Acord de Consell de Govern de 8 de juliol del 2020

El Pla Estratègic 2016-2025 estableix la docència com un dels cinc àmbits estratègics de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb l'impuls de tres eixos transversals: 1) una universitat global, plenament multilingüe, amb una cultura de projecció internacional; 2) una universitat que aposta per un model transformador, socialment responsable i sostenible, de caràcter integral; i 3) una universitat que treballa en xarxa, teixint vincles i relacions que esdevinguin oportunitats d'aprenentatge i de millora, aprofundint i aportant valor en les relacions amb interlocutors del món professional, social, productiu i cultural.

Al mateix temps, la Universitat, per respondre als nous reptes del coneixement i l’aprenentatge, està desenvolupant el projecte EDvolució. Aquest projecte, enfocat al redisseny del model educatiu de la Universitat, expressa la singularitat de la seva naturalesa i l’adequació a les necessitats del futur.

El projecte Edvolució inspira les línies temàtiques de la convocatòria del Pla d’Ajuts  d’enguany.

L’article 141.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra estableix que correspon al Consell de Govern aprovar els plans adreçats a impulsar i a incentivar la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius, així com a promoure programes d'incentivació i de reconeixement de la qualitat docent, dirigits tant al professorat com als equips docents.

En conseqüència, el Consell de Govern

ACORDA:

Article únic. Aprovar la convocatòria del Pla d’ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en l’aprenentatge i el coneixement. PlaCLIK 2020-2021, que es regeix per les bases que s'annexen a continuació.

Annex

BASES DEL PLA D’AJUTS DE SUPORT A LA QUALITAT I A LA INNOVACIÓ EN L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT. PLACLIK 2020-2021

1. Objecte

Aquestes bases regulen les condicions i el procediment per a la concessió dels ajuts del Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement.

L’objecte de la convocatòria Placlik 2020-2021 és donar suport a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge i promoure la recerca en la pràctica docent, en el marc del nou model educatiu que promou el projecte EDvolució.

La convocatòria considera dos tipus de projectes:

 1. projectes de recerca sobre la docència;
 2. projectes relacionats amb la pràctica docent, a partir de noves intervencions i millores en el seu plantejament.

2.  Línies temàtiques

Les línies temàtiques que es proposen en aquesta convocatòria i que es poden relacionar amb el projecte són les següents:

 • Model híbrid en el disseny del pla docent. La incorporació de noves metodologies i de recursos, així com el disseny d’activitats actives, contextualitzades i que responguin a problemes reals. Aquesta temàtica inclou, entre d’altres, les possibilitats següents: incorporar noves metodologies i activitats en un entorn presencial, transformar activitats presencials d’èxit per a un entorn virtual o bé dissenyar noves activitats en aquest entorn no presencial, amb reducció de les classes plenàries i introducció d’altres formats i del treball autònom guiat, promovent l’autoregulació i la responsabilitat de l’estudiant en el propi procés d’aprenentatge.
 • Interacció amb l’estudiant. Tant presencialment com sobretot en l’entorn virtual, propostes encaminades a promoure la interacció amb l’estudiant com a element valuós per facilitar la seva implicació i el seu acompanyament mitjançant la retroacció, les tutories, les mentories, etc.
 • Participació de l’estudiant. Activitats dissenyades per a l’aprenentatge actiu i experiencial en diferents situacions, com la formulació de preguntes, els debats, els laboratoris d’experimentació, etc. Activitats que connectin docència i recerca disciplinària.
 • Avaluació dels aprenentatges. Ús de diversitat d’instruments i mètodes d’avaluació formativa i sumativa, amb orientació cap a l’avaluació contínua. Facilitació de  l'autoregulació (autoavaluació) i de la participació de l’estudiant en el procés (coavaluació, avaluació entre iguals).
 • Creació de materials multimèdia d’aprenentatge (MMA) adoptant nous recursos de presentació de continguts, la retroacció, les simulacions que connectin amb experiències. Sempre que sigui possible aquests materials han de preveure una certa permanència i la possibilitat de ser reutilitzats en altres assignatures o programes.
 • Treball en equip/col·laboratiu entre professors i entre estudiants. Activitats organitzades en un equip docent que afavoreixin la interacció entre els professors dels grups d’una assignatura o d’altres assignatures de la titulació o d’altres titulacions i la compartició de metodologies i d’experiències. Generació d’espais de docència oberta al diàleg amb els estudiants i activitats en espais cooperatius, en què els estudiants aprenen interaccionant entre ells, col·laborant en una tasca, resolent un problema o elaborant un projecte.
 • Interdisciplinarietat/transdisciplinarietat (xarxes, comunitats de coneixement). Impuls d’activitats que traspassin els àmbits convencionals de l’assignatura o del grau. Disseny de continguts i d’activitats de conjunt en què intervinguin professors i estudiants d’una altra UCA.
 • Transferència social del coneixement. Disseny d’activitats que s’adrecin a donar resposta a necessitats socials –mitjançant, per exemple, metodologies com l’APS– tenint en compte la perspectiva de gènere i la diversitat cultural i l’impacte de les accions en la societat.

3. Destinataris

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent i investigador de la UPF que tingui previst tenir assignada docència durant el curs 2020-2021, i pot fer-ho en un màxim de dos projectes, tot i que només pot ser el responsable de projecte d’una de les iniciatives.

Els projectes poden ser individuals o col·lectius. En aquest segon cas, els projectes poden ser impulsats per una unitat acadèmica, per diferents departaments o fins i tot per diferents universitats. Així mateix, es pot preveure la participació d’estudiants i de PAS de la UPF i la col·laboració d'organitzacions externes. En el cas de projectes interuniversitaris,  el responsable del projecte ha de ser necessàriament PDI de la UPF i ha de vetllar per la transferència mútua de resultats i pel cofinançament de la iniciativa per part de l’altra institució universitària.

El PDI sol·licitant que hagi gaudit d'un ajut del PlaCLIK anteriorment, sempre que aquest hagi estat justificat en el temps i la forma previstos pot concórrer a aquesta convocatòria amb un nou projecte que tracti aspectes substancialment diferents dels que van ser objecte d’ajut en convocatòries anteriors.

4. Període d'execució

Els projectes poden tenir caràcter anual o biennal. En el cas dels projectes anuals, el període d’implementació serà el curs 2020-2021, i els projectes biennals podran desenvolupar-se entre els cursos 2020-2021 i 2021-2022.  

5. Dotació econòmica

L’import total destinat a aquesta convocatòria és de 50.000 euros.

L’import màxim que s’atorgarà per projecte és de 8.000 euros.

Quan el pressupost d’un projecte superi la quantia de l’ajut assignat, la sol·licitud haurà de preveure mecanismes que completin el finançament del projecte, i si l’ajut resulta atorgat, el seu reajustament pressupostari.

L’ajut atorgat s'ingressarà al departament al qual figuri adscrit el responsable del projecte, que efectuarà la gestió econòmica de l’execució del  projecte.

Les despeses a càrrec de l’ajut han de ser les necessàries per executar el projecte, i s’han de correspondre amb els conceptes elegibles especificats en la base següent. Així mateix, les despeses s’han de fer constar en el pressupost que ha de constar en la sol·licitud, i posteriorment s’ha d’haver efectuat en el període d'execució del projecte.

6. Despeses elegibles

 • Serveis tècnics i professionals externs que col·laborin en el treball multidisciplinari del projecte, contractats d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 • Personal de suport contractat, amb caràcter temporal, d’acord amb la   normativa  vigent en aquesta matèria  a  la UPF.
 • Material fungible i material específic, no inventariable, indispensable per desenvolupar el projecte.
 • Despeses d’edició de materials produïts.
 • Despeses d’inscripció, de desplaçament, de manutenció i d’allotjament, si escau, per presentar una comunicació o una ponència relacionades amb el projecte en una jornada o un congrés.
 • Despeses de coordinació (viatges, manutenció i allotjament), en el cas de projectes interuniversitaris.
 • Despeses de publicació i de difusió dels resultats del projecte.
 • Altres despeses, justificades i relacionades amb el projecte, prèviament autoritzades pel CLIK.

7. Compatibilitat amb altres ajuts

Els ajuts del PlaCLIK no són compatibles amb l’atorgament d’altres ajuts de la UPF o externs que tinguin el mateix objecte i destinatari o destinataris. Només en el cas d’un projecte PlaCLIK interuniversitari es podrà optar a l’ajut de l’altra o les altres universitats participants per completar el finançament del projecte.

Els ajuts del PlaCLIK són compatibles amb premis que promocionin la qualitat i la innovació educatives.

8. Procediment de concessió dels ajuts

Correspon al vicerector per a projectes d’innovació, per delegació del rector, resoldre els ajuts del PlaCLIK 2020-2021.

Els actes d’instrucció els efectua d’ofici el Centre per a la la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant l’aplicatiu adhoc,  a través de la web del CLIK (https://www.upf.edu/web/clik/ajuts-placlik) en el termini fixat en el calendari de la convocatòria.

La pantalla de sol·licitud constarà d’un formulari de dades generals, i caldrà adjuntar-hi el document descriptiu del projecte que es pretén abordar, d’una extensió màxima de sis pàgines.

En el supòsit que excepcionalment no es pugui presentar la sol·licitud per motius tècnics, el sol·licitant podrà presentar-la al Registre General de la Universitat, adreçant la sol·licitud al CLIK, ja presencialment o a bé través de la seu electrònica.

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació plena d’aquestes bases.

9. Avaluació dels projectes presentats

Una vegada finalitzat el període de presentació de les sol·licituds, el CLIK comprovarà que es compleixen els requisits formals d’adequació a la convocatòria i, si escau, l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació (ASTRI) estudiarà la viabilitat tècnica dels projectes.

El vicerector per a projectes d’innovació nomenarà una comissió avaluadora integrada per entre tres i cinc professors permanents de la UPF provinents de diferents disciplines o àmbits, que avaluaran les sol·licituds d’acord amb els criteris d’avaluació que es detallen a continuació. Aquesta comissió traslladarà tot seguit la proposta de concessió, a través del CLIK, al vicerector per a projectes d’innovació.

Criteris d’avaluació

Fonamentació de la necessitat del projecte  i adequació a alguna de les línies temàtiques i al context de la titulació

0-10 punts

Metodologia o accions a desenvolupar en el projecte i la seva idoneïtat

0-15 punts

Coherència entre els objectius i les accions plantejats i l’adequació i la viabilitat del pressupost presentat

0-20 punts

Pla de treball de les accions a desenvolupar, incloent-hi l’avaluació de la implementació del projecte

0-10 punts

Vinculació del projecte a reptes socials: gènere, sostenibilitat, equitat, solidaritat

0-5 punts

Impacte esperat: evidències i resultats que s’esperen obtenir, i rellevància per al conjunt de la titulació i per a altres titulacions

0-5 punts

 

Puntuació màxima: 65 punts

10. Resolució de la convocatòria

El vicerector per a projectes d’innovació resoldrà, per delegació del rector, la concessió d’aquests ajuts. Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa, i serà publicada a la web del CLIK.

Contra aquesta resolució els interessats podran interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió.

11. Acceptació de l’ajut

L'acceptació de l'ajut es formalitzarà mitjançant un document normalitzat signat pel responsable del projecte, en el qual aquest es comprometrà a complir totes les condicions fixades en les bases d'aquesta convocatòria i les exposades en la resolució de la convocatòria, si és el cas.

En cas que no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini previstos en aquesta convocatòria, el vicerector per a la direcció de projectes d'innovació podrà adjudicar l’ajut a projectes de la llista d'espera, segons l’ordre de puntuació que aquests projectes hagin obtingut. 

12. Compromisos dels beneficiaris

Cada beneficiari adquireix el compromís de participar en alguna acció interna o externa de difusió organitzada per la UPF, com ara la realització d'un vídeo breu, la redacció d'un article per publicar-lo en una revista o a l’e-Repositori institucional,  la preparació d’una comunicació per presentar-la en un congrés sobre educació superior o la participació en una activitat dins la programació del CLIK.

En les publicacions i altres productes dels projectes finançats per aquesta convocatòria s'haurà de fer una referència explícita al suport rebut de la convocatòria  PlaCLIK 2020-2021.

13. Renúncia, canvi o incompliment de les condicions de la convocatòria

En cas que es produeixin canvis, incidències o renúncies de participants en la fase d’execució del projecte, el responsable haurà d’enviar a [email protected] un escrit motivat adreçat al vicerector per a projectes d’innovació, el qual resoldrà en el termini d'un mes des de la data de presentació. Les modificacions, si escau, es comunicaran als interessats i als òrgans acadèmics i administratius corresponents.

14. Justificació

Les persones beneficiàries dels ajuts han de justificar l’execució efectiva dels projectes d'acord amb el calendari de la convocatòria, mitjançant el model normalitzat de justificació acadèmica i econòmica que es pot obtenir a la pàgina web del CLIK i per correu electrònic a l’adreça [email protected]

La justificació dels projectes, en temps i forma, és condició indispensable per poder participar en posteriors edicions dels ajuts PlaCLIK.

15. Calendari

Publicació de les bases de la convocatòria del PlaCLIK 2020-2021

10 de juliol del 2020

Període de presentació de projectes

 

Del 10 de juliol  al 25 d’agost del 2020

Publicació de la resolució de la convocatòria

Dins del termini màxim de tres mesos des de la publicació de la convocatòria

Data de finalització de l’execució del projecte

31 d’agost del 2021 per als projectes anuals i 31 d’agost del 2022 per als projecte biennals

Tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes finalitzats

Fins al 30 d’octubre del 2021 per als projectes anuals i fins al 31 d’octubre del 2022 per als projectes biennals

 

Disposició final

Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.