Preàmbul

A l’inici del seu mandat el maig de 2021, Oriol Amat, rector de la UPF, va anunciar la seva voluntat d’impulsar accions des del nou Comissionat de Política Lingüística de la UPF que posessin en valor l’ús del català a la universitat i que en promoguessin el seu ús. Una de les mesures proposades per l’Equip de Resposta Ràpida que es va encarregar de dissenyar accions que complissin aquest objectiu va ser la convocatòria d’un premi a la millor tesi doctoral escrita en català. Aquesta proposta va ser també recollida en un dels Acords del Claustre de la UPF de l’1 de desembre de 2021 i en el Pla d’actuacions per al 2022 i el 2023 en relació amb l’ús del català a la UPF de gener del 2022.

Emmarcat en aquest context, aquest Premi té com a objectiu posar en valor l’ús del català com a llengua acadèmica i de recerca i d’estimular-ne i visualitzar-ne aquest ús en la redacció de les millors tesis doctorals defensades a la UPF. L’objectiu final és el de prestigiar el català com a llengua científica i acadèmica i de normalitzar-ne plenament el seu ús en l’àmbit de la recerca d’alta qualitat al mateix nivell que d’altres llengües d’abast internacional.


Primera. Objecte i modalitats del Premi

Amb l’objectiu de posar en valor l’ús del català com a llengua acadèmica i de recerca i d’estimular-ne aquest ús, la UPF concedirà anualment el Premi a la Millor Tesi Doctoral Escrita en Català a la UPF (en endavant, el Premi).

El Premi tindrà dues modalitats:

MODALITAT A: TESI DOCTORAL ÍNTEGRAMENT EN CATALÀ.

MODALITAT B: TESI DOCTORAL PARCIALMENT EN CATALÀ.

Cada tesi pot optar només a una modalitat.


Segona. Requisits de participació  

Haver dipositat i defensat una tesi doctoral en qualsevol dels programes de doctorat de la UPF durant el curs acadèmic anterior al de la convocatòria anual del Premi.

Haver obtingut una qualificació d’excel·lent cum laude.

 • En la modalitat A de tesi doctoral íntegrament en català, haver defensat una tesi que compleixi un dels següents tres requisits:

- ser una tesi monogràfica redactada íntegrament en català;
- ser una tesi per compendi de publicacions redactada íntegrament en català;
- ser una tesi de recerca aplicada en la qual tots els materials textuals escrits o orals que formin part del producte, obra o prototip resultant de la recerca aplicada, així com la memòria que emmarca la tesi, estiguin en català.

 • En la modalitat B de tesi doctoral redactada parcialment en català, haver defensat una tesi que compleixi un dels següents tres requisits:

- ser una tesi per compendi de publicacions en la qual dues de les publicacions --articles, capítols de llibre o comunicacions-- estiguin redactades en català;
- ser una tesi per compendi de publicacions en la qual tant una de les publicacions com els capítols d’introducció i conclusions o la memòria que emmarca la tesi, estiguin redactats en català:
- ser una tesi de recerca aplicada  en la qual estiguin en català tota la memòria que emmarca la tesi i també algunes parts del material textual escrit o oral que formin part del producte, obra o prototip resultant de la recerca aplicada.

En qualsevol de les dues modalitats, la tesi pot incloure cites textuals, referències, dades i apèndixs redactats en altres llengües. També pot incloure seccions o materials traduïts a d’altres llengües, així com materials visuals o audiovisuals (fotografies, il·lustracions o vídeos) que incloguin per escrit, oralment o visualment altres llengües.

En el cas de tesis amb Menció Internacional, les conclusions escrites en una llengua no oficial a Espanya per complir amb els requisits d’aquesta Menció no es tindran en compte a l’hora de computar la quantitat de text escrit en català i, per tant, aquestes tesis poden optar també a la Modalitat A.

 

Tercera. Dotació del Premi

El Premi consistirà en la concessió de tres mil euros (3000€) per a la modalitat A i mil cinc-cents euros (1500€) per a la modalitat B.

Els imports esmentats estaran subjectes a la fiscalitat que sigui aplicable en el moment del lliurament.

La persona guanyadora de cada modalitat rebrà aquest import a més d’un diploma acreditatiu del Premi, que es lliurarà en un acte públic. A proposta de la Comissió Avaluadora, es podrà concedir un diploma de menció a una tesi finalista en cadascuna de les modalitats.

Es podrà concedir un premi ex aequo a dues tesis guanyadores per a una mateixa modalitat. En aquest cas, cadascuna d’aquestes tesis obtindrà la meitat de la dotació econòmica esmentada anteriorment segons la seva modalitat (1500 € en la modalitat A i 750 € en la modalitat B) i els autors o les autores tindran les mateixes obligacions descrites a la base desena.

 

Quarta. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud es presentarà, preferentment, electrònicament al Registre General de la UPF mitjançant la instància general electrònica que es pot trobar a la Seu electrònica de la UPF, en el catàleg de procediment i tràmits, adjuntant-hi l'imprès de sol·licitud que es publicarà amb la convocatòria i la documentació corresponent.

La sol·licitud també es podrà presentar presencialment al Registre General de la UPF acompanyada de l'imprès de sol·licitud que es publicarà amb la convocatòria i la documentació corresponent. L'imprès anirà acompanyat de la tesi en format PDF, degudament anonimitzada, sense contenir cap referència al nom de l'autor o autora ni al de la persona que l'ha tutoritzada.

Cada tesi s’ha d’acompanyar d'un resum del contingut (màxim 1000 paraules). A més, l’autor o autora pot afegir, si ho desitja, un escrit d'un màxim de 300 paraules si considera que la tesi fa aportacions terminològiques que enforteixen la llengua catalana acadèmica i científica en l’àmbit de la seva disciplina.

La participació en aquest Premi implica l’acceptació de les bases en la seva totalitat.

 

Cinquena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria anual pel rector o l’òrgan en qui delegui. La convocatòria es difondrà a través dels canals de comunicació habituals de la Universitat, en concret, a la pàgina web Les Llengües a la UPF en l’apartat Ajuts i foment de les llengües (https://www.upf.edu/web/llengues/ajuts) i a la pàgina de Notícies de la UPF (https://www.upf.edu/). La convocatòria contindrà, com a mínim, la informació següent:

 • Remissió a l’Acord del Consell de Govern que aprova les bases reguladores del Premi
 • Terminis de presentació de la sol·licitud
 • Termini de resolució del Premi
 • Imprès de sol·licitud

 

Sisena. Instrucció

Correspon a l’Oficina de Postgrau i Doctorat, en tant que suport de l’Escola de Doctorat, efectuar d’ofici els actes d’instrucció, que estaran subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Setena. Comissió Avaluadora

La Comissió Avaluadora estarà formada pels membres següents:

 • La persona que exerceixi la Presidència de la Comissió de Política Lingüística, o la persona en qui delegui, que exercirà la Presidència.
 • La directora o el director de la Càtedra Pompeu Fabra.
 • La directora o el director de l’Escola de Doctorat.
 • Tres PDI membres de la Comissió de Política Lingüística.
 • Tres membres del Consell Assessor de la Càtedra Pompeu Fabra.
 • El/La Vicegerent de Docència, o la persona en qui delegui, que exercirà la Secretaria.

 

Per garantir la qualitat i expertesa de la Comissió Avaluadora, els membres de la Comissió de Política Lingüística i del Consell Assessor de la Càtedra Pompeu Fabra seran escollits per la persona que exerceixi la Presidència de la Comissió de Política Lingüística en funció de les temàtiques de les candidatures rebudes.

La persona que exerceixi la Presidència de la Comissió Avaluadora tindrà vot de qualitat.

 

Vuitena. Criteris d’avaluació

La Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris d’avaluació següents:

 • Rellevància i originalitat del tema (20 punts)
 • Rigor metodològic (30 punts)
 • Avenços de coneixement aportats a l’àmbit de la disciplina (20 punts)
 • Claredat expositiva, redacció adequada i correcta i precisió terminològica en català (30)


Per optar al Premi, cal obtenir un mínim de 25 punts per claredat expositiva, redacció adequada i correcta i precisió terminològica en català i un mínim de 80 punts de la puntuació global. El Premi es podrà declarar desert en cadascuna de les seves modalitats. 

 

Novena. Resolució i comunicació

La Comissió Avaluadora elevarà la proposta a l’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria.

L’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria, que serà  el rector o l’òrgan en qui delegui,  resoldrà en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

La resolució es comunicarà per correu electrònic a les persones guanyadores, al mateix temps que se’n farà difusió a la pàgina web Les Llengües a la UPF en l’apartat Ajuts i foment de les llengües (https://www.upf.edu/web/llengues/ajuts) i a la pàgina de Notícies de la UPF (https://www.upf.edu/).

 

Desena. Obligacions de la persona guanyadora

Fer una presentació en català de la seva tesi en un acte públic durant el curs acadèmic posterior a la convocatòria del Premi.
Fer menció explícita del Premi en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat.
Publicar el text complet de la tesis en accés obert al repositori TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) https://www.tdx.cat/ de manera immediata (sense cap embargament temporal).

 

Onzena. Publicitat i transparència

En compliment de l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la previsió i la concessió d’aquest Premi serà objecte de publicitat al Portal de la Transparència.

En aquest sentit, les persones guanyadores del Premi seran objecte de publicitat al Portal de la Transparència en els termes previstos a la normativa aplicable.

L’esmentat als apartats anteriors també serà objecte de publicitat a la pàgina web Les Llengües a la UPF en l’apartat Ajuts i foment de les llengües (https://www.upf.edu/web/llengues/ajuts).

 

Dotzena. Tractament de dades de caràcter personal

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona | Telèfon: 93 542 20 00. Podeu contactar amb del delegat de protecció de dades de la Universitat ([email protected]).

Finalitat: realitzar la inscripció al Premi a la Millor Tesi Doctoral Escrita en Català i gestionar el seu desenvolupament. Les vostres dades es conservaran durant l’edició del premi i mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la seva realització. No obstant, la identificació dels guanyadors es mantindrà a la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència. Sempre que hi consti el consentiment, la fotografia i/o gravació de les persones guanyadores es podrà mantenir a la pàgina web a efectes informatius.

Legitimació: consentiment de la persona interessada. Es pot retirar en qualsevol moment.

Destinataris: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu Fabra i eventualment terceres persones que formin part del jurat. No es cediran a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legalment establertes. No obstant, es publicarà en la pàgina web la identificació de les persones finalistes i també les guanyadores d’acord amb la legislació sobre transparència. S’hi podrà també publicar la seva imatge i veu amb el seu consentiment.

Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant els procediments establerts a www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets. Teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.