Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015
La Universitat va crear l'any 2007 una convocatòria d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries. Les bases de la convocatòria s'han anat adequant des d'aleshores a les circumstàncies i context social, essent el 2013 quan es van fer l'aprovació del text fins ara vigent.

Les noves bases obren la participació als ajuts al col·lectiu d'antics alumnes de la Universitat; potencien els projectes de cooperació al desenvolupament entre universitats i/o adreçats a finalitats educatives;  milloren la eficiència en la gestió dels projectes.

D'altra banda, i com a novetat, a partir d'ara els fons per dotar els ajuts inclouran fons del Programa UPF Alumni, que se sumen  a les fonts habituals:  pressupost general de la Universitat, pressupost del Consell Social i les aportacions voluntàries dels membres de la comunitat universitària (estudiants, professors i personal d'administració i serveis), a través dels canals que proporciona la plataforma UPF Solidària.

Per tot això, el Consell de Govern.

 

ACORDA:

Primer. S'aproven les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries, que consten com a annex.

Segon. Es deroguen les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries aprovades per acord del Consell de Govern de 16 d'octubre del 2013

 

ANNEX

BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER A PROJECTES D'ACTIVITATS SOLIDÀRIES

Article 1. Objecte

1.1. Establir les normes que han de regir les convocatòries de concessió de subvencions per finançar projectes de cooperació al desenvolupament així com d'activitats solidàries envers col·lectius exclosos o en risc d'exclusió de Catalunya amb els qualsestiguin vinculats membres de la comunitat universitària de la UPF. Es busca contribuir a millorar les condicions de vida i de formació de les poblacions dels països amb un índex menor de desenvolupament humà i treballar per col·laborar en la construcció de societats, com també ho exigeix la nostra, més inclusives.

1.2. En el cas dels projectes de cooperació al desenvolupament, tindran preferència les propostes de cooperació universitària que s'ajustin als principis i a les bones pràctiques recollits en el Codi de Conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, aprovat pel Comitè Espanyol Universitari de Relacions Internacionals (CRUE) el 2006, al qual la UPF es va adherir per acords del Consell de Govern de 27 de gener del 2010.

 

Article 2. Projectes

Poden optar a aquesta convocatòria els projectes destinats a fomentar la cooperació universitària al desenvolupament, la cooperació amb ONG o altres entitats -incloent-hi els projectes d'àmbit local-, i han de tractar preferentment sobre:

a)    Transferència de coneixement o de tecnologia a països en vies de desenvolupament perquè puguin desplegar les seves pròpies capacitats de recerca, adaptació tecnològica, innovació i emprenedoria.

b) Accions que promoguin l'educació i/o que facilitin la formació de formadors en universitats o d'altres institucions educatives formals.

 

Article 3. Requisits dels sol·licitants

Poden optar a obtenir subvencions en el marc d'aquestes bases els membres de la comunitat universitària següents: estudiants, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i membres del programa UPF Alumni.

 

Article 4. Característiques bàsiques dels projectes

4.1. Període de realització: els projectes s'han de desenvolupar, com a màxim, dins el període de deu mesos des de la recepció de la subvenció.

4.2. El sol·licitant del projecte és el màxim responsable de l'execució d'aquest, i el que es compromet davant les accions de la contrapart.

4.3. Els projectes s'han de gestionar de manera que els beneficis a tercers que indirectament es generin, com la contractació de personal tècnic, becaris, adquisició de material, o similars, recaiguin en el personal local, les zones geogràfiques i àrees de població que en siguin beneficiàries.

4.4. Els projectes que es realitzin en altres països s'han d'orientar d'acord amb els criteris establerts al Codi de Conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament al qual fa referència l'article primer, apartat 2, d'aquestes bases.

4.5. Els projectes han de preveure necessàriament la identificació d'una entitat contrapart responsable en el lloc d'execució del projecte que representi els interessos de les persones beneficiàries.

 

Article 5. Dotació econòmica de la convocatòria anual

La dotació econòmica de la convocatòria prové del fons de solidaritat que s'explica en la introducció d'aquestes bases, i la seva quantitat s'estableix en cada convocatòria anual.

 

Article 6. Assignació econòmica als projectes

6.1. L'assignació econòmica màxima atorgable a les sol·licituds presentades no pot superar en cap cas el 75% del cost total del projecte. El percentatge restant ha de ser assumit per la contrapart o per altres entitats externes.

6.2. L'import assignat pot cobrir excepcionalment, i de manera total o parcial, el cost del desplaçament, assegurança i visat del sol·licitant.

6.3. L'import assignat pot cobrir parcialment o total els diferents conceptes continguts en el projecte.

6.4. No es poden cobrir despeses de caràcter administratiu originades a la UPF ni es pot destinar l'ajut a la remuneració dels serveis professionals de les persones participants de la Universitat.

 

Article 7. Convocatòria de les  subvencions

7.1. Es farà una convocatòria anual, i l'òrgan convocant serà el rector o rectora.

7.2. La convocatòria dels ajuts es difondrà a través de la pàgina web de la Universitat i ha d'especificar la dotació econòmica, així com el termini per presentar les sol·licituds i la composició de la Comissió Avaluadora encarregada de valorar i seleccionar les propostes.

 

Article 8. Sol·licituds i documentació

8.1. Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari normalitzat, que es publicarà amb la convocatòria i que estarà disponible a la web d'UPF Solidària.

8.2. La sol·licitud ha de ser emplenada i signada pel membre o membres de la comunitat universitària de la UPF que hagin d'assumir la responsabilitat del projecte.

8.3. Les sol·licituds inclouen, a més del formulari de la UPF degudament emplenat, la documentació següent:

a)    Carta signada de la contrapart en què es justifiqui l'interès del projecte i la relació amb els sol·licitants.

b)   Estatuts signats de la contrapart.

c)    Documentació que acrediti la participació econòmica en el projecte de l'entitat contrapart i/o d'altres institucions públiques o privades.

8.4. Les sol·licituds s'han d'adreçar a UPF Solidària i presentar-les al Registre de la UPF (plaça de la Mercè, 12, o en qualsevol de les seves seus), acompanyades de la documentació adjunta. A més, cal enviar dins del mateix termini la sol·licitud i la documentació adjunta en format electrònic a l'adreça [email protected].

8.5. El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en cada convocatòria anual.

8.6. La falta de documentació requerida pot fer desestimar la sol·licitud.

8.7. La UPF pot demanar als sol·licitants informació complementària que consideri convenient per aclarir o detallar el contingut de les propostes.

 

Article 9. Procés de valoració i selecció

9.1. El rector o rectora, nomenarà una Comissió Avaluadora, que será presidida per la vicerectora o el vicerector, i que serà l'encarregada de valorar i de seleccionar els projectes subvencionats per la convocatòria.

9.2. La Comissió Avaluadora estarà formada per la presidenta o el president i pels membres següents:

-        Un expert en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament aliena a la UPF.

-        Un expert en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament de la UPF.

-        Un membre de cadascun dels col·lectius que formen part de la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS), a proposta de la presidència de la Comissió.

-        Un representant del Consell Social de la UPF.

-        El responsable de la unitat a la qual correspon la gestió del programa de solidaritat i cooperació de la UPF, que n'exercirà la secretaria.

9.3. Els projectes seran valorats fins a 100 punts, d'acord amb els criteris següents:

9.3.1. Indicadors de qualitat i viabilitat (màxim, 40 punts):

- Descripció i coherència del projecte: descripció, objectius, activitats, recursos, etc. (màxim, 20 punts)

- Viabilitat i sostenibilitat de recursos per a l'execució i el manteniment autosostingut i autònom del projecte en acabar l'ajut econòmic de la UPF  (màxim, 20 punts).

9.3.2. Sol·licitants (màxim, 10 punts):

-      Experiència i/o formació en cooperació al desenvolupament i experiència i/o formació en els camps temàtics del projecte que es proposa (màxim, 5 punts).

-      Participació de membres de diferents col·lectius de la comunitat universitària (màxim, 5 punts).

9.3.3. Prioritats (màxim, 50 punts):

-      Projectes amb vinculació d'universitats o altres institucions educatives formals de països en les posicions més baixes de l'Índex de Desenvolupament Humà del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) (màxim, 10 punts); o bé els projectes desenvolupats a Catalunya (màxim, 10 punts).

-      Projectes que tinguin com a finalitat principal l'educació i la transferència de coneixement (màxim, 10 punts).

-      Projectes que incloguin com a accions d'interès preferent les previstes a la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament (màxim, 10 punts).

-      Implicació i participació de la comunitat beneficiària en el desenvolupament, la gestió i la sostenibilitat del projecte (màxim, 20 punts).

 

Article 10. Resolució

10.1. La Comissió Avaluadora resoldrà l'atorgament de subvencions entre les sol·licituds presentades en el termini màxim d'un mes, comptat des de la data de finalització del termini de presentació dels projectes.

10.2. La Comissió Avaluadora farà pública la resolució de la convocatòria a través de la pàgina web d'UPF Solidària (www.upf.edu/upfsolidaria), i es comunicarà el resultat als sol·licitants a través del correu electrònic, per escrit.

10.3. L'atorgament de subvenció per part de la Comissió Avaluadora a un projecte pot estar condicionat a la reformulació de qualsevol aspecte que es consideri necessari. Així, la subvenció estarà condicionada al fet que els sol·licitants presentin la documentació requerida per la resolució en la fase d'acceptació de l'ajut.

 

Article 11. Procediment de tramitació de les subvencions

11.1. Acceptació

- Perquè la resolució sigui definitiva, els sol·licitants dels projectes subvencionats han de comunicar per escrit a UPF Solidària, en el termini d'un mes després de la data de resolució de la convocatòria, l'acceptació expressa de la subvenció així com de les bases de la convocatòria.

- En el cas de projectes pendents de reformulació, l'acceptació de l'ajut només s'admetrà si està acompanyada de la reformulació del projecte d'acord amb les indicacions de la Comissió Avaluadora a la resolució.

11.2. Forma de pagament

- Una vegada acceptada la subvenció, s'iniciarà el tràmit de la transferència per fer efectiu l'import atorgat al projecte.

- Les subvencions concedides han de destinar-se a finançar únicament les despeses aprovades per la Comissió Avaluadora. En cas que calgui fer alguna modificació s'ha de sol·licitar a aquesta comissió.

- La tramitació dels pagaments seguirà el procediment habitual de la UPF, que es faran efectius mitjançant transferència bancària.

11.3. Modificació del projecte

- Qualsevol modificació substantiva del projecte s'ha de comunicar abans de dur-la a terme.

- Es considera una modificació substantiva aquella que implica un canvi en els objectius o els resultats del projecte, o bé aquella que suposa una desviació superior al 10% en qualsevol dels conceptes pressupostats o una modificació de les partides previstes en el projecte inicial.

- L'acceptació o la revocació d'aquesta modificació es comunicarà en un termini màxim de deu dies hàbils.

 

Article 12. Revocació de la subvenció

12.1. Les subvencions atorgades es poden revocar totalment o parcialment quan no es respectin els terminis establerts o quan es modifiqui significativament el contingut del projecte sense prèvia autorització de la UPF.

12.2. També pot donar lloc a la revocació no acceptar la subvenció en el termini previst en l'article 11.1 d'aquestes bases.

12.3. La justificació inadequada d'un projecte i l'incompliment en la presentació de l'informe de seguiment comportarà la revocació de la subvenció.

 

Article 13. Seguiment i justificació dels projectes

13.1. UPF Solidària establirà un sistema de contacte periòdic amb el responsable del projecte.

13.2. S'ha de presentar una memòria final en el termini d'un mes després de la finalització del projecte, en la qual s'ha de:

- Justificar l'assoliment dels objectius del projecte.

- Justificar les despeses fetes (documentació original o, en el cas de despeses compartides amb la contrapart, fotocòpia llegible).

- Adjuntar  còpia  del  material  gràfic  (fotografia, vídeo)  degudament documentat.

13.3. Per tal que el sol·licitant pugui presentar-se a una nova convocatòria és imprescindible haver lliurat la memòria final i els justificants corresponents.

13.4. Per confeccionar la memòria final, s'han de seguir les indicacions establertes a la convocatòria. En el cas que no compleixin els requeriments mínims exigibles, UPF Solidària demanarà l'ampliació o l'esmena de la informació.

13.5. En cas que en el termini de presentació de la memòria no es justifiqui correctament l'import total atorgat, el responsable de la sol·licitud del projecte haurà de retornar a la UPF els diners no gastats o justificats.

 

Article 14. Difusió del resultat dels projectes subvencionats

14.1. La UPF pot convocar els responsables dels projectes per fer sessions informatives i donar-los a conèixer entre la comunitat universitària.

14. 2. Qualsevol informació pública que es generi en relació amb el projecte subvencionat per la UPF ha de fer constar el suport rebut per la Universitat. Quan es reprodueixin els logotips de les entitats col·laboradores també s'hi ha d'incloure el d'UPF Solidària.

14. 3. La UPF pot utilitzar tota la informació del projecte amb l'objectiu de difondre les accions de cooperació en què la Universitat ha participat, per elaborar materials de difusió, per fer campanyes de sensibilització i per incloure-la en la seva memòria anual d'activitats.