QuŔ Ús la factura electr˛nica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:

  • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que s'envia a través de mitjans electrònics.

  • Té validesa legal quan duu signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no-rebuig.

  • És susceptible de ser tramès per mitjans electrònics i relaciona clients i proveïdors.

D'altra banda, la llei obliga a conservar la factura electrònica juntament amb la signatura electrònica i el certificat digital durant el període de prescripció. Si necessiteu més informació sobre la factura electrònica, consulteu web.aoc.cat/blog/serveis/e-fact/  o http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx