Acord de la Junta de Govern de 4 d'abril del 2001, modificat per acord del Consell de Govern de 18 de febrer del 2003

Segons l'ordre de 5 de juny de 1992, per la qual s'estableixen les titulacions i els estudis previs de primer cicle, així com els complements de formació amb els quals es pot accedir als ensenyaments del segon cicle conduents a l'obtenció del títol oficial de llicenciat en Comunicació Audiovisual, podran accedir al segon cicle de Comunicació Audiovisual, a més dels alumnes que cursin el primer cicle d'aquests estudis:

a) Els alumnes que hagin superat el primer cicle de la llicenciatura de Periodisme o de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques.

b) Els alumnes que estiguin en possessió d'un títol universitari de caràcter oficial o que hagin superat un primer cicle d'estudis universitaris oficials cursant com a complements de formació, si no ho han fet abans: 12 crèdits en Comunicació i Informació Audiovisual; 10 crèdits en Teoria de la Comunicació i Teoria de la Informació i 8 crèdits en Llengua.

Convé, doncs, establir uns criteris per a la regulació d'aquest accés al segon cicle dels Estudis de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra:

1. Anualment la Junta de Govern aprovarà l'oferta de places d'accés al segon cicle dels Estudis de Comunicació Audiovisual.

2. La Universitat Pompeu Fabra obrirà una preinscripció per a aquestes places en la qual podran participar tots els estudiants o titulats universitaris que compleixin els requisits mínims establerts.

3. En cas que la demanda de places sigui superior a la capacitat màxima establerta, la Universitat ordenarà les sol·licituds d'acord amb el resultat d'una prova i d'una baremació de l'expedient acadèmic dels estudis d'origen del sol·licitant com es descriu en l'annex 1. Per tant, l'ordre d'assignació de les places serà el resultat de la suma de la puntuació de la prova específica més la puntuació de la baremació de l'expedient acadèmic.

4. El rector, o vicerector en qui delegui, a proposta del degà nomenarà un tribunal de les proves formada per un president, dos vocals i un secretari. Aquest tribunal convocarà la prova i s'encarregarà d'avaluar-la. També li correspondrà resoldre allò no previst per la present normativa.

5. D'acord amb la normativa que determina l'accés al segon cicle de la llicenciatura en Comunicació Audiovisual, els candidats admesos hauran d'aprovar els complements de formació segons el pla previst en l'annex 2.

ANNEX 1

CRITERIS DE SELECCIÓ I PROVA D'ACCÉS AL SEGON CICLE DELS ESTUDIS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

A) Prova específica (6 punts)

Es realitzarà una única convocatòria de la prova que hauran de realitzar tots els candidats amb independència de tenir o no el moment de realitzar-se els requisits acadèmics per accedir al segon cicle.

La prova consisteix en la realització presencial d'uns exercicis d'anàlisi i creativitat relatius als missatges i als mitjans de comunicació audiovisual. Aquesta prova consisteix en tres exercicis diferents:

1. Interès pel món audiovisual: respondre un qüestionari sobre temes de cinema, de televisió i l'altres camps de l'audiovisual (2 punts)
.
2. Capacitat analítica enfront a l'obra audiovisual: comentari escrit d'un fragment de film o producte audiovisual, atenent a l'ús dels procediments tècnics i estilístics manifestats en l'obra (2 punts).

3. Ideació audiovisual: a partir d'unes notícies de diari, proposta d'una idea de film, telefilm o similar, en forma de sinopsi, i possible tractament estilístic (2 punts).

B) Expedient acadèmic (4 punts)

Per a l'atribució dels punts es prendrà en consideració la nota mitjana de l'expedient, d'acord amb les equivalències següents:

4 punts: mitjana entre 3,25 i 4 
3 punts: mitjana entre 2,50 i 3,24
2 punts: mitjana entre 1,75 i 2,49
1 punt: mitjana entre 1 i 1,74

Per elaborar la mitjana de l'expedient es comptabilitzaran les qualificacions obtingudes de la manera següent:

Matrícula d'honor: 4
Excel·lent: 3
Notable: 2
Aprovat: 1
Convalidat: 1


ANNEX 2

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

D'acord amb la normativa que determina l'accés al segon cicle de la llicenciatura en Comunicació Audiovisual, els estudiants admesos als Estudis de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra hauran de cursar les següents assignatures de primer cicle com a complements de formació:

Comunicació i Informació Audiovisual (12 crèdits)
Tecnologia de l'Audiovisual (4 crèdits) 
Taller d'Expressió: Introducció a la Infografia (3 crèdits) 
Tècniques d'Expressió Audiovisual (6 crèdits)

Teoria de la Comunicació i Teoria de la Informació (10 crèdits)
Estructura de la Comunicació Social (5 crèdits) 
Teories de la Comunicació (5 crèdits)

Llengua (8 crèdits)
Català I: L'Estàndard Oral (4 crèdits)
Català II: Ús de la Llengua (4 crèdits)
Castellà I: Gramàtica i Pragmàtica (4 crèdits)
Castellà II: Ús de la Llengua (4 crèdits)

Les assignatures Tecnologia de l'Audiovisual, Taller d'Expressió: Introducció a la Infografia i Tècniques d'Expressió Audiovisual s'hauran de cursar durant el tercer curs.

En matèria de llengua, caldrà escollir entre un dels dos blocs formats per Català I i Català II, i per Castellà I i Castellà II (8 crèdits).

Els estudiants d'Humanitats i de Traducció i Interpretació que acreditin haver superat els nivells de Català I i Català II o de Castellà I i de Castellà II podran sol·licitar la convalidació d'aquestes assignatures (8 crèdits).

Estan exempts dels Complements de Formació els estudiants admesos procedents del primer cicle de les llicenciatures en Periodisme, en Publicitat i Relacions Públiques i en Comunicació Audiovisual.

Les assignatures de primer cicle que queden afectades com a complements de formació, hauran de donar prioritat a aquesta demanda sobre la de lliure elecció.