Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2006, modificat per acord del Consell de Govern d'1 d'abril del 2009


Article 1. L'accés al segon cicle de la llicenciatura en Periodisme està condicionat al nombre de places que es fixin anualment en la Programació Universitària de Catalunya. La Universitat Pompeu Fabra obrirà anualment una preinscripció per a aquestes places, en la qual podran participar les persones que compleixin els requisits establerts per l'ordre ministerial que regula l'accés al segon cicle dels estudis de periodisme.

Article 2. Totes les places s'adjudicaran el mes de juliol, independentment de si el sol·licitant ha finalitzat ja o no els estudis que el faculten per accedir. En qualsevol cas, la matriculació restarà condicionada al compliment dels requisits d'accés en la data que es determini abans de l'inici de curs.

Article 3. Si la demanda d'accés és inferior al nombre de places ofertes, obtindran plaça tots els sol·licitants que compleixin els requisits d'accés establerts en aquesta normativa.

Article 4. Si la demanda de places d'accés és superior al nombre de places ofertes, la Universitat establirà dues vies d'accés:

-Via 1: Els estudiants que provenen d'estudis de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i Periodisme. Per a aquest col·lectiu la Universitat reservarà un 20% de les places. En cas que no es cobreixin totes les places d'aquest col·lectiu, les places vacants s'aplicaran a l'altre col·lectiu de sol·licitants.

- Via 2: Els estudiants que procedeixin de qualsevol altre estudi no inclòs en la Via 1.

La selecció de candidats, si la demanda de places excedeix la capacitat màxima establerta, es farà de la manera següent:

- Els estudiants de la via 1 seran seleccionats d'acord amb la baremació del seu expedient acadèmic. Aquests estudiants només podran accedir per aquesta via.

- Els estudiants de la via 2 hauran de realitzar una prova de selecció. La Universitat farà públic el calendari i la convocatòria de la prova.

Els estudiants que tinguin condicions per accedir per les dues vies hauran d'optar per una de les dues vies en el moment de formalitzar la sol·licitud d'inscripció.

Article 5. El rector, o el vicerector en qui delegui, a proposta del degà dels estudis nomenarà un tribunal de selecció. Aquest tribunal convocarà la prova, i s'encarregarà d'avaluar-la. Al mateix temps fixarà el termini per lliurar la documentació corresponent dels estudiants que accedeixen per la via 1. També li correspondrà resoldre allò no previst per la present normativa.

Article 6. Procés de selecció dels estudiants

6.1. Estudiants de la via 1

6.1.1. El tribunal de selecció ordenarà les sol·licituds d'acord amb el resultat d'una baremació de l'expedient acadèmic dels estudis d'origen del sol·licitant. Quan es tracti de titulacions de segon cicle, la nota mitjana s'obtindrà tenint en compte també les qualificacions obtingudes en el primer cicle que li va donar accés.

6.1.2. Per a l'adjudicació de les places les sol·licituds seran ordenades de major a menor.

6.1.3. Per a obtenir la mitjana de l'expedient acadèmic es farà servir l'escala numèrica corresponent a la 'qualificació global de titulat' establerta en el punt 4.5 dels Annexos I i II del Reial decret 1.044/2003 i la fórmula que s'hi estableix per a ponderar el valor de cada assignatura o curs respecte del total de les que integren l'expedient, d'acord amb els criteris següents:

a) Les qualificacions numèriques de les assignatures o cursos s'obtindran d'acord amb la taula d'equivalències següent:

Qualificació- Equivalència en punts

5,0 - 6,9      Aprovat- 1
7,0 - 8,9      Notable- 2
9,0 - 10       Excel·lent- 3
9,0 - 10       Excel·lent amb menció de Matrícula d'Honor- 4

b) Les assignatures o cursos convalidats i els adaptats tindran l'equivalència en punts corresponent a la qualificació obtinguda en el centre o estudi de procedència, segons el que estableix l'article 4 d'aquesta normativa.

c) No es computaran els crèdits reconeguts sense qualificació, aquells que estiguin qualificats amb "apte" i tots aquells que continguin qualsevol altra expressió, incloent els convalidats i adaptats sense informació de l'expedient d'origen.

d) Es ponderarà la qualificació de cada assignatura o curs superat en funció del nombre de crèdits que l'integrin, d'acord amb la fórmula següent:

V = P x Nca / NCs, essent V = valor ponderat de l'assignatura o del curs, P = puntuació de cada assignatura o curs d'acord amb la taula d'equivalència, NCa = nombre de crèdits que integren l'assignatura o el curs i NCs = nombre total de crèdits superats.

e) La nota mitjana de l'expedient s'obtindrà mitjançant la suma del valor ponderat de totes les assignatures o cursos superats.

6.1.4. Un cop realitzada la selecció es farà pública la llista d'admesos durant la segona quinzena del mes de juliol 3

6.2. Els estudiants de la via 2

6.2.1. Els estudiants d'aquesta via hauran de realitzar una prova de selecció que constarà de tres exercicis:

a) Redacció (5 punts): els candidats han de fer una redacció sobre un tema d'actualitat en català o en castellà (a elecció del candidat).

b) Actualitat periodística (3 punts): els candidats han de demostrar els seus coneixements sobre actualitat periodística responent un qüestionari. El redactat de les seves respostes també es valorarà.

c) Idioma (2 punts): els candidats faran una traducció al català o al castellà (a elecció del candidat) d'un text periodístic escrit en anglès.

6.2.2. Les sol·licituds dels candidats s'ordenaran per ordre decreixent de la puntuació obtinguda en les proves, i es farà una llista única d'aspirants que es publicarà durant el mes de juliol.

6.2.3. Un cop completada la documentació requerida per a l'accés al segon cicle es farà pública la llista d'admesos durant la segona quinzena del mes de juliol.

6.2.4. En cas que es produeixi un empat en la puntuació obtinguda pels aspirants que opten a la darrera plaça a assignar, s'atendrà la mitjana de l'expedient acadèmic.

6.2.5. En cas que, un cop tancat el procés de matriculació, restin places per cobrir, aquestes s'adjudicaran als candidats no admesos per ordre de puntuació.

6.2.6. Tots els sol·licitants han de realitzar les proves en el període establert amb caràcter general.

Disposició final. Aquesta normativa entrarà en vigor per a proves d'accés del curs 2007-08.

Disposició derogatòria. Aquest acord deixa sense efecte l'acord de la Junta de Govern de 20 de febrer del 2002 d'aprovació de la Normativa d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Periodisme.