Visor de contenido web

Vist l'Acord del Consell de Govern de 17 d’octubre de 2018 pel qual s’aprova la Normativa sobre el procediment de declaració d’equivalència al nivell acadèmic de Doctor de títols emesos per universitats estrangeres;

A l'empara de la disposició final primera de la Normativa esmentada, la qual faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria de doctorat per desplegar-ne el contingut, dicto aquesta Instrucció;
 

1. Documents preceptius.

L'article 5.b) de la Normativa esmentada disposa que un dels documents preceptius que han d'acompanyar les sol·licituds de declaració d'equivalència és una carta de recomanació del departament de la UPF que sigui del mateix àmbit de coneixement sobre el qual s’hagi realitzat la recerca de la tesi doctoral que va permetre l’obtenció del títol de doctor, objecte del procediment d’equivalència.

Cal que aquesta carta estigui signada pel director o directora del departament.


2. Requisits dels documents expedits a l'estranger.

L'article 7.c) de la Normativa esmentada fa referència a la traducció oficial d’aquells documents expedits a l’estranger que no estiguin en català o castellà.  

S’eximeix d’incloure una traducció oficial al català o al castellà els documents preceptius que s'hagin presentat en anglès, atès que l’anglès és una llengua de treball habitual en la formació doctoral i en la recerca de la Universitat Pompeu Fabra,

 

Barcelona, 27 de novembre del 2018

 

Enric Vallduví

Vicerector. Direcció de projectes en l'àmbit de la recerca