Acord del Consell de Govern d'10 d'abril del 2019

Article 1. Programa UPF de beques salari

El Programa UPF de beques salari consisteix en l'atorgament de beques salari als nous estudiants de Grau de la UPF que en resultin beneficiaris, d'acord amb el que estableixen els articles següents i en la renovació dels ajuts atorgats a la convocatòria anterior.

La convocatòria té dues modalitats:

Modalitat “Prometeus”: adreçada a estudiants de l’Institut Milà i Fontanals i de l’Institut Miquel Tarradell.
Modalitat General: adreçada a estudiants de la resta de centres educatius de secundària.

Article 2. Objecte i durada del Programa

2.1. L'objecte d'aquest programa consisteix a oferir ajuts econòmics adreçats a estudiants de grau, amb un bon expedient acadèmic, que puguin demostrar una situació econòmica desfavorida.

2.2. Els ajuts tindran la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent.

2.3. Aquest programa abasta tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF, excepte els programes de dobles graus.

Article 3. Destinataris

Els ajuts del programa estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb molt pocs recursos econòmics, en el curs acadèmic 2019-2020.

Article 4. Contingut de l'ajut

L'ajut consisteix en les prestacions següents:

a) Una renda mensual, en concepte de beca salari, que comporta el pagament d'un import de 600€ mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic, entre octubre i juny, renovables durant els anys de durada del grau, sempre que es compleixin els requisits de renovació establerts en cada convocatòria. Aquesta percepció econòmica està subjecta a les retencions fiscals legalment establertes.

b) Un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de la UPF.

Article 5. Requisits

Per al curs 2019-2020 els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Obtenir l'accés a un estudi de grau de la UPF per al curs 2019-2020, impartit per un centre integrat de la UPF.

b) Disposar d'un nivell de renda familiar situat per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, per al curs 2018-2019 .

c) Demanar per al curs 2019-2020, quan s'obri el termini i abans de finalitzar el mes de juliol, l'Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics, la beca d'Equitat, convocades per l'AGAUR i la beca de caràcter general convocada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

d) Per a la renovació de l'ajut, aconseguir el rendiment mínim equivalent al d'un becari general de la convocatòria del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

e) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Article 6. Sol·licitud i terminis

6.1. Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari han de presentar la sol·licitud mitjançant el portal de beques del Santander, juntament amb la documentació requerida.

6.2. El nombre de beques salari i els terminis de sol·licitud per al curs 2019-2020, es determinaran per mitjà de convocatòria subscrita pel vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació al llarg del mes d'abril del 2019.

6.3. Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar al formulari de la sol·licitud.

6.4. La presentació de la sol·licitud de beca salari implica l'autorització a la Universitat per obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni, a efectes de beca, com també aquelles altres informacions acreditatives de les situacions personals al·legades i que estiguin en poder de les administracions públiques.

Article 7. Documentació

7.1. La persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant.

b) Certificat de convivència del Padró Municipal d'Habitants que correspongui.

c) Escrit breu i original de la persona candidata, on descrigui la seva situació personal i familiar referida a la documentació aportada i exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.

d) Escrit de la direcció del centre de secundària de procedència on ha de constar, com a mínim, el perfil acadèmic de la persona candidata i, si es coneix, la situació socioeconòmica familiar, així com aquelles observacions que la direcció consideri oportunes.

g) Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat o equivalent per a l'accés a la universitat, o del Cicle Formatiu de Grau Superior de la persona candidata.

7.2. La persona sol·licitant podrà aportar qualsevol altra documentació que consideri convenient per justificar la seva candidatura.

Article 8. Procediment i criteris d'adjudicació de les beques

D'acord amb les característiques del Programa, es preveuen dos períodes de resolució de les beques salari:

8.1.Resolució provisional

A finals de juny es publicarà, a la pàgina web de la UPF, una primera resolució provisional, amb les beques concedides i denegades. També es publicarà una llista d'espera, davant de la possibilitat que hi hagi candidats que finalment no es matriculin a la UPF, o bé que no obtinguin el tram de renda que els situï per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2018-2019.

Per a establir l'ordre de prelació d’aquesta primera resolució provisional, entre les sol·licituds que compleixin els requisits, es tindran en compte, per aquest ordre, els criteris següents:

a)  La nota mitjana de l'expedient acadèmic de Batxillerat o del Cicle Formatiu de Grau Superior.

b) Escrit de motivació de l'estudiant.

c) Escrit de la direcció del centre educatiu de procedència.

Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions davant de la Comissió d'Adjudicació. La resolució d'aquestes al·legacions no esgota la via administrativa i es podrà recórrer davant del rector de la UPF.

8.2. Resolució definitiva

En aquest punt del procediment, la UPF comprovarà que l’estudiant compleix els requisits que estableix l’article 5 d’aquestes bases i, a partir de la resolució provisional i les possibles al·legacions, la Comissió d’Adjudicació acordarà l’atorgament i denegació de les sol·licituds presentades.

La resolució definitiva es farà pública a principis d’octubre a la pàgina web de la UPF.

Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que, a finals de setembre del 2019, no hagin formalitzat la matrícula al primer curs d'estudis de grau en centres integrats de la UPF per al curs 2019-2020.

Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que no hagin demanat, durant el mes de juliol, l'Acreditació de caràcter econòmic 2019-2020 o bé que no hagin obtingut el tram de renda que els situï per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2018-2019.

En cas que no es cobreixin el nombre d'ajuts assignats a una de les modalitats ofertes, la beca no coberta en una modalitat serà assignada a la sol·licitud sense ajut que ocupi la primera posició en la llista d'espera de l'altra modalitat, sempre que complexin els requisits establerts a la convocatòria. D'aquesta manera, s'atorgaran tots els ajuts d'acord amb l'ordre de prelació de les llistes.

Contra la resolució definitiva, la persona interessada podrà interposar recurs de reposició davant el rector de la Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució.

La Comissió d'Adjudicació podrà sol·licitar entrevistes personals amb les persones candidates o membres de la seva unitat familiar que consideri oportú.  Així mateix, podrà sol·licitar més informació sobre les candidatures als centres de secundària de procedència.

La Comissió d'Adjudicació decidirà els criteris a aplicar en el cas que es produeixi un empat en la puntuació.

Article 9. Comissió d'Adjudicació

9.1. Correspon resoldre aquestes sol·licituds a una Comissió d'Adjudicació, que tindrà la composició següent:

- Vicerector. Direcció de projectes per a la comunitat universitària, que la presidirà.

- Tres professors nomenats pel rector.

-  La vicegerent de l'Àrea de Docència.

- Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.

- La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió.

9.2. La Comissió podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari.

Article 10. Obligacions dels adjudicataris de la beca salari

Un cop els hagi estat adjudicada la beca salari, els beneficiaris tenen les obligacions següents:

a) Formalitzar cada curs acadèmic la sol·licitud de beca de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Formació Professional  i resultar-ne beneficiari.

b) Matricular-se a temps complet de tots els crèdits que integrin el curs corresponent del pla d'estudis cada any acadèmic.

c) Complir els compromisos derivats del programa d'acompanyament i mentoria o tutorització que la UPF posa a la seva disposició.

d) Participar regularment, com a estudiant, en totes les activitats acadèmiques de l'ensenyament en què s'hagin matriculat.

e) Al finalitzar el curs, aconseguir el rendiment mínim equivalent al d'un becari general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Article 11. Renovació de les beques adjudicades

11.1. La beca es considerarà renovada per al curs 2019-2020 sempre que l'estudiant compleixi les obligacions indicades a l'article 10 d'aquestes bases, al finalitzar el curs acadèmic 2018-2019 i no se sobrepassin els anys de durada dels estudis del grau matriculat.

11.2. La Comissió d'Adjudicació valorarà les situacions de caire personal o acadèmic que puguin al·legar les persones que no compleixin alguna de les obligacions indicades.

11.3. En el cas que l’estudiant canviï d’estudis durant la durada de la beca, la Comissió valorarà la continuïtat, modificació dels ajuts o revocació de la beca salari.

Article 12. Seguiment del rendiment acadèmic

Una vegada finalitzat cada trimestre, la Comissió d'Adjudicació valorarà el rendiment acadèmic de les persones becàries pels mitjans que consideri oportuns. En el cas que la Comissió consideri que aquest rendiment impossibilitarà la renovació de la beca en finalitzar el curs, podrà revocar la concessió de l'ajut, amb l'audiència prèvia de la persona interessada.

Article 13. Renúncia a la beca

13.1. Les persones poden renunciar a la seva beca salari en qualsevol moment. Per a formalitzar la renúncia, caldrà presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant una sol·licitud adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

13.2. En el cas que es produeixi una renúncia a la beca, la Comissió d'Adjudicació podrà atorgar la beca a la persona sol·licitant a qui pertoqui de la llista d'espera, segons els criteris d'adjudicació de la beca. Aquesta reassignació es podrà realitzar, per al primer any d'estudis, fins el 30 d'octubre del curs vigent.

Article 14. Incompatibilitats

14.1. La beca salari és plenament compatible amb la beca de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que l'estudiant ha de sol·licitar, però serà incompatible amb qualsevol altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat, o amb la prestació de servei remunerat a la UPF.

14.2. En cas que la persona adjudicatària tingui concedit una altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat que la beca salari, hi haurà de renunciar mitjançant una sol·licitud presentada al Punt d'Informació a l'Estudiant i adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

Article 15. Revocació de la beca

L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres organismes públics o privats per als mateixos estudis o finalitat.

En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les causes de revocació de la beca salari establertes en aquestes bases, s'obrirà un expedient de revocació que podrà concloure amb l'obligació de reintegrar tots els components de l'ajut.

Disposició transitòria

Als estudiants que van obtenir una beca salari a la convocatòria del curs 2016-2017 i estan cursant un doble grau a la UPF, no els serà d'aplicació l'apartat 3 de l'article 2 d'aquestes bases.

Disposició Final

Es faculta el vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació a subscriure i a fer pública una convocatòria amb el nombre de beques salari que, per a cada modalitat, s'ofereixin per al curs 2019-2020, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la UPF, i a fixar els terminis de sol·licitud corresponents.