Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2017

 

Article 1. Concepte

El Mínor és aquella formació complementària dels estudis de grau en una àrea del coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal d'aquests estudis.

Article 2. Estructura

Per a l'obtenció del Mínor caldrà cursar un mínim de 30 crèdits d'un àmbit dels que formin part de l'oferta en els termes que estableix aquesta normativa.

Podran obtenir un Mínor els estudiants del Programa d'estudis de Grau Obert amb els crèdits que hagin cursat i que no formin part del pla d'estudis de la titulació de grau finalment triada.  Per completar el Mínor, els estudiants hauran de cursar els crèdits que els  manquin, com a crèdits de Formació transversal de lliure elecció (FTLLE).

Article 3. Oferta

El nom i el contingut de cadascun dels Mínors serà aprovat per la Comissió d'Ordenació Acadèmica a proposta del vicerector o vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica a partir de les propostes presentades pels centres.

L'oferta de mínors es publicarà a la web de la Universitat amb l'objectiu d'informar als estudiants provinents del Programa de Grau Obert de les oportunitats i el procediment que hauran de seguir per obtenir un Mínor.

Article 4. Requisits

Per a obtenir un Mínor de la UPF, s'han de complir els requisits següents:

a. Haver accedit a la UPF al Programa de Grau Obert i haver cursat un mínim de 60 crèdits en aquest Programa.

b. Les assignatures que han de formar part del Mínor s'han d'haver cursat sempre dins de la UPF i han de ser diferents de les que consten en el pla d'estudis en el qual l'estudiant obtingui el títol de grau.

Article 5. Certificació

El Mínor és un títol propi de la UPF sense validesa oficial. La Universitat expedirà a l'estudiant un document certificador amb la informació de les assignatures superades i que formen part del Mínor en la denominació corresponent.