En ús de les competències que m’atorga l’article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

RESOLC:

 

Primer. Crear el càrrec de comissionat de Política Lingüística.

Segon. Atribuir al càrrec de comissionat de Política Lingüística, sota la coordinació del vicerector adjunt, les competències i funcions següents:

  • Definir els criteris lingüístics d’ús general a la Universitat.
  • Determinar l’ús de la llengua catalana en un entorn plurilingüe.
  • Participar en el disseny i la implementació de la política dels usos lingüístics a la UPF.
  • Definir la formació en llengües de PDI, PAS i estudiants.

 

Oriol Amat i Salas

Rector

 

Barcelona, 1 de setembre de 2021