En ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Crear el càrrec de delegat o delegada d’Estudiants.

Segon. Atribuir al càrrec de delegat o delegada d’Estudiants les competències i funcions següents:

  • La dinamització i seguiment de la participació dels col·lectius i associacions d'estudiants a la vida universitària.
  • La interlocució amb el Consell d'Estudiants de la UPF, els delegats i delegades i, en general, el conjunt de representants d'estudiants.
  • La coordinació de les convocatòries de beques i ajuts destinats a fomentar la participació d'estudiants, inclosa la seva resolució.

Tercer. Aquesta resolució tindrà efectes d’1 d’octubre del 2021.

 

 

Oriol Amat i Salas

Rector

 

Barcelona, 4 d'octubre del 2021