Acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006, modificat per acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007.
Derogada per acord de Consell de Govern de 24 de febrer del 2021

Vegeu la Disposició Addicional Primera de l'Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, de regulació de l'Escola de Doctorat que suprimeix les comissions POP

La introducció del Espai Europeu d'Educació Superior suposa la introducció d'importants modificacions en la estructura universitària. La implantació dels Programes Oficials de Postgrau, regulada pel Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, estableix que la direcció acadèmica dels POP recau en un òrgan responsable, sense especificar les característiques que han de reunir els seus membres ni la seva adscripció a centres o departaments. Per determinar la seva composició i adscripció, era necessari reflexionar sobre el caràcter dels estudis que figuren als POP i la actual estructura acadèmica de la UPF.

Cal remarcar que la nova estructura acadèmica suposa que en els POP convergeixen una part del segon cicle de les llicenciatures actuals i el que fins ara eren programes de doctorat. Aquest caràcter mixt, on conflueixen interessos fins ara desenvolupats pels centres o estudis, d'una banda, i pels departaments i instituts universitaris de recerca, de l'altra, també és present de manera específica en els màsters, que poden ser de recerca, orientats cap a la tesi doctoral i de formació acadèmica avançada o d'especialització professional, més continuïstes respecte al grau. La presència conjunta de la direcció dels centres o estudis, dels departaments i instituts universitaris de recerca a l'òrgan responsable és conseqüència natural del caràcter dels estudis impartits als POP i respon a una marcada intenció integradora. La seva inserció en el marc dels departaments pretén fer visible el seu caràcter post-graduat.

 

Primer.- Organització dels Programes Oficials de Postgrau

Els Programes Oficials de Postgrau són organitzats, com a òrgans responsables, pels departaments.

 

Segon.- Coordinadors de màsters oficials i de doctorats

El rector nomenarà un coordinador per a cada màster, a proposta del director o directora del departament, entre professors doctors o investigadors propis o vinculats amb dedicació a temps complet que estiguin adscrits al departament. Els coordinadors de màster estaran equiparats al càrrec de sotsdirector de departament.

El director del departament serà el coordinador dels doctorats del Programa. Quan un Institut universitari de recerca tingui línies de recerca que figurin en algun dels doctorats, el director de l'Institut serà co-coordinador del doctorat corresponent.

 

Tercer.- Comissió del Programa Oficial de Postgrau. Composició, funcions i règim de funcionament

Es constituirà una comissió per a cada Programa Oficial de Postgrau en el si de cada departament.

3.1 La comissió de cada Programa Oficial de Postgrau estarà formada, com a mínim, per:

a) El director del departament.

b) El degà o director del centre o estudi que imparteixi titulacions de grau relacionades amb el contingut del Programa. Quan hi hagi més d'un centre o estudi involucrat, els degans o directors en formaran part rotatòriament per un període de dos anys.

c) Els directors dels instituts universitaris de recerca que tinguin línies de recerca que figurin en algun dels doctorats.

d) Els coordinadors dels Màsters del Programa.

e) En el cas de màsters interdepartamentals, un representant de cada departament que participi en la docència del Programa, designat pel director del departament corresponent.

f) Com a mínim, un representant dels estudiants dels Màsters i un representant dels estudiants del Doctorat del Programa, escollits per i entre els estudiants membres del consell de departament o d'institut universitari de recerca.

3.2 La comissió d'un Programa tindrà les competències generals següents:

a) Proposar a l'òrgan competent del departament l'assignació de docència al professorat.
b) Vetllar per la coordinació dels Màsters inclosos en el Programa assegurant el màxim de transversalitat.
c) Proposar a l'òrgan competent del departament els plans d'estudi dels Màsters.
d) Totes aquelles que derivin de l'organització i desenvolupament del Programa i que no estiguin assignades a un altre òrgan.

3.3 Respecte dels Màsters, la comissió tindrà les competències específiques següents:

a) Elaborar el pla d'estudis.
b) Fer el seguiment del pla d'estudis.
c) Proposar l'oferta de places.
d) Proposar a l'òrgan competent del departament els criteris específics d'admissió d'estudiants i els criteris de valoració de les sol·licituds d'accés.
e) Designar la comissió de selecció d'estudiants pels casos en què la demanda superi l'oferta.
f) Designar un tutor per cada estudiant.
g) Elaborar la documentació necessària per la procés d'acreditació de la qualitat del programa, tot participant de manera activa en els procediments establerts per les agències de qualitat.
h) Col·laborar amb els serveis administratius competents en les tasques de difusió del programa, processos de gestió acadèmica, captació de finançament extern i d'altres pels quals pugui ser requerit.

3.4 Respecte dels doctorats, la comissió tindrà les competències específiques següents:

a) Proposar l'oferta de places.
b) Proposar a l'òrgan competent del departament els criteris específics d'admissió d'estudiants i els criteris de valoració de les sol·licituds d'accés.
c) Proposar a l'òrgan competent del departament els cursos, seminaris o altres activitats adreçades a la formació investigadora del Doctorat.
d) Designar els directors de tesis doctorals.
e) Establir mesures que garanteixin el seguiment i la qualitat prèvies a la lectura de les tesis doctorals.
f) Proposar a la comissió competent en matèria de postgrau oficial la composició dels tribunals de tesi.

3.5 La primera convocatòria de la comissió serà a càrrec del director del departament i en la primera reunió es designarà un president i un secretari. Es podrà acordar que les funcions de president i secretari s'exerceixen de forma rotatòria entre els càrrec previstos a l'apartat 3.1 lletres a), b), c) i d). Una vegada constituïda aquesta comissió s'haurà de reunir, com a mínim, cada sis mesos.

3.6 La comissió podrà constituir subcomissions per cadascun dels Màsters del Programa o per varis d'ells conjuntament.

De les subcomissions de Màster n'hauran de formar part el coordinador de cada Màster i, com a mínim, quatre professors del Màster designats pel coordinador. En el cas de Màster interdepartamentals o interuniversitaris, s'ha de garantir la representativitat proporcional de les unitats integrants. També caldrà garantir la representació dels estudiants dels Màsters, a escollir per i entre els estudiants membres del consell de departament.

Es podran delegar a les subcomissions de Màster exclusivament les competències específiques de Màster previstes a l'apartat 3.3 llevat les previstes als apartats b) i c). Quant a la competència prevista a l'apartat d), la proposta ha de ser ratificada per la Comissió de Postgrau Oficial.

3.7 Les comissions de Programa Oficials de Postgrau i les seves subcomissions es regiran pel que estableixi el reglament del departament per al funcionament de les seves comissions.

 

Quart.- Procediment de creació

L'aprovació de la comissió d'un Programa Oficial de Postgrau i de les subcomissions, si n'hi ha, correspon al consell de departament i l'acord d'aprovació s'haurà de comunicar al rector i a la Comissió de Postgrau. Si la creació d'aquestes comissions contradiu el reglament del respectiu departament o institut universitari de recerca, s'haurà de fer la modificació corresponent, que haurà de ser ratificada pel Consell de Govern.

Disposició Transitòria.- En tant no es produeixi la implantació efectiva de les titulacions de grau de conformitat amb les previsions del Reial Decret 55/2005, de 21 de gener, les referències a les titulacions de grau que contenen aquestes disposicions s'entendran efectuades a les actuals titulacions de primer i segon o de només segon cicle.