Acord de la Junta de Govern d'11 de juny de 1997

1. L'accés al segon cicle de la llicenciatura està condicionat al nombre de places que permet la capacitat del centre i que anualment es fixa en la programació universitària de Catalunya.

En qualsevol cas, els estudiants que s'incorporin al segon cicle de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració des d'altres ensenyaments hauran d'acreditar haver realitzat 300 crèdits per obtenir el títol de llicenciat.

2. L'ordre de 10 de desembre de 1993 estableix que tenen dret a accedir al segon cicle de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració aquells alumnes que hagin superat un primer cicle de les titulacions de Dret o Sociologia, o bé hagin obtingut el títol de Diplomat en Gestió i Administració Pública.

Si la demanda de places excedeix la capacitat abans ofertada, la Universitat ordenarà les sol·licituds i adjudicarà les places d'acord amb el criteri següent:

- Expedient acadèmic
- Es prendrà en consideració la nota mitjana de l'expedient, comptabilitzant les qualificacions obtingudes de la manera següent:
         Matrícula d'Honor 4
         Excel·lent 3
         Notable 2
         Aprovat 1
         Convalidació 1
- Pel càlcul de la nota mitjana, es considerarà la titulació o el requisit acadèmic segons els resultats que s'acreditin en el moment de la inscripció
- Si amb les sol·licituds que acreditin els requisits acadèmics necessaris en la convocatòria de juny es cobreixen totes les places no es deixarà cap reserva per a les sol·licituds que compleixin els requisits acadèmics a la convocatòria de setembre.

El rector o vicerector en qui delegui, i a proposta del deganat, nomenarà una Comissió de Selecció.

Correspondrà a la Comissió:

- Efectuar la selecció dels candidats en aplicació de la present normativa.
- Coordinar tots els procediments que se'n deriven.
- Resoldre les qüestions no previstes per la present normativa, que no tinguin la competència assignada a altre òrgan.
- Organitzar les tutories d'orientació pels estudiants admesos.

3. Per a l'obtenció del títol de Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, en el cas de no haver-los superat en el moment de l'accés, els alumnes hauran de cursar uns complements de formació, que s'organitzaran a través de les assignatures que desenvolupin les matèries troncals que preveu l'Ordre de 10 de desembre de 1993, segons el pla docent específic aprovat per la Universitat.

a) Si escau, els alumnes podran convalidar crèdits corresponents als complements de formació si han cursat ensenyaments que inclouen matèries de continguts equivalents.

b) Si els estudiants han cursat amb anterioritat assignatures que específicament estiguin definides com a complements de formació, o equivalents a aquestes, podran demanar l'adaptació d'aquestes assignatures.