El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha comportat tant l’adopció de severes mesures de confinament de la població com tota una sèrie de disposicions en matèria sanitària, econòmica i social, que afecten també tots els àmbits d’actuació de les administracions públiques.

Igualment, en compliment de la Disposició addicional tercera del Reial Decret esmentat, han quedat suspesos els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, amb efectes a partir del 14 de març. El còmput de terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret esmentat o, si escau, les pròrrogues corresponents, sens perjudici de les excepcions que ja preveu.

Aquesta suspensió ha afectat no només els tràmits ja iniciats, sinó també la tramitació de nous procediments. Entre els procediments afectats a la nostra Universitat, hi ha el procés electoral dels representants de la comunitat universitària al Claustre universitari convocat pel rector en data 24 de febrer del 2020, i qualsevol altre procediment electoral d’òrgans unipersonals o col·legiats. Aquesta suspensió de terminis ha determinat la consegüent pròrroga de tots els mandats d’òrgans col·legiats i unipersonals.

A causa de les successives pròrrogues de l’estat d’alarma, així com la incertesa sobre el moment en què es pugui reprendre a la Universitat tota l’activitat ordinària de forma presencial, i per tal de garantir el normal funcionament del servei públic de l’educació superior, es fa necessari prorrogar els mandats de tots els òrgans unipersonals i col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra fins que es pugui reprendre l’activitat acadèmica i administrativa presencial per dur a terme els processos electorals que corresponguin amb les garanties necessàries.

Val a dir, però, que aquesta necessitat no implica que tots els membres de dits òrgans prorroguin la seva representació, sinó només aquells que segueixin complint els requisits estatutaris i reglamentaris establerts perquè puguin formar-ne part.

Per tot això el Consell de Govern

ACORDA

Primer.  Es prorroga el mandat de tots els òrgans unipersonals i col·legiats electes de la Universitat Pompeu Fabra fins que es reprengui l’activitat acadèmica i administrativa presencial que permeti desenvolupar els processos electorals corresponents amb les garanties necessàries.

Segon. En cas que durant aquesta pròrroga algun dels representants d’un òrgan col·legiat perdi la seva condició per una de les causes enumerades a l'article 214 dels Estatuts de la Universitat, s’haurà de procedir d’acord amb l’article 42 del Reglament electoral de la UPF.

Tercer. En cas que durant aquesta pròrroga el titular d’un òrgan unipersonal electe perdi la seva condició, s’ha d’aplicar el que preveu el respectiu Reglament intern del centre o altra normativa aplicable.

Quart. Aquest acord s’ha de publicar a la seu electrònica i al Portal de la Transparència de la Universitat Pompeu Fabra.