Als efectes d’agilitar la resolució de les convocatòries d’ajuts del Pla d’ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en l’aprenentatge i el coneixement, i d’acord amb el previst a l’apartat 8 Pla d'ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en l'aprenentatge i el coneixement, curs 2020-2021, aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, cal delegar la resolució de la concessió d’aquests ajuts al vicerector encarregat de la direcció de projectes d’innovació.

És per això que, vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim  jurídic del sector públic,

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Primer. Delegar la  resolució de concessió dels ajuts del Pla d’ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en l’aprenentatge i el coneixement al vicerector encarregat de la direcció de projectes d’innovació.

Segon.  Les resolucions administratives que s’adoptin en virtut d’aquesta delegació es consideraran dictades pel rector i, per tant, exhauriran la via administrativa. Els actes dictats hauran de portar en la signatura les paraules “per delegació”, abreujades “P.D.”, seguides del rang i de la data d’aquesta resolució.

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 16 de juliol del 2020