Acord de Consell de Govern de 7 d'octubre del 2020

Article 1. Programa Beques Santander Progrés - UPF

El Programa Beques Santander Progrés - UPF (d’ara endavant el Programa) consisteix en l'atorgament d’ajuts econòmics a aquells estudiants de grau i de màster de la UPF amb els millors expedients acadèmics i recursos econòmics limitats que en resultin beneficiaris d'acord amb el que estableixen els articles següents.

 

Article 2. Destinataris

Els ajuts del Programa estan destinats a estudiants de grau i de màster que cursin els seus estudis en centres integrats de la UPF, durant el curs 2020-2021, amb excel·lents expedients acadèmics i pocs recursos econòmics.

 

Article 3. Objecte del Programa i contingut dels ajuts

S’atorgaran un total d’11 beques, 9 per a estudiants de grau i 2 per a estudiants de màster. Aquestes beques consisteixen en un abonament únic de 1.000 euros per a cada estudiant beneficiari de la beca que serà ingressat per la Universitat al compte corrent del Banc Santander del qual l’estudiant serà titular o cotitular.

 

Article 4. Requisits de selecció

Per al curs 2020-2021, els sol·licitants per a l’atorgament de la beca hauran de complir els requisits següents:

a) Estar matriculat en un estudi de grau o de màster en un centre integrat de la UPF.

b) Ser beneficiari d’una beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional o una beca equivalent del Departament d’Ensenyament del Govern Basc durant el curs 2019-2020.

c) Tenir un dels millors expedients acadèmics d’entre tots els estudiants que ho hagin sol·licitat.

 

Article 5. Òrgan convocant

Correspon al vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària, per delegació del rector, convocar els ajuts del Programa Beques Santander Progrés- UPF.

 

Article 6. Pressupost de la convocatòria

Aquesta convocatòria està dotada amb un total de 11.000 euros. Cadascuna de les beques consistirà en un ajut de 1.000 euros.

 

Article 7. Sol·licituds i terminis

7.1. Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca d'aquest Programa hauran de presentar la sol·licitud mitjançant el portal de beques del Banc Santander (www.becas-santander.com), juntament amb la documentació requerida, entre el 9 d’octubre i el 15 de novembre del 2020.

7.2.  Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud.

7.3. El resultat de la convocatòria es publicarà al web de la UPF durant el mes d’abril.

7.4. Un cop comunicats els resultats als estudiants beneficiaris, aquests hauran d’acceptar la beca, entre el 15 i el 21 de desembre del 2020, a través del portal de beques del Santander.

7.5. En cas que algun beneficiari no acceptés la beca en els terminis previstos, s’entendrà que renuncia a ella i es reassignarà a un altre estudiant, entre el 6 i el 10 de gener del 2021. El nou beneficiari haurà d’acceptar-la, al portal de beques del Banc Santander, com a màxim el 12 de gener del 2021.

 

Article 8. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Gestió Acadèmica i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

 

Article 9. Resolució de la convocatòria

Correspon resoldre les sol·licituds d’aquest Programa al rector, a proposta de la Comissió d'Adjudicació, que tindrà la composició següent:

  • El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària, que la presidirà.
  • Un professor o professora nomenat pel rector.
  • La vicegerent de l'Àrea de Docència.
  • Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.
  • La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió.

 

Article 10. Criteris d'adjudicació

10.1. Un cop finalitzat el termini, s’establirà l'ordre de prelació per a cada tipus d’estudi de les 9 beques destinades a estudiants de grau i de les 2 destinades a estudiants de màster, entre les sol·licituds que compleixin els requisits establerts a l’article 4 d’aquestes bases.

10.2. L’ordre de prelació tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient dels Sol·licitants, calculada sobre 10, d’acord amb els criteris següents:

a) Per als estudiants de primer curs de grau la nota mitjana serà la nota d’accés a la Universitat.

b) Per als estudiants d’altres cursos de grau, el càlcul de la nota mitjana tindrà en compte totes les qualificacions que constin en el seu expedient de grau fins al curs immediatament anterior al d’aquesta convocatòria.

c) Per als estudiants de màster, la nota mitjana serà la dels estudis que li donen accés al màster per als estudiants de primer curs.

d) Per als estudiants de segon curs de màster la nota mitjana serà l’obtinguda al primer curs del màster.

10.3. La Comissió d'Adjudicació proposarà l’adjudicació de les 11 beques als 9 millors expedients de grau i als 2 millors expedients de màster.

10.4. Quan es produeixi un empat en la nota mitjana, el criteri de desempat serà la menor renda familiar obtinguda per l’estudiant, d’acord amb la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs 2019-20.  

10.5. En cas que alguna beca no sigui acceptada en els terminis establerts, s’entendrà que el beneficiari hi renuncia i la Comissió d’Adjudicació proposarà la seva adjudicació al següent posicionat segons l’ordre de prelació i així, successivament, fins a atorgar totes les beques no acceptades.

10.6. Una vegada s’assignin les beques als nous estudiants, aquests disposaran d’un termini d’una setmana per cursar la seva acceptació.

10.7. L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres organismes públics o privats per als mateixos estudis.

10.8. La Comissió d’Adjudicació podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari.

10.9. La Comissió d’Adjudicació podrà decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.

 

Article 11. Compatibilitats, renúncia i revocació dels ajuts

11.1. La percepció de l’ajut econòmic objecte del Programa serà compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut de caràcter assistencial de naturalesa diferent dels ajuts objecte d’aquest Programa, qualsevol que sigui el seu origen públic o privat a les quals pugui accedir l’estudiant.

11.2. En el cas que posteriorment a l’adjudicació de les beques es detecti falsedat en les dades aportades a l’hora d’emplenar la sol·licitud o qualsevol incompliment dels requisits establerts en aquestes bases, es procedirà a revocar l’ajut atorgat amb l'avís previ a la persona interessada. En aquest cas, l’estudiant haurà de retornar l’ajut al mateix compte corrent des del qual la UPF li va fer l’ingrés.

11.3. Si l’estudiant renuncia a la beca, un cop s’hagi fet efectiu el pagament de l’ajut, caldrà que ho comuniqui, per escrit, al Servei de Gestió Acadèmica i retorni l’import percebut al mateix compte corrent des del qual la Universitat li va fer l’ingrés.

 

Article 12. Dades de caràcter personal

La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i amb els organismes públics, universitats o centres d’estudis d’ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre el procediment.