Acord de Consell de Govern de 26 d'abril del 2023

La UPF és membre de l’aliança EUTOPIA European University, que reuneix a deu universitats que pretenen esdevenir una confederació de campus connectats, oberts i multiculturals cap al 2030. 

En el marc d’EUTOPIA i dels seus grups de treball, es generen diverses oportunitats acadèmiques i de recerca organitzades per les universitats membres de l’Aliança que s’obren als estudiants de les diferents institucions.

Sovint aquestes iniciatives comporten exempció de matrícula a les universitats membres de l’aliança, dotació d’ajuts de transport, allotjament i manutenció entre altres.

Així, és necessari crear un procediment de selecció dels estudiants i, quan sigui el cas, de dotació d’ajuts, que garanteixi d’una banda que les oportunitats arribin a tot l’estudiantat interessat, i per una altra banda, la lliure concurrència a les places ofertes i als ajuts quan estiguin disponibles.

BASES PER A CONVOCATÒRIES D’AJUTS PER A ESTUDIANTS EN EL MARC DEL PROJECTE EUTOPIA

Primera. Objecte

Concessió d’ajuts en règim de concurrència competitiva, per a activitats relacionades amb el projecte EUTOPIA. Els ajuts estan destinats a facilitar la participació dels estudiants de la UPF en les activitats del programa i  poden ser de les modalitats següents:

a)  Beques d’exempció de matrícula

b) Ajuts de transport

c) Ajuts en concepte de  manutenció i/o allotjament

d) Combinacions de les anteriors modalitats, segons cada convocatòria específica.

Segona. Finançament

Els ajuts es finançaran amb càrrec al pressupost del projecte EUTOPIA MORE.

Tercera. Període en el qual s’ha d’executar les activitats objecte dels ajuts

Les activitats s’han de realitzar en el marc del Projecte EUTOPIA MORE  durant tota la durada del projecte, des del 1 de desembre de 2022 al 30 de novembre del 2026.

Quarta. Justificació de l’aplicació dels ajuts a l’activitat

Els beneficiaris hauran de justificar el compliment de l’activitat final de l’ajut dins dels terminis que es fixin per a efectuar-la.

La justificació es farà de manera documentada segons la naturalesa de l’activitat i l’ajut, que quedarà fixada en cada convocatòria específica. La documentació justificativa inclou:

 • aprofitament acadèmic de l’estada o activitat en el termini d’una setmana després de la seva finalització
 • justificants d’assistència a l'activitat en el termini d’una setmana després de la seva finalització
 • En el cas de les borses de viatge, factures de l’aplicació dels fons percebuts per conceptes d’ allotjament, manutenció o transport, en el termini d’una setmana després de la finalització de l’ajut o estada.

Cinquena. Requisits dels beneficiaris

Poden optar a obtenir ajuts en el marc d'aquestes bases, els estudiants de la UPF de tots els ensenyaments oficials que  segons cada convocatòria específica, hauran de complir tots o alguns  dels requisits següents:

 • estar matriculats en un ensenyament oficial de la UPF (grau, màster i doctorat )
 • estar matriculat en un ensenyament oficial dels centres adscrits de la UPF
 • acreditar un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2.2  del MCER o superior
 • motivar per escrit les raons per participar en la convocatòria
 • altres que es puguin fixar en cada convocatòria específica

Sisena. Acceptació i pagament dels ajuts

Acceptació

Perquè la resolució de cada convocatòria sigui definitiva, els sol·licitants  han de comunicar per escrit a la Unitat de Gestió del programa EUTOPIA MORE  l'acceptació expressa de la plaça (en el cas d’exempció de matrícula) o de l’ajut atorgat així com de les bases de la convocatòria, en el termini que es fixi a partir de l’endemà de la data de publicació de la resolució.

L’acceptació dels ajuts inclou el compromís de justificar l’activitat realitzada o presentar un informe de seguiment, segons estableixin les bases específiques de cada convocatòria.

Forma de pagament

Una vegada acceptat l’ajut, s'iniciarà, per part de la unitat gestora del programa EUTOPIA, el tràmit de la transferència bancària per fer efectiu l'import total atorgat a l’activitat, en un sol termini i sempre un cop finalitzada l’activitat objecte de la convocatòria i prèvia aportació dels justificants requerits en cada cas.

Setena. Criteris de selecció

Les sol·licituds presentades seran analitzades i avaluades per una comissió constituïda a l’efecte i  es valoraran els criteris de selecció següents:

 • valoració de l’expedient acadèmic dels candidats
 • valoració de la motivació expressada pel candidat per a participar a la convocatòria
 • altres que es puguin fixar per a cada convocatòria específica

La ponderació corresponent a l’acreditació de cada criteri es fixarà a cada convocatòria específica.

S’estableix una comissió de selecció per a les convocatòries formada per:

 • El/la vicerector/a d’Internacionalització, o la persona en qui delegui, president
 • El/la delegat/da per al Projecte EUTOPIA MORE
 • Un representant del Consell d’Estudiants de la UPF
 • El/la Coordinador/a del Projecte EUTOPIA, secretari/ària de la comissió
 • Altres membres que designi el/la  president/a en funció de la naturalesa dels ajuts

Vuitena. Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari normalitzat, que estarà disponible a la web  d’EUTOPIA per a cada convocatòria  (https://www.upf.edu/web/eutopia).

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:

 •  certificat acadèmic dels estudis en curs a la UPF
 • certificats d’idiomes
 • carta de motivació
 • altres documents que es puguin tenir en consideració segons les bases específiques de cada convocatòria

La falta de documentació requerida pot fer inadmetre la sol·licitud.

La UPF pot demanar als sol·licitants la informació complementària que consideri convenient per aclarir o detallar el contingut de les sol·licituds.

Novena. Revocació dels ajuts

S’entendrà que la persona sol·licitant renuncia a aquest ajut si no l’accepta en el termini previst.

Els ajuts atorgats es poden revocar totalment o parcialment quan no es respectin els terminis establerts o quan es modifiqui substantivament el contingut de l’activitat sense prèvia autorització de la UPF.

La justificació inadequada d'una activitat i l'incompliment en la presentació de l'informe de seguiment comportarà la revocació de l’ajut.

En el cas que les persones beneficiàries no hagin gastat les quantitats concedides una vegada presentada la memòria o la justificació final, els romanents existents passaran a disposició del pressupost EUTOPIA.

En cas que la persona interessada, per motius diferents als exposats en aquest apartat, decideixi renunciar al desenvolupament de l’activitat per a la què ha rebut l’ajut, haurà de presentar a EUTOPIA un escrit en què manifesti la renúncia a l’import concedit, indicant-ne els motius.

Desena. Obligació de facilitar la informació requerida.

La sol·licitud de participació implica l’obligació de facilitar la documentació requerida en el procés de sol·licitud, i la justificació de l’activitat un cop completada, per tenir dret a la recepció dels ajuts.

Onzena. Acceptació de les bases i interpretació de les bases

La sol·licitud de participació implica l’acceptació d’aquestes bases.

La interpretació d’aquestes bases correspon a la comissió de selecció prevista en la Base Setena.

Dotzena. Autorització del tractament de les dades personals

La participació en la convocatòria implica el consentiment al tractament de les dades amb la finalitat de gestionar la convocatòria i fer-ne difusió en els termes exposats en aquestes bases.

Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a la gestió de la convocatòria corresponent i posterior difusió.

La UPF no cedirà les dades a tercers excepte que existeixi una obligació legal.

Els participants poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades per escrit, acreditant la seva identitat, per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

L’oposició al tractament de dades en la mesura que sigui incompatible amb la gestió de la convocatòria podrà determinar el desistiment o la renúncia als ajuts.