Acord del Consell del Govern de 13 de desembre del 2006, modificat per acord del Consell de Govern de 7 d'octubre del 2009, acord del Consell de Govern de 20 de juny del 2012, Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013 i Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017


Article 1. Institució i periodicitat del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis

1.1. Anualment es concedirà el Premi Extraordinari de Fi d'Estudis adreçat als estudiants que hagin finalitzat els seus estudis en el curs corresponent.

1.2. Es concedirà un premi per a cadascuna de les titulacions homologades que s'imparteixen a la Universitat d'acord amb el que estableix el punt 3.

Article 2. Diploma i constància a l'expedient acadèmic

2.1. La Universitat atorgarà als guanyadors un Diploma acreditatiu d'haver obtingut el millor rendiment acadèmic en finalitzar els seus estudis. Així mateix, l'atorgament del premi es farà constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Article 3. Criteris per a la concessió del premi

3.1. El Premi Extraordinari de Fi d'Estudis s'atorga, exclusivament, a aquells estudiants que han cursat a la UPF les titulacions universitàries oficials i que, en el cas de tenir crèdits reconeguts, aquests no superin els 60 crèdits.

3.2. Per optar al premi extraordinari de fi d'estudis cal haver obtingut una mitjana d'expedient de com a mínim 7,5 per a les titulacions tècniques o 8,5 en la resta de titulacions.

3.3. El nombre màxim d'anys durant els quals han d'haver cursat els estudis de grau és de 5 anys, excepte pel grau de Medicina i els dobles graus que seran 7 anys.

3.4. Els estudiants que cursin un doble grau amb accés com a titulació independent tenen dret a optar exclusivament al premi d'aquest doble grau.

Article 4. Valoració dels expedients

4.1. Per al càlcul de la mitjana de l'expedient dels estudiants, es tindran en compte els criteris de valoració dels expedients acadèmics que es contenen a la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau en l'àmbit de la UPF.

4.2. En els estudis estructurats en només un segon cicle, no es computaran els complements de formació cursats, atès que no formen part de la càrrega lectiva del pla d'estudis.

Article 5. Funcions i composició del Jurat del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis

5.1. L'adjudicació del premi serà resolta per un Jurat que estarà compost pels membres següents:

- President: El rector o vicerector en qui delegui.
- Vocals:
. Un professor representant de cadascuna de les titulacions per a les quals es concedeix premi, designat pel degà o director de l'estudi corresponent.
. Un estudiant designat per l'òrgan de representació dels estudiants previst a l'article 90 dels Estatuts.
- Secretari: El cap del Servei de Gestió Acadèmica.

5.2. Correspon al Jurat del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis resoldre tot allò que no estigui previst en aquesta normativa.

Article 6. Procediment

6.1. El Servei de Gestió Acadèmica, com a fedatari dels expedients dels estudiants, procedirà d'ofici a calcular el millor expedient, farà pública la relació dels candidats i indicarà el termini en què qualsevol estudiant que consideri que té un expedient millor pugui formular les al·legacions corresponents.

6.2. Finalitzat el període d'al·legacions, el Servei de Gestió Acadèmica trametrà al Jurat l'expedient de tots els candidats com també dels que hagin formulat al·legacions, si escau, juntament amb els documents on constin aquestes al·legacions.

6.3. Al llarg del primer trimestre de cada curs acadèmic, el Jurat, un cop examinades les al·legacions, si n'hi ha, procedirà a proclamar l'adjudicació del Premi Extraordinari Fi d'Estudis del curs anterior.

Disposició transitòria. Titulacions en extinció

1. Els estudiants de titulacions en extinció tindran opció al premi sempre que compleixin els criteris establerts en aquesta norma, fins a l'any en què es completi la implantació del grau que les extingeix.

2. Els estudiants que, complint els criteris establerts en aquesta norma, cursin una titulació de la qual la UPF només ofereix el segon cicle, podran optar al premi fins al nombre d'anys que correspongui d'acord amb l'apartat anterior.

Disposició final

Aquesta normativa entrarà en vigor per a l'adjudicació dels premis que corresponguin a la promoció que acabi els estudis l'any 2007.

Disposició derogatòria

Aquest acord deixa sense efecte la Normativa aprovada per acord de 18 de juliol del 2002.