A partir del 15 de gener de 2015, amb l'entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures  en el Sector Públic, les factures emeses a qualsevol administració pública s'han de presentar en format electrònic (fitxer XML amb certificat digital XAdES). La Universitat està adherida al servei e-fact de l'AOC i disposa d'una bústia de lliurament.

És molt important indicar el nostre número de sol·licitud, és la nostra referència i facilita la gestió, tramitació i pagament. A la factura s'ha de fer constar obligatòriament aquest número de sol·licitud o comanda, en el cas de factura electrònica, s'indicarà en el camp facturae: Invoices / Invoice / Items / InvoiceLine / FileReference.

Els codis DIR de la Universitat són els següents:

  • Oficina comptable U03900001
  • Òrgan gestor U03900001
  • Unitat tramitadora U03900001