Acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007

 
Segons l'ordre de 5 de juny de 1992, per la qual s'estableixen les titulacions i els estudis previs de primer cicle, així com els complements de formació amb els quals es pot accedir als ensenyaments del segon cicle conduents a l'obtenció del títol oficial de llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, podran accedir al segon cicle de Publicitat i Relacions Públiques, a més dels alumnes que cursin el primer cicle d'aquests estudis:

a) Els alumnes que hagin superat el primer cicle de la llicenciatura de Periodisme o de la llicenciatura en Comunicació Audiovisual.

b) Els alumnes que estiguin en possessió d'un títol universitari de caràcter oficial o que hagin superat un primer cicle d'estudis universitaris oficials cursant com a complements de formació, si no ho han fet abans: 12 crèdits en Publicitat i Relacions Públiques; 10 crèdits en Teoria de la Comunicació i Teoria de la Informació i 8 crèdits en Llengua.

Convé, doncs, establir uns criteris per a la regulació d'aquest accés al segon cicle de la Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Pompeu Fabra:

És per això que el Consell de Govern acorda el següent:

1. Anualment el Consell de Govern aprovarà l'oferta de places d'accés al segon cicle de la Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques.

2. La Universitat Pompeu Fabra obrirà una preinscripció per a aquestes places en la qual podran participar tots els estudiants o titulats universitaris que compleixin els requisits mínims establerts.

Totes les places s'adjudicaran el mes de juliol, independentment de si el sol·licitant ha finalitzat o no els estudis que el faculten per accedir. En qualsevol cas, la matriculació restarà condicionada al compliment dels requisits d'accés en la data que es determini abans de l'inici de curs.

3. Si la demanda d'accés és inferior al nombre de places ofertes, obtindran plaça tots els sol·licitants que compleixin els requisits d'accés establerts en aquesta normativa.

4 . Si la demanda de places d'accés és superior al nombre de places ofertades el tribunal de selecció ordenarà les sol·licituds d'acord amb el resultat de la suma de punts obtinguts en la prova de selecció i el resultat de la suma de punts obtinguts en la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis d'origen del sol·licitant, tal com s'estableix en l'annex 1.

Per a l'adjudicació de les places les sol·licituds seran ordenades de major a menor.

5. Tribunal.

El rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, a proposta del degà o degana nomenarà un tribunal de les proves format per un president o una presidenta, dos vocals i un secretari o una secretària. Aquest tribunal convocarà la prova i s'encarregarà d'avaluar-la. També li correspondrà resoldre allò no previst per la present normativa.

6. Resolució de l'adjudicació de places.

Un cop realitzada la selecció es farà pública la llista d'admesos durant la segona quinzena del mes de juliol. En cas que, un cop tancat el procés de matriculació, restin places per cobrir, aquestes s'adjudicaran als candidats no admesos per ordre de puntuació.

7. Complements de formació.

D'acord amb la normativa que determina l'accés al segon cicle de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, els candidats admesos hauran d'aprovar els complements de formació segons el pla previst en l'annex 2 d'aquesta norma.

8. Entrada en vigor.

Aquesta regulació entrarà en vigor per a proves d'accés del curs 2007-08.

ANNEX 1. PROVES D'ACCÉS AL SEGON CICLE DE LA LLICENCIATURA EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES.

1-Prova de selecció (7 punts).

Aquesta prova es portarà a terme en una única convocatòria per a tots els candidats, amb independència que en el moment de realitzar-se, posseeixin els requisits acadèmics per accedir al segon cicle.

La prova consisteix en la realització presencial d'uns exercicis d'anàlisi i creativitat relatius als missatges i als mitjans de la Publicitat i les Relacions Públiques.

La prova consisteix en tres exercicis diferents:

1) Interès pel món de la Publicitat i les Relacions Públiques: respondre un qüestionari sobre temes de continguts, mitjans i estratègies de la Publicitat i les Relacions Públiques (2 punts).

2) Capacitat analítica enfront a la peça de Publicitat o Relacions Públiques: comentari escrit d'un espot, anunci de premsa, element d'imatge corporativa, o similar, atenent a l'ús de les formes creatives i les estratègies de persuasió de la Publicitat i Relacions Públiques (3 punts).

3) Ideació en Publicitat i Relacions Públiques (2 punts)

Escollir una de les dues propostes:

a) Ideació d'un anunci de premsa a partir de la proposta d'un producte o servei en forma d'esquema de composició visual i dels texts propis d'aquest gènere publicitari

b) Ideació d'un text promocional per a construir la imatge pública d'una empresa a partir d'una acció econòmica o social específica d'aquesta empresa.

2. Avaluació de l'expedient acadèmic (3 punts).

Per a l'atribució dels punts es prendrà en consideració la nota mitjana de l'expedient, d'acord amb les equivalències següents:

3 punts: mitjana entre 3,25 i 4 
2.25 punts: mitjana entre 2,50 i 3,24
1.5 punts: mitjana entre 1,75 i 2,49
0.75 punts: mitjana entre 1 i 1,74

Per a obtenir la mitjana de l'expedient acadèmic es farà servir l'escala numèrica corresponent a la 'qualificació global de titulat' establerta en el punt 4.5 dels Annexos I i II del Reial decret 1.044/2003 i la fórmula que s'hi estableix per a ponderar el valor de cada assignatura o curs respecte del total de les que integren l'expedient, d'acord amb els criteris següents:

a) Les qualificacions numèriques de les assignatures o cursos s'obtindran d'acord amb la taula d'equivalències següent:

Qualificació Equivalència en punts
5,0-6,9 - Aprovat 1
7,0-8,9 - Notable 2
9,0-10 - Excel·lent 3
9,0-10 - Excel·lent amb menció de Matrícula d'Honor 4

b) Les assignatures o cursos convalidats i els adaptats tindran l'equivalència en punts corresponent a la qualificació obtinguda en el centre o estudi de procedència, segons el que estableix l'article 4 de la normativa esmentada.

c) No es computaran els crèdits reconeguts sense qualificació, aquells que estiguin qualificats amb "apte" i tots aquells que continguin qualsevol altra expressió, incloent els convalidats i adaptats sense informació de l'expedient d'origen.

d) Es ponderarà la qualificació de cada assignatura o curs superat en funció del nombre de crèdits que l'integrin, d'acord amb la fórmula següent:

V = P x Nca / NCs,

Essent V = valor ponderat de l'assignatura o del curs, P = puntuació de cada assignatura o curs d'acord amb la taula d'equivalència, NCa = nombre de crèdits que integren l'assignatura o el curs i NCs = nombre total de crèdits superats.

e) La nota mitjana de l'expedient s'obtindrà mitjançant la suma del valor ponderat de totes les assignatures o cursos superats. Quan es tracti de titulacions de segon cicle, la nota mitjana de l'expedient s'obtindrà tenint en compte també les qualificacions obtingudes en el primer cicle que li va donar accés.

En cas que es produeixi un empat en la puntuació obtinguda pels aspirants que opten a la darrera plaça a assignar, s'atendrà la mitjana de l'expedient acadèmic.

ANNEX 2

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

D'acord amb la normativa que determina l'accés al segon cicle de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, els estudiants admesos a la Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Pompeu Fabra hauran de cursar les següents assignatures de primer cicle com a complements de formació:

Publicitat i Relacions Públiques (12 crèdits)
Publicitat i Relacions Públiques (5 crèdits) 
Tècniques d'Ideació Publicitària (4 crèdits) 
Anàlisi del Llenguatge Publicitari (4 crèdits)

Teoria de la Comunicació i Teoria de la Informació (10 crèdits)
Estructura de la Comunicació Social (5 crèdits) 
Teories de la Comunicació (5 crèdits)

Llengua (8 crèdits)
Català I: L'Estàndard Oral (4 crèdits)
Català II: Ús de la Llengua (4 crèdits)
Castellà I: Gramàtica i Pragmàtica (4 crèdits)
Castellà II: Ús de la Llengua (4 crèdits)

Les assignatures Publicitat i Relacions Públiques, Tècniques d'Ideació Publicitària i Anàlisi del Llenguatge Publicitari s'hauran de cursar durant el tercer curs.

En matèria de llengua, caldrà escollir entre un dels dos blocs formats per Català I i Català II, i per Castellà I i Castellà II (8 crèdits).

Els estudiants d'Humanitats, Comunicació Audiovisual i Traducció i Interpretació que acreditin haver superat els nivells de Català I i de Castellà I podran sol·licitar la convalidació d'aquestes assignatures.

Estan exempts dels Complements de Formació els estudiants admesos procedents del primer cicle de les llicenciatures en Periodisme, en Publicitat i Relacions Públiques i en Comunicació Audiovisual.

Les assignatures de primer cicle que queden afectades com a complements de formació, hauran de donar prioritat a aquesta demanda sobre la de lliure elecció.