Acord del Consell de Govern de 12 de desembre del 2023

El Pla de Foment per als màsters universitaris es va crear l’any 2011 amb l’objectiu de facilitar recursos addicionals als departaments de la UPF per a la millora de la formació de postgrau i l’impuls a la seva excel·lència i internacionalització.

Els anys 2011 i 2012 el Pla de Foment consistia en una dotació mínima, que es complementava amb una dotació incrementada a departaments amb màsters amb un preu per crèdit per sobre del nivell superior dels preus per a màsters universitaris fixats pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

L’any 2013, com a conseqüència de les modificacions en els preus dels crèdits, el Pla de Foment es va replantejar i es va estructurar en quatre tipus de dotacions econòmiques: tres assignades segons el nombre d’estudiants matriculats a cada màster i la quarta per a aquells màsters que donen accés a una professió regulada. Els Plans de Foment del 2014 i 2015 van mantenir aquesta mateixa estructura i des del Pla de Foment 2016 s’ha incorporat una dotació addicional en concepte d’internacionalització. El Pla de Foment 2021 va afegir una dotació pels resultats en l’esforç d’assolir l’objectiu d’augmentar el nombre de places, en consonància amb una petició que la direcció de la Universitat havia fet el curs anterior a les Unitats de Coordinació Acadèmica. El Pla de Foment 2022 va reprendre l’estructura del PFM 2016, que es va continuar en el PFM 2023. La proposta pel Pla de Foment 2024 té la mateixa estructura dels PFM 2022 i 2023.

El Pla de Foment 2024 preveu una dotació de 97.700 euros.

És per tot l’anterior que es proposa que el Consell de Govern

ACORDI

Article únic. Aprovar el Pla de Foment per als màster universitaris 2024, el qual es regirà per les bases que consten com a annex d'aquest acord.

ANNEX. BASES DEL PLA DE FOMENT PER ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS 2024

Article 1. Pressupost

La dotació global del Pla de Foment per als màsters universitaris (PFM) 2024 està integrada per 97.700 euros, dins les disponibilitats pressupostàries de la UPF.

Article 2. Dotació  de l’ajut

La dotació de l’ajut que la Universitat atribueix als departaments pren en consideració el nombre d’estudiants matriculats en els màsters universitaris i la seva procedència, en els termes en què figura en els apartats següents:

a) Dotació segons el nombre d’estudiants matriculats al curs 2023-24 de nou accés (màsters d’un any) o de nou accés i 2n curs (màsters de dos anys)

        Es diferencien 4 tipus de dotació, d’acord amb els valors següents:

  • Dotació de 7.500€:  màsters amb més de 120 estudiants matriculats
  • Dotació de 5.000€: màsters amb més de 35 estudiants matriculats
  • Dotació de 3.000€: màsters que tenen entre 30 i 35 estudiants matriculats
  • Dotació de 2.000€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants matriculats i màsters que tenen menys de 20 estudiants matriculats però el curs 2022-23 tenien més de 19 estudiants matriculats.

b) Dotació en concepte d’internacionalització

Segons el nombre d’estudiants matriculats de nou accés el curs 2023-24, o de segon curs en el cas de màsters de dos anys, de fora de la Unió Europea i que no tenen la consideració de residents espanyols de llarga durada, s’estableixen els valors següents:

  • Dotació de 600€: màsters que tenen entre 10 i 19 estudiants internacionals 
  • Dotació de 1.200€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants internacionals   
  • Dotació de 1.800 €: màsters que tenen 30 o més estudiants internacionals   

Article 3. Gestió dels ajuts

La gestió dels ajuts correspon als directors de departament, els quals poden delegar-la en el coordinador o coordinadora de màster corresponent.

Article 4. Conceptes finançables

El PFM permet el finançament dels conceptes que figuren a continuació, sempre que estiguin relacionats amb la coordinació, gestió o organització acadèmica dels màsters:

- Despeses de viatge i allotjament de conferenciants

- Retribució de conferenciants

- Despeses de preparació de material docent

- Ajuts a l’estudi

- Despeses per a captació i promoció d’estudiants

Article 5. Pagament

Es preveu que la Universitat transfereixi a tots els departaments les dotacions corresponents als màsters que gestionen durant el primer trimestre de 2024.

Article 6. Concessió dels Ajuts

El vicerector competent en matèria de planificació acadèmica adjudicarà directament els ajuts a tots aquells màsters que oficialment formen part de l’oferta de màsters universitaris del curs 2023-2024, d’acord amb les condicions estipulades a l’article 2, sense necessitat de formalització de sol·licituds per part dels departaments.

Article 7. Durada

Els ajuts atorgats es podran utilitzar per al cofinançament de les activitats dels Màsters universitaris impartits tant el curs 2023-2024 com el 2024-2025 i per a despeses generades des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre del 2024.

Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de la Universitat.

Article 8. Interpretació i aplicació d’aquest Pla

Correspon al vicerector competent en matèria de planificació acadèmica adoptar les mesures i disposicions que calguin per a la interpretació i aplicació d’aquest Pla.

Article 9. Justificació econòmica i acadèmica

Cada departament haurà de presentar una memòria justificativa de les despeses ocasionades. L’extensió màxima de l’informe serà de dues pàgines i s’haurà de presentar amb la signatura del director o directora del departament i del coordinador o coordinadora del màster abans del 31 de gener del 2025.