Acord de la Junta de Govern de 29 de novembre de 1995.

1. Les propostes de plans d'estudis de primer i de segon cicle a què es refereixen els articles 49.h i 122.1 dels Estatuts han de ser enviades al vicerector d'Ordenació Acadèmica pels centres o estudis, almenys, dins el primer trimestre del curs acadèmic anterior a aquell en què s'hagi d'iniciar la impartició del pla.

2. a) Un cop rebuda la proposta de pla d'estudis, el vicerector d'Ordenació Acadèmica ha de sol·licitar als departaments afectats i als òrgans o serveis competents els informes escaients i, especialment, aquells que permetin comprovar el compliment de les directrius generals que regulen els títols oficials a què condueixen els plans esmentats.

    b) Si aquests informes determinaven la inadequació total o parcial de les propostes respecte de les directrius generals, el vicerector d'Ordenació Acadèmica hauria de trametre'ls als centres o estudis respectius perquè, dins el termini de deu dies, formulessin les esmenes corresponents.

3. Fets els tràmits anteriors, l'aprovació, si escau, de la proposta de pla d'estudis per part de la Junta de Govern ha de tenir lloc dins el segon trimestre del curs acadèmic anterior a aquell en què s'hagi d'iniciar la impartició del pla.

4. Aquesta normativa és aplicable tant als nous plans que extingeixin els vigents com a les modificacions parcials de plans d'estudis la impartició dels quals, en tots dos supòsits, s'iniciï a partir del curs 1996-97. Per a les propostes que es tramitin durant el curs 1995-96, però el termini establert a l'apartat 1 s'amplia fins a l'últim dia del mes següent al primer trimestre.