Acord del Consell de Govern de 28 d'abril del 2021, modificat per acord de Consell de Govern de 15 de juny del 2022
Base 1. Programa UPF de beques salari

El Programa UPF de beques salari (d’ara endavant, el Programa) consisteix en l'atorgament de beques salari als nous estudiants de grau de la UPF amb recursos econòmics limitats que en resultin beneficiaris i en la renovació dels ajuts atorgats a les convocatòries anteriors d'acord amb el que estableixen els articles següents.

La convocatòria té dues modalitats:

 1. Modalitat “Prometeus”: adreçada a estudiants dels instituts de Barcelona següents:
 • Institut Milà i Fontanals
 • Institut Miquel Tarradell
 • Institut Barri Besòs
 • Institut Bernat Metge
 • Institut Pablo Ruiz Picasso

b) Modalitat general: adreçada a estudiants de la resta de centres educatius de secundària de l’Estat Espanyol.

Base 2. Destinataris

Els ajuts del Programa estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, en centres integrats de la UPF (exclosos centres adscrits), amb molt pocs recursos econòmics.

Base 3. Objecte i durada del Programa

Apartat 1- L'objecte d'aquest Programa consisteix a oferir ajuts econòmics adreçats a estudiants de grau, amb un bon expedient acadèmic, que puguin demostrar una situació econòmica desfavorida.

Apartat 2- Els ajuts tindran la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin l’admissió i formalitzin la matrícula corresponent.

Apartat 3- Aquest Programa abasta tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF.

Base 4. Contingut de l'ajut

L'ajut consisteix en les prestacions següents:

a) Una renda mensual, en concepte de beca salari, que comporta el pagament d'un import de 600 € mensuals durant nou mesos del curs acadèmic, entre octubre i juny, renovables durant els anys de durada del grau. Aquesta percepció econòmica està subjecta a les retencions fiscals legalment establertes.

b) Un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de la UPF.

Base 5. Requisits de selecció

Per a l’atorgament de la beca els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Estar admès a un estudi de grau de la UPF, impartit per un centre integrat de la UPF.

b) Disposar d’un nivell de renda familiar situat per sota del llindar de renda més baix de l’última convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional

c) Demanar, quan s'obri el termini, i abans que aquest finalitzi, la beca de caràcter general, convocada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional

d) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Modificada per acord de Consell de Govern de 15 de juny del 2022

Base 6. Òrgan convocant

Correspon al rector o rectora o vicerector o vicerectora en qui delegi  convocar els ajuts del Programa de beques salari.

Base 7. Sol·licituds i terminis

Apartat 1- Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari hauran de presentar la sol·licitud mitjançant el portal de beques del Banc Santander (https://www.becas-santander.com/es), juntament amb la documentació requerida. Alternativament, la presentació de sol·licituds es podrà realitzar a través del Registre general de la UPF.

Apartat 2- El nombre total de beques salari que s’oferiran i els terminis de sol·licitud per curs, es determinaran per mitjà una convocatòria anual que es publicarà al llarg del mes d'abril o principis de maig.

Apartat 3- Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar al formulari de la sol·licitud.

Apartat 4- Els estudiants que ja gaudeixin d’una beca salari no hauran de presentar cap sol·licitud.

Base 8. Documentació

Apartat 1- La persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant.

b) Certificat de convivència del padró municipal d'habitants que correspongui (no volant individual).

c) Escrit breu i original de la persona sol·licitant, on descrigui la seva situació personal i familiar referida a la documentació aportada i exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.

d) Escrit de la direcció del centre de secundària de procedència –centre de batxillerat o centre de cicle formatiu de grau superior - on ha de constar, com a mínim, el perfil acadèmic de la persona sol·licitant i, si es coneix, la situació socioeconòmica familiar, així com aquelles observacions que la direcció del centre consideri oportunes.

e) Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat o equivalent per a l'accés a la universitat, o del cicle formatiu de grau superior de la persona sol·licitant.

Apartat 2- La persona sol·licitant podrà aportar qualsevol altra documentació que consideri convenient per justificar la seva candidatura.

Base 9. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Gestió Acadèmica i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Base 10. Resolució de la convocatòria. Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari

Apartat 1- Correspon al rector o rectora resoldre aquestes sol·licituds, a proposta de la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari, que tindrà la composició següent:

 • Vicerector o vicerectora competent en temes relatius a la comunitat universitària, que la presidirà.
 • Tres professors nomenats pel rector o rectora.
 • La vicegerent de l'Àrea de Docència.
 • Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.
 • La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió.

Apartat 2- La Comissió podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari.

Apartat 3- La Comissió podrà sol·licitar més informació sobre les candidatures als centres de secundària de procedència o demanar l’original de les qualificacions o de qualsevol altre document que consideri oportú.

Base 11. Procediment d’adjudicació de les beques salari. Criteris d'adjudicació

D'acord amb les característiques del Programa, el procediment d’adjudicació de les beques salari es resoldrà per part de l’òrgan competent de la manera següent:

Apartat 1- Resolució provisional

A finals de juny, el Servei de Gestió Acadèmica, com a òrgan instructor i d’acord amb l’informe de la Comissió d’Adjudicació de les beques salari, proposarà la resolució provisional d’adjudicació d’aquestes beques i la publicarà, a la pàgina web de la UPF (https://www.upf.edu/web/graus/beques_salari), amb les beques concedides i denegades i una llista d'espera, davant de la possibilitat que hi hagi candidats que finalment no es matriculin a la UPF, o bé que no obtinguin el tram de renda que els situï per sota del llindar més baix de la convocatòria de beques de caràcter general del curs anterior.

Per establir l'ordre de prelació dels estudiants que opten a aquestes beques per primera vegada, entre les sol·licituds que compleixin els requisits, es tindran en compte, per aquest ordre, els criteris següents:

a)  La nota mitjana de l'expedient acadèmic de batxillerat o del cicle formatiu de grau superior.

b) L’escrit de motivació de l'estudiant.

c) L’escrit de la direcció del centre educatiu de procedència.

Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions davant de la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari. Contra la resolució d'aquestes al·legacions no es podrà presentar recurs fins que no hi hagi una resolució definitiva.

Apartat 2- Resolució definitiva

En aquest punt del procediment, el Servei de Gestió Acadèmica comprovarà que l’estudiant compleix els requisits que estableix la base 5 d’aquestes bases i, a partir de la resolució provisional i les possibles al·legacions, la Comissió d’Adjudicació de les Beques Salari formularà la seva proposta de concessió al rector o rectora perquè resolgui.

La resolució definitiva es farà pública a principis d’octubre a la pàgina web de la UPF (https://www.upf.edu/web/graus/beques_salari) .

Quedaran automàticament excloses les candidatures que:

a) A finals de setembre, no hagin formalitzat la matrícula al primer curs d'estudis de grau en centres integrats de la UPF.

b) No hagin obtingut el tram de renda que els situï per sota del llindar més baix de l’última convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

En cas que no es cobreixin el nombre d'ajuts assignats a una de les modalitats ofertes, la beca no coberta en una modalitat serà assignada a la sol·licitud sense ajut que ocupi la primera posició en la llista d'espera de l'altra modalitat, sempre que compleixi els requisits establerts a la convocatòria. D'aquesta manera, s'atorgaran tots els ajuts d'acord amb l'ordre de prelació de les llistes.

Contra la resolució definitiva, la persona interessada podrà interposar un recurs de reposició davant el rector o rectora de la Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució.

La Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari decidirà els criteris a aplicar en el cas que es produeixi un empat en la puntuació. Aquests criteris, si es dóna el cas, s’hauran d’incloure a la resolució.

En el cas que l’estudiant canviï d’estudis durant la durada de la beca, la Comissió valorarà la continuïtat, la modificació dels ajuts o la revocació de la beca salari.

Modificada per acord de Consell de Govern de 15 de juny del 2022

Base 12. Obligacions dels adjudicataris de les beques salari

Un cop els hagi estat adjudicada la beca salari, els beneficiaris tenen les obligacions següents, durant tota la durada dels seus estudis:

a) Ser beneficiari d’una beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

b) Matricular-se a temps complet de tots els crèdits que integrin el curs corresponent del pla d'estudis, cada any acadèmic.

c) Complir els compromisos derivats del programa d'acompanyament i mentoria o tutorització que la UPF posa a la seva disposició.

d) Participar regularment, com a estudiants, en totes les activitats acadèmiques de l'ensenyament en què s'hagin matriculat.

e) Al finalitzar el curs, aconseguir el rendiment acadèmic mínim equivalent al d'un becari general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

La Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari valorarà les situacions de caire personal, econòmic o acadèmic que puguin al·legar les persones que no compleixin alguna de les obligacions indicades.

Base 13. Seguiment del rendiment acadèmic

Una vegada finalitzat cada trimestre, la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari valorarà el rendiment acadèmic de les persones becàries pels mitjans que consideri oportuns. En el cas que la Comissió consideri que aquest rendiment impossibilitarà la renovació de la beca en finalitzar el curs, podrà revocar la concessió de l'ajut, amb l'audiència prèvia de la persona interessada.

Base 14. Renúncia a la beca salari

Apartat 1- Les persones poden renunciar a la seva beca salari en qualsevol moment. Per formalitzar la renúncia, caldrà presentar al Registre general de la UPF, una sol·licitud adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

Apartat 2- En el cas que es produeixi una renúncia a la beca, la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari podrà atorgar la beca a la persona sol·licitant a qui pertoqui de la llista d'espera, segons els criteris d'adjudicació de la beca. Aquesta reassignació es podrà realitzar, per al primer any d'estudis, fins el darrer dia hàbil del mes d’octubre.

Base 15- Incompatibilitats

Apartat 1- La beca salari és plenament compatible amb la beca de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que l'estudiant ha de sol·licitar, però serà incompatible amb qualsevol altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat i el mateix objecte, o amb la prestació de servei remunerat a la UPF.

Apartat 2- En cas que la persona adjudicatària tingui concedida una altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat que la beca salari, hi haurà de renunciar mitjançant una sol·licitud presentada al Registre general de la UPF, adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

Base 16. Revocació de la beca salari

Apartat 1- L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres organismes públics o privats per als mateixos estudis o finalitat i amb el mateix objecte.

Apartat 2- També és podrà revocar l’ajut si, un cop resoltes les beques salari, l’estudiant deixa de complir alguns dels requisits i obligacions establerts a les bases 5 i 12 d’aquestes bases.

Apartat 3- En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les causes de revocació de la beca salari establertes en aquestes bases, s'obrirà un expedient de revocació que podrà concloure amb l'obligació de reintegrar tots els components de l'ajut.

Base 17. Autorització per obtenir dades de caràcter personal

La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant per determinar la renda i el patrimoni, a efectes de beca, com també aquelles altres informacions acreditatives de les situacions personals al·legades i que estiguin en poder dels organismes públics amb l’objectiu de resoldre el procediment.