Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2009, modificat per acords del Consell de Govern de 12 de maig del 2010 i 6 de febrer del 2013

La Universitat Pompeu Fabra va iniciar la impartició dels ensenyaments de Grau el curs 2008-2009 i està previst adaptar totes les titulacions que imparteix actualment al nou règim d'ensenyaments regulat pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Com a conseqüència d'aquest procés, es produirà progressivament l'extinció dels actuals ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de diplomat, enginyer tècnic, llicenciat i enginyer. Aquest fet fa que sigui necessari regular la situació d'aquells estudiants dels esmentats ensenyaments que es matriculin d'assignatures que pertanyin a cursos acadèmics que es deixin d'impartir. Per salvaguardar els drets que tenen els estudiants, cal establir la normativa que s'aplicarà fins la seva extinció definitiva.

Article 1. La present normativa s'aplica a tots els estudiants que van iniciar ensenyaments de diplomatures, enginyeries i llicenciatures en els cursos 2008-2009 i anteriors en la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Els plans d'estudis conduents al títol de diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, enginyer/a i llicenciat/ada impartits per la Universitat Pompeu Fabra s'extingiran temporalment, curs per curs. Una vegada extingits els cursos en què està estructurat cada ensenyament, s'efectuaran les convocatòries d'examen que corresponguin durant els dos cursos acadèmics següents. Excepcionalment, el vicerector o vicerectora responsable en matèria de docència podrà autoritzar l'ampliació del nombre de cursos en què poden tenir lloc les convocatòries esmentades, sense excedir en cap cas el curs 2014-2015.

Exhaurides pels estudiants aquestes convocatòries sense haver superat les proves, aquells que desitgin continuar els estudis els hauran de seguir adaptant-se als nous plans d'estudis de grau, sempre que compleixin els requisits de permanència.

Article 3. Als estudiants que es matriculin d'assignatures de cursos que hagin iniciat la seva extinció, de les quals no han superat les avaluacions corresponents i no han exhaurit les convocatòries, el degà o director del centre responsable dels ensenyaments assignarà una tutoria especial, d'acord amb el director del departament corresponent, o els oferirà la possibilitat de cursar les assignatures equivalents presents en els nous ensenyaments de grau segons una taula d'equivalències elaborada pels òrgans competents dels centres.

Article 4. Els estudiants que s'han de matricular per primera vegada d'assignatures de caire optatiu o obligatori de cursos que han iniciat la seva extinció, cursaran les assignatures equivalents presents en els nous ensenyaments de grau segons una taula d'equivalències elaborada pels òrgans competents dels centres.

Article 5. El Consell de Govern, a través de la Comissió d'Ordenació Acadèmica, podrà autoritzar, a sol·licitud dels centres, que les assignatures en extinció es puguin cursar fora del trimestre assignat en els ensenyaments que s'extingeixen per tal de facilitar als estudiants la possibilitat d'assistir a la docència de l'assignatura homòloga en el grau equivalent.

Article 6. El degà o director de centre determinarà si els estudiants considerats als articles 2 i 3 que s'hagin de matricular d'assignatures de caire obligatori sense cap equivalència en els nous ensenyaments de grau en l'any acadèmic corresponent, poden cursar l'assignatura en el trimestre establert al pla d'estudis a extingir en condicions presencials, sempre que el nombre d'estudiants matriculats sigui superior a 20. En cas contrari, el degà o director assignarà un tutor, d'acord amb el director del departament corresponent, que els hi farà el seguiment de tasques i supervisió fins a l'extinció definitiva de l'assignatura.

Article 7. Per als estudiants que s'hagin de matricular d'assignatures de caire optatiu sense cap equivalència en els nous ensenyaments de grau en l'any acadèmic en que l'haurien de cursar, el degà o director assignarà un tutor d'acord amb el director del departament corresponent,que els hi farà el seguiment de tasques i supervisió fins a l'extinció definitiva de l'assignatura

Article 8. Els centres que imparteixen llicenciatures i enginyeries amb accés a segon cicle hauran de planificar un calendari d'oferta de places a segon cicle, tenint en compte que el curs acadèmic 2012-2013 ja no es podran oferir places de nou ingrés al segon cicle. Aquest pla haurà de ser aprovat pel Consell de Govern no més tard del setembre del 2009.

Article 9. L'oferta actual de programes d'estudis consecutius i especials s'haurà d'anar limitant progressivament conforme s'implanten els nous ensenyaments de grau. Els responsables dels centres corresponents hauran de proposar un calendari d'extinció dels programes i l'afectació en la oferta docent dels propers cursos per tal de ser aprovats no més tard del 30 de maig del 2009. Correspon al Consell de Govern l'aprovació del calendari d'extinció.

Article 10. El Consell de Govern, a través de la Comissió d'Ordenació Acadèmica, assegurarà la disponibilitat d'activitats per poder assolir el número de crèdits de lliure elecció necessaris per completar els ensenyaments a extingir.