Acord de la Comissió Gestora de 23 de juny de 1992, modificat per acord de la Comissió Gestora de 12 de maig de 1994 i de la Junta de Govern d'1 de juny de 1995

1.- Es consideren matèries de lliure elecció aquelles a les quals l'estudiant atorgui aquest concepte dins de les assignatures integrades en qualsevol pla d'estudis de la Universitat Pompeu Fabra o de les matèries que es determinin de qualsevol altra universitat amb la que s'hagi signat un conveni.

2 .- Igualment, podran ser considerades matèries de lliure elecció altres matèries, activitats acadèmiques i extra-acadèmiques a les quals el vice-rector competent en ordenació acadèmica atorgui aquest caire.

A títol enunciatiu podran ser proposats com a crèdits de lliure elecció:

- matèries específicament ofertades amb aquest caire;
- matèries dels estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra;
- activitats acadèmiques tutelades per un professor amb responsabilitat docent;
- activitats extra-acadèmiques (culturals-professionals) sota la supervisió d'un professor amb responsabilitat docent.

Les propostes hauran d'incloure el nombre d'hores de l'activitat, l'equivalència a la valoració en crèdits, el número de places i podran especificar requisits per poder-les escollir.

S'hauran de presentar abans del 15 de maig, per tal de configurar l'oferta global del curs següent.

3.- Per les matèries a les quals fa referència l'apartat 1, es tindrà present el següent:

- s'adjudicarà un 5% de les places corresponents a totes les assignatures dels diferents plans d'estudis. Aquest percentatge s'incrementarà fins a cobrir el número d'estudiants per grup que tingui assignat cada assignatura;
- no pot escollir-se una matèria de contingut de igual o inferior nivell a una altra que s'hagi de cursar en el pla d'estudis. A aquests efectes cada centre fixarà un quadre d'incompatibilitats.

4.- Els programes de les assignatures o matèries integrades en un pla d'estudis estaran dipositats a les biblioteques universitàries per a consulta dels estudiants i per tal que els faciliti l'elecció.

5.- A les aules d'informàtica es podrà consultar l'horari en què s'imparteixen totes les matèries, les incompatibilitats, així com el número de crèdits que correspon a cadascuna d'elles.

6.- El criteri d'assignació en el curs 1992-93 vindrà donat per l'estricte ordre de petició que comporti el calendari de matriculació. A partir del curs 1993-94 s'establirà una pre-inscripció per tal d'objectivar l'adjudicació d'aquests crèdits de lliure elecció.

Les matèries escollides com a lliure configuració tindran la mateixa consideració que les que integren el pla d'estudis i no podran ser objectes de canvi una vegada s'hagi produït la matriculació.

7.- Cas de coincidència en el mateix dia entre els exàmens d'una matèria del pla d'estudis i una escollida com de lliure elecció, caldrà sol×licitar l'ajornament de l'examen d'aquesta última.

L'organització de l'examen en aquests casos correspondrà al centre receptor si en el centre emissor es respecten les dates d'esamen que figuren a la Guia de l'Estudiant o les que han estat modificades per resolució del degà o direcotr del centre o estudi abans de començar el trimestre corresponent, i s'hagin comunicat al vecerector competent en matèria d'ordenació acadèmica. Si no es donen aquests supòsits, l'organització de l'examen correspondrà al centre emissor.

8.- Els crèdits efectuats amb el caire de lliure elecció en els mateixos o diferents estudis d'una altra universitat seran convalidats dins dels corresponents estudis que es cursin a la Universitat Pompeu Fabra. La tramitació de la convalidació serà la mateixa que es preveu a la normativa general de la universitat sobre convalidacions.