Acord de Consell de Govern de 27 d'abril del 2022 modificat per acord de Consell de Govern de 19 de juliol del 2023

L’article 92. de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i l’article 175.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra recull el foment d’activitats i iniciatives que contribueixin a l’impuls de la cultura de la pau com un element per a un progrés solidari.

L’article 45.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats estableix que, a fi que ningú no quedi exclòs de l'estudi a la universitat per raons econòmiques, les mateixes universitats puguin instrumentar una política d’ajuts per als estudiants.

Els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, en el seu article 4, també contenen un mandat per garantir la igualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés i a la permanència dels estudiants a la Universitat.

La solidaritat és un principi rector de la Universitat Pompeu Fabra. Tal com exposa en el seu Pla Estratègic 2016-2025 és voluntat de la UPF esdevenir una universitat d’escala humana sensible al seu  entorn, socialment responsable en les seves relacions amb múltiples agents culturals, socials i econòmics i que aporti respostes a les necessitats del país i als problemes del món. Aquest compromís es manifesta també amb accions com la iniciativa “Universitat, Som Refugi” impulsada pel Comitè Català per als Refugiats – Catalunya amb ACNUR conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra i altres universitats, amb l’objectiu de promoure una universitat compromesa amb les persones refugiades i desplaçades a la força.

Davant de diferents conflictes internacionals la comunitat universitària s’ha bolcat en la recollida de fons per a persones refugiades i en situació d’emergència. És voluntat de la Universitat Pompeu Fabra vehicular el fruit d’aquestes iniciatives i assegurar que reverteixen en les pròpies polítiques universitàries, i per aquest motiu es creu necessari disposar d’uns fons oberts a les aportacions de tota la comunitat universitària destinats a garantir el dret de l’educació superior de les víctimes de conflictes internacionals, l’anomenat Fons Refugi de la UPF. És també necessari establir les bases que regularan la concessió directa d’ajuts amb càrrec a aquest fons l’anomenat. Raons humanitàries avalen el caràcter singular d’aquests ajuts i justifiquen la concessió directa dels ajuts.

Article 1. Objecte

1.1. Aquestes bases regulen les normes i el procediment de concessió dels ajuts amb càrrec al Fons Refugi.

1.2. Els ajuts a càrrec del Fons Refugi de la UPF tenen per objecte donar suport als estudiants de la UPF víctimes de conflictes internacionals, per tal de propiciar una situació de normalitat vital i evitar que abandonin els seus estudis universitaris de grau, màster universitari i/o doctorat.

Article modificat per acord de Consell de Govern de 19 de juliol del 2023

Article 2. Persones destinatàries dels ajuts amb càrrec al Fons Refugi

2.1. Els ajuts a càrrec del Fons Refugi estan destinats a fer front a supòsits d’excepcionalitat i d’urgència en què es puguin veure afectats les persones destinatàries.

2.2. Són persones destinatàries dels ajuts amb càrrec al Fons Refugi els estudiants matriculats als centres integrats de la Universitat Pompeu Fabra que tinguin qualsevol de les situacions jurídiques següents:

a) Persones que tinguin la condició legal de refugiades.

b) Persones que tinguin reconegut el seu dret a la protecció subsidiària. 

c) Persones sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional. 

d) Persones apàtrides o sol·licitants del reconeixement de l’estatus d’Apàtrida. 

e) Persones beneficiàries de la protecció temporal prevista en el Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades, aprovat pel  Reial Decret 1325/2003, de 24 d’octubre.

f) Persones que  es trobin en alguna circumstància afí relacionada amb la necessitat de refugi.

Article modificat per acord de Consell de Govern de 19 de juliol del 2023

Article 3. Modalitats dels ajuts

3.1. Les modalitats dels ajuts són les següents:

1) La totalitat o part de l’import dels crèdits matriculats en un grau, màster universitari o doctorat a la UPF.
2) L’import de les despeses que la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds definida a l’article 6 consideri necessaris per garantir l’objecte d’aquest tipus d’ajuts: 

  • Allotjament 
  • Material docent (material fungible, bibliografia, material acadèmic de suport, reprografia i qualsevol altre material necessari per a l’adequat seguiment del pla d’estudis previst).
  • Transport (despeses derivades dels desplaçaments des del lloc de residència cap al centre d’estudis).
  • Tecnologia (compra d’aparells electrònics necessaris per a la realització i seguiment de les tasques teòriques i pràctiques derivades dels estudis).
  • Altres despeses directament relacionades amb el desenvolupament dels estudis universitaris i degudament justificades

3.2. L’import dels ajuts s’adaptarà a la situació de la persona sol·licitant, segons el criteri de la comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts.

3.3. Aquest ajut es podrà atorgar només una vegada per persona, a excepció dels casos en què la comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts valori com especialment justificada una nova concessió.

3.4. La concessió dels ajuts estarà limitada per les disponibilitats pressupostàries.

Article modificat per acord de Consell de Govern de 19 de juliol del 2023

Article 4. Finançament

Els ajuts a càrrec del Fons Refugi de la UPF es finançaran amb càrrec a una partida específica que es nodrirà, d’entre altres, de les aportacions voluntàries dels membres de la comunitat universitària destinades explícitament per a aquest fons, de recursos obtinguts en actes o esdeveniments solidaris organitzats a la UPF i d’aportacions de la pròpia UPF.


Article 5. Tramitació i procediment de concessió

5.1. El procediment de concessió dels ajuts vinculats al Fons Refugi de la UPF es farà mitjançant concessió directa.

5.2. El procediment s’iniciarà amb la presentació d’una sol·licitud en model normalitzat per la persona interessada on detallarà els conceptes pels quals sol·licita l’ajut i els fets que motiven la situació de excepcionalitat i urgència. El model normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a la web UPF Solidària (https://www.upf.edu/web/upfsolidaria) de la Universitat Pompeu Fabra.

Les sol·licituds han de fer constar explícitament el ple sotmetiment en aquestes bases.

5.3. Documentació necessària que ha d’acompanyar la sol·licitud:

a) Fotocòpia del passaport de la persona sol·licitant o document oficial que n’acrediti la identitat

b) Documentació que acrediti que compleix de les condicions descrites a l’article 2 d’aquestes bases.

c) Qualsevol altre document que acrediti circumstàncies personals o familiars que la persona sol·licitant vulgui al·legar

5.4. La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.5. Un cop formalitzada la sol·licitud, correspondrà a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucional, que gestiona el programa UPF Solidària, instruir el procediment.

5.6. La tramitació i el procediment de concessió s’articulen de la manera següent:

a) Un cop rebuda la sol·licitud, la unitat instructora concertarà una entrevista amb la persona interessada i demanarà la documentació addicional que consideri necessària per valorar que es compleixen els requisits.

b) A continuació, la unitat instructora elaborarà un informe valorant la concurrència dels supòsits d’excepcionalitat i d’urgència per accedir als ajuts a càrrec al Fons Refugi i el farà arribar a la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds.

c) Correspon a la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds proposar la resolució sobre la concessió dels ajuts. En cas que ho consideri necessari, pot requerir assessorament tècnic especialitzat abans de prendre la seva decisió o la incorporació a l’expedient d’altra documentació.

d) La resolució dels ajuts correspon al rector o rectora. La resolució es notificarà en un termini màxim de dos mesos un cop rebuda la sol·licitud.

e) La Unitat que gestiona UPF Solidària serà responsable de tramitar l’ajut, les comunicacions i les notificacions que se’n derivin.

f) Les comunicacions amb la persona sol·licitant es faran preferentment a través de l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar a la sol·licitud.

Article modificat per acord de Consell de Govern de 19 de juliol del 2023

Article 6. Composició de la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds

6.1. El rector o rectora, nomenarà la Comissió Avaluadora responsable de la valoració de les sol·licituds.

6.2. La Comissió Avaluadora tindrà la següent composició:

  • El vicerector o vicerectora competent en matèria de Compromís Social, que n'exercirà la presidència.
  • El vicerector o vicerectora competent en matèria d’estudiants o la persona en la qual delegui.
  • Un representant del Consell Social de la UPF
  • El cap de la unitat que gestiona el programa UPF Solidària.
  • Un tècnic de la unitat a la qual correspon la gestió del programa UPF Solidària, que n'exercirà la secretaria
Article modificat per acord de Consell de Govern de 19 de juliol del 2023

Article 7. Incompatibilitats

7.1. Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts o subvencions concedits per qualsevol altre organisme públic o privat pels mateixos fets i període, sempre que no coincideixi el concepte subvencionat.

7.2. En cap cas l’ajut no podrà superar el cost dels conceptes subvencionats.


Article 8. Pagament dels ajuts

Els ajuts consistents en l’import dels crèdits matriculats, en el cas que l’estudiant no hagi abonat els preus públics, es podran satisfer mitjançant compensació total o parcial. En altres casos els ajuts s’abonaran mitjançant transferència bancària a un compte del qual sigui titular el beneficiari.


Article 9. Obligacions de les persones beneficiàries de l’ajut

Són obligacions de les persones beneficiàries de l’ajut:

a) Aportar les justificacions que se li requereixin per la UPF.
b) Comunicar a la UPF l’obtenció d’altres ajuts destinats a cobrir el cost dels conceptes subvencionats.
c) Reintegrar els imports rebuts en els supòsit de revocació dels ajuts.

 

Article 10. Revocació i reintegrament dels ajuts

10.1. Aquest ajut pot ser revocat total o parcialment en qualsevol dels casos següents:

1) Falsejament de dades en la sol·licitud o en la informació complementària requerida.
2) Incompliment de les obligacions de les persones beneficiàries de l’ajut.
3) Quan el cost efectiu dels conceptes subvencionats sigui inferior a l’import de l’ajuts concedit.

10.2. La revocació implicarà el reintegrament de l’ajut amb els seus interessos de demora.


Article 11. Interpretació de les bases

Es faculta la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds per interpretar aquestes bases.


Article 12. Protecció de dades

12.1. La Universitat Pompeu Fabra tractarà les dades personals, com a responsable,  d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, el Reglament General de Protecció de Dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre del 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i d’acord amb la resta de normativa vigent en la matèria.

12.2. El tractament es farà únicament amb la finalitat de gestionar els ajuts, la seva verificació i justificació, d’acord amb el que disposen aquestes bases i la legislació aplicable, en especial la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta necessitat, puguin derivar-se’n responsabilitats legals i així ho determini la normativa d’arxius.

12.3.Les dades només seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra i no se cediran a tercers, excepte que hi concorri obligació legal.

12.4. Les persones sol·licitants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant un escrit adreçat al gerent de la Universitat ([email protected]). Les persones sol·licitants podran contactar amb el delegat o delegada de protecció de dades de la Universitat Pompeu Fabra a través de l’adreça [email protected] per a qualsevol consulta en relació amb les dades, o en cas que es consideri que els seus drets no han estat atesos correctament. El delegat o delegada de protecció de dades comunicarà a la persona afectada la seva decisió en un termini màxim de dos mesos, a comptar des de la recepció de la reclamació. En cas que no hi estigui d’acord, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). La sol·licitud de l’ajut implica el consentiment de les persones sol·licitants al tractament de les seves dades personals segons allò descrit en aquest article.


Disposició addicional única. Seguiment del funcionament del Fons Refugi

La unitat instructora presentarà al rector o rectora un informe anual sobre els ajuts concedits a càrrec del Fons Refugi i de la utilització de les partides pressupostàries previstes.