Visor de contenido web Visor de contenido web

1. Objecte dels ajuts.

Els ajuts tenen per objecte facilitar la dedicació a la recerca de les joves investigadores i dels joves investigadors amb responsabilitats de cura d’infants. Aquests ajuts estan pensats per proporcionar un recolzament financer per a l’ajuda de la cura dels fills.


2. Condicions dels ajuts.

2.1. Els ajuts tindran un import de fins a 200 euros mensuals, ampliables fins a un màxim de 400 euros mensuals en el cas d’investigadors o investigadores amb famílies monoparentals.

2.2. En el cas que la investigadora sigui responsable de més d’una criatura menor de sis anys en el marc d’una família no monoparental els ajuts podran incrementar-se fins a un màxim de 300 euros mensuals.

2.3. En el cas que l’investigador o investigadora estigui al càrrec de la cura de més d’una criatura menor de sis anys en el marc d’una família monoparental els ajuts podran incrementar-se fins a un màxim de 500 euros mensuals.

2.3. Els ajuts tindran una durada d’un any.

2.4. Els ajuts estaran sempre vinculats a la durada del contracte de la candidata o del candidat.

3. Elegibilitat.

3.1. Per tal de poder obtenir un dels ajuts, caldrà complir els criteris d’elegibilitat següents:

a) Gaudir d’un contracte a temps complet com a investigador o investigadora predoctoral o postdoctoral en un centre integrat de la UPF. En el cas dels investigadors o investigadores amb contracte postdoctoral, a més, cal que no faci més de 3 anys que han defensat la tesis doctoral, excloent els mesos de permís de maternitat/paternitat i baixes mèdiques relacionades amb la maternitat/paternitat.

b) Estar a càrrec de la cura d’una criatura menor de sis anys en el moment de rebre l’ajut. Els beneficiaris d’ajuts a càrrec de la cura de infants que facin els sis anys al llarg dels dotze mesos posteriors a la data de concessió del mateix deixaran de percebre’l a partir de l’endemà de l’aniversari de la criatura.

c) Ser dona i estar al càrrec de la cura d’almenys una criatura o bé ser home i estar al càrrec de la cura d’almenys una criatura en el marc d’una família monoparental.

3.2. Aquests ajuts són incompatibles amb aquells que tinguin la mateixa finalitat en el marc d’altres convocatòries.

4. Avaluació.

Totes les sol·licituds que compleixin els requisits d’elegibilitat descrits en el punt tercer d’aquesta convocatòria seran susceptibles de rebre ajuts. En cas que les sol·licituds que compleixin aquests requisits superin la disponibilitat pressupostària del Consell Social, la seva avaluació i priorització es realitzarà atenent als criteris i ponderacions següents:

i)excel·lència científica –rellevància científica del projecte de tesi doctoral o de recerca; qualitat acadèmica de les publicacions; assistència a congressos i participació en grups de recerca finançats en convocatòries competitives (30%);

ii) motivació de continuar en la carrera professional –previsió de futur acadèmica-professional; avaluació del director/a de la recerca del candidat/a (30%);

iii) situació personal de la candidata o del candidat –tipus de família (monoparental o no); condicions sòcio-econòmiques; nivell d’escolarització de les criatures (40%).


Correspon a la Comissió Avaluadora a què fa esment el punt cinquè d’aquesta convocatòria precisar i desenvolupar el contingut específic d’aquests criteris.

5. Sol·licitud, resolució i concessió dels ajuts.

5.1. Les sol·licituds hauran d’incloure la documentació següent: i) un CV de màxim 2 pàgines; ii) una carta de motivació; iii) una fotocòpia del llibre de família o el certificat d’adopció, guarda legal o acolliment; i iv) una carta de suport signada per la persona a càrrec de la supervisió de la seva tesi doctoral o de la seva recerca postdoctoral.

5.2. Només seran considerades aquelles sol·licituds adreçades directament a l’adreça de correu consellsocial_ajuts@upf.edu amb l’assumpte “Convocatòria d’ajuts a joves investigadores i joves investigadors amb responsabilitats paternals”.

5.3. La Comissió Avaluadora encarregada d’avaluar totes les sol·licituds i resoldre la concessió dels ajuts estarà integrada per cinc membres: la presidenta del Consell Social, que actuarà com a presidenta de la comissió, el Vicerector o Vicerectora responsable dels projectes en l’àmbit del professorat, que actuarà com a secretari o secretària, dos membres del PDI de la UPF provinents de disciplines o àmbits diferents i un membre del Consell Social. El nomenament d’aquests tres darrers membres correspon a la presidenta del Consell Social.

5.4. La Comissió Avaluadora podrà demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per suggerir l’ampliació de la documentació aportada. 

5.5. La resolució de la Comissió Avaluadora serà publicada a la pàgina web del Consell Social. Les persones sol·licitants a qui es concedeixi l’ajut també seran informades individualment de la resolució favorable de la seva sol·licitud.

6. Calendari.

6.1. Data límit per a la presentació de sol·licituds: 10 de setembre de 2020.

6.2. Data límit per a la publicació de la resolució provisional: 25 de setembre de 2020.

6.3. Data límit per a la publicació de la resolució definitiva: 9 d’octubre de 2020.

6.3. Data d’inici dels ajuts: octubre de 2020.

6.4. Data màxima de finalització dels ajuts: 30 de setembre de 2021.