valorar els treballs presentats.

Són funcions de la Comissió avaluar les candidatures presentades i elevar la seva proposta de resolució a l'òrgan competent per resoldre.


Vuitena. Criteris d’avaluació

La Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris següents:

 • Rellevància del tema i originalitat en el seu desenvolupament (25 punts)
 • Marc teòric utilitzat (25 punts)
 • Coherència i rigor metodològic (25 punts)
 • Resultats, conclusions i avenç aportat en el camp de l’RSC (25 punts)

La puntuació mínima per rebre aquest Premi és de 60 punts i un 50% de la puntuació, com a mínim, en cadascun dels quatre criteris esmentats anteriorment.

El Premi  i/o les mencions es poden declarar deserts.


Novena. Resolució i comunicació

L’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria és el rector o rectora, que resoldrà la concessió del Premi durant el mes d’octubre de cada curs acadèmic.

La resolució es comunicarà per correu electrònic a les persones sol·licitants, al mateix temps que es publicarà a la pàgina web de la UPF.


Desena. Obligacions de la persona o de l’equip guanyador

 • Comprometre’s, si resulta guanyador, a fer una presentació del treball en un acte públic durant el curs acadèmic posterior a la convocatòria del Premi.
 • Publicar el text complet del treball en accés obert al repositori de la Universitat de manera immediata (sense cap embargament temporal).


Onzena. Tractament de les dades de caràcter personal

La finalitat del tractament de les dades personals recollides en aquesta convocatòria és gestionar la concessió dels ajuts, i es farà d’acord amb allò establert en el Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Igualment, s’informa que el responsable del tractament és la Universitat Pompeu Fabra (carrer de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Les dades es conservaran durant la gestió de la convocatòria i mentre se’n puguin derivar responsabilitats legals. No obstant això, la informació sobre els beneficiaris es mantindrà a la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència, i també podrà ser mantinguda dins campanyes de difusió de les activitats subvencionades.

Legitimació: missió d’interès públic (d’acord amb l’art. 92 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats).

Les dades personals seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra, i no se cediran a tercers, excepte per complir les obligacions legalment establertes.

Els participants en la convocatòria podran accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, la portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a https://www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets.

L’oposició al tractament de les dades personals, en la mesura que sigui incompatible amb la gestió de la convocatòria, comportarà la renúncia a la participació en la convocatòria.

Els participants en la convocatòria poden contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) si consideren que els seus drets no s’atenen correctament. En cas de no estar-hi d’acord, poden presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/).