Atesa la necessitat de garantir i assegurar que les funcions i les competències del rector delegades en el vicerector encarregat de la direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants siguin exercides, per suplència, i d’acord amb el previst a l’article 13 de la Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es considera oportú encarregar dites funcions i competències en el vicerector encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària,

És per això que en ús de les competències que m’atorga l’article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Encarregar la suplència del vicerector encarregat de la direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants, professor Pablo Pareja Alcaraz, en el professor Ramon Villanova Fortuny, vicerector encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària, en qualsevol de les causes legals previstes a l’article 13.1 de la Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Segon. En les resolucions i actes que es signin per suplència caldrà reflectir la circumstància fent constar el càrrec suplert i a continuació els termes “Per suplència” o “P.S.” i el càrrec o nom del suplent juntament amb les dades identificatives d’aquesta resolució.

Tercer. La suplència no implica alteració de la competència.

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 21 de setembre del 2018