Acord de la Junta de Govern d'11 de juny de 1997

1. Accés al segon cicle de la Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració

Podran accedir al segon cicle dels estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració:

a) els qui hagin cursat el primer cicle d'aquests estudis;

b) els qui hagin superat el primer cicle de les llicenciatures en Sociologia o en Dret o estiguin en possessió del títol de diplomat en Gestió i Administració Pública, que hauran de cursar, si no ho han fet abans, els complements de formació que es determinen en la present normativa.

2. Organització dels complements de formació

D'acord amb l'ordre del Ministeri d'Educació i Ciència de 10 de desembre de 1993 (BOE núm. 309, de 27 de desembre), els crèdits corresponents a complements de formació que han de cursar els estudiants que accedeixin al segon cicle de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra, s'organitzaran mitjançant les matèries troncals del pla d'estudis que s'indiquen en l'annex.

3. Règim acadèmic

Correspon al degà del centre fixar, tenint en compte l'expedient acadèmic dels estudiants, l'ordenació temporal de les matèries de què aquests han de matricular-se.

Els complements de formació es poden cursar simultàniament als ensenyaments de segon cicle, d'acord amb el que preveu l'article 5.3. apartat b) del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, modificat pel Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny.

Segons quina hagi estat la formació rebuda per l'estudiant abans d'accedir al segon cicle de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració, s'entendran cursats els complements de formació corresponents a les assignatures que s'indiquen tot seguit:

a) Alumnes que hagin superat el primer cicle de la llicenciatura en Dret:

Introducció al Dret

b) Alumnes que hagin superat el primer cicle de la llicenciatura en Sociologia:

Sociologia I
Ciència Política I
Història Contemporània

c) Alumnes diplomats en Gestió i Administració Pública:

Introducció al Dret
Sociologia I
Ciència Política I
Política Espanyola I

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER ACCEDIR AL SEGON CICLE DE LA LLICENCIATURA EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ

Denominació
Assignatures en què la Universitat organitza els complements de formació
Diferents opcions per cursar l'assignatura
Crèdits
(teòrics + pràctics)
Breu descripció del contingut
INTRODUCCIÓ AL DRET
Introducció al Dret
Introducció al Dret Públic (GAP)
Introducció al Dret (CPA)
Introducció al Dret (Economia)
Introducció al Dret (Empresarials)
Introducció al Dret (ADE)
4 (3T + 1P)
Anàlisi dels principis bàsics d'articulació de l'ordenament jurídic de l'estat contemporani
SOCIOLOGIA GENERAL
Sociologia I
Sociologia I (CPA)
Estructura Social (GAP)
Sociologia I (RL)
4 (3T + 1P)
Anàlisi i aprenentatge crític de les principals teories i generalitzacions sobre la societat humana de la sociologia actual
CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
 
Ciència Política I
Ciència Política I (CPA)
6 (5T + 1P)
Conceptes fonamentals per analitzar els processos i les estructures polítiques i administratives. Introducció a les teories sobre la relació política, el poder i la seva legitimació. La teoria de l'estat i les teories sobre l'estat
 
Política Espanyola I
Política Espanyola I (CPA)
4 (3T + 1P)
HISTÒRIA POLÍTICA I SOCIAL CONTEMPORÀNIA
Història Política i Social Contemporània I
Història Política i Social Contemporània I (CPA)
4 (4T + 0P)
Introducció a l'evolució de les societats contemporànies i dels moviments socials i polítics que les han configurat
RELACIONS INTERNACIONALS
Relacions Internacionals I
Relacions Internacionals I (CPA)
4 (3T + 1P)
Teories de les relacions internacionals. Actors i factors de la societat internacional
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
Tècniques d'Investigació I
Tècniques d'Investigació I (CPA)
6 (2T + 4P)
Coneixement i domini de la metodologia elemental de les ciències socials i de les seves tècniques d'investigació
 

 

 

 

 

 

TOTAL 32 (24 T+ 9P)
 

 

 

Segons quina hagi estat la formació rebuda per l'estudiant abans d'accedir al segon cicle de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració, s'entendran cursats els complements de formació corresponents a les assignatures que s'indiquen tot seguit:
a) Alumnes que hagin cursat el primer cicle de la llicenciatura en Dret: Introducció al Dret
b) Alumnes que hagin superat el primer cicle de la llicenciatura en Sociologia: Sociologia I, Ciència Política I i Història Política I i Història ContemporàniaI.
c) Alumnes diplomats en Gestió i Administració Pública: Introducció al Dret, Sociologia I, Ciència Política I i Política Espanyola I.