Acord del Consell de Govern del 17 de març del 2004, modificat per acords del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, 18 de juliol del 2007, 6 de maig del 2009 i 13 de juliol del 2011


A. Programa Específic de Lliure Elecció

1. Contingut i oferta:

a) Aquest programa consisteix en un conjunt d'assignatures especialment dissenyades que s'oferiran com a crèdits de lliure elecció.
b) L'oferta docent d'aquest programa serà a l'entorn dels 60 crèdits i inclourà assignatures instrumentals, que tindran com objectiu el reciclatge dels estudiants en aspectes bàsics, i assignatures de contingut, que tindran com objectiu la formació global dels estudiants.
c) Aquest programa comprèn les assignatures ofertes per la UPF en el Programa interuniversitari Intercampus, les quals es regeixen per les seves pròpies normes, i no computaran en el límit de crèdits de l'oferta docent establert en aquest apartat.

 

2. Iniciativa: 

La proposta d'assignatures correspon als degans i directors de centre o estudi amb el vistiplau del director del departament on estigui adscrit el professor que l'ha d'impartir.

 

3. Aprovació: 

Correspon a la Comissió d'Ordenació Acadèmica, a proposta del coordinador/a del programa, aprovar l'oferta d'assignatures seguint els criteris següents:

a) la qualitat de les matèries proposades,
b) els mèrits docents i de recerca del professor proposat per a impartir-les,
c) la coherència del programa.

 

4. Modificació: 

Un cop aprovada l'oferta d'aquest Programa Específic de Lliure Elecció, caldrà sol·licitar a el/la coordinador/a del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials l'aprovació dels possibles canvis dels docents responsables de l'assignatura.

 

5. Publicació de l'oferta:

L'oferta del Programa es donarà a conèixer als estudiants en el moment de la preinscripció dels crèdits de lliure elecció.

 

6. Preu: 

El preu de matrícula d'aquestes assignatures és el que estableix anualment la Generalitat de Catalunya en el Decret que fixa els preus públics per la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques.

 


B. Programa de Cursos d'Estiu

1. Tipus de cursos d'estiu: 

El Programa de Cursos d'Estiu està format per cursos de contingut, cursos instrumentals i cursos instrumentals específics.

a) Cursos de contingut:

a.1) Aquests cursos seran comuns per a totes les carreres i tindran com a objectiu la formació global dels estudiants. Els estudiants de la UPF en poden sol·licitar el reconeixement com a crèdits de lliure elecció.
a.2) Els cursos de contingut han de tenir un mínim de 30 hores lectives que es desenvoluparan al llarg del mes de juliol i/o setembre.

b) Cursos instrumentals:

b.1) Aquests cursos seran comuns per a totes les carreres i tindran com objectiu el reciclatge dels estudiants en aspectes bàsics. Els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra en poden sol·licitar el reconeixement com a crèdits de lliure elecció.
b.2) Els cursos instrumentals han de tenir un mínim de 30 hores lectives que es desenvoluparan al llarg dels mesos de juliol i/o setembre.

c) Cursos instrumentals específics:

c.1) Aquests cursos s'orienten als estudiants de secundària que compleixen els requisits per a accedir a la Universitat. Tenen com a objectiu el reciclatge dels estudiants en aspectes bàsics per als estudis als quals pot accedir l'alumne. 
c.2) Els cursos instrumentals específics han de tenir un mínim de 30 hores lectives que es desenvoluparan al llarg del mes de juliol i/o setembre.
c.3) Els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra poden matricular-se en aquests cursos, però no els seran reconeguts com a crèdits de lliure elecció.

 

2. Avaluació dels estudiants

a) L'avaluació es pot fer a partir d'exàmens, treballs escrits o presentacions orals a classe sempre que estiguin degudament documentades. Els criteris i procediments d'avaluació de cada curs els ha d'especificar el docent responsable a l'inici de cada curs i es publicaran a la pàgina web dels cursos d'estiu. En qualsevol cas, les sessions dedicades a l'avaluació es fan fora de l'horari de classes, en el dia i l'hora que s'anunciarà abans de l'inici del període de matriculació.
b) Els resultats obtinguts pels estudiants en cada curs s'han de qualificar amb el ventall de qualificacions qualitatives que esmenta l'article 5.4 del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre (BOE núm. 224, de 18 de setembre).
c) Els exàmens es regeixen per la mateixa regulació que la resta d'assignatures de la Universitat Pompeu Fabra. Les revisions d'exàmens tenen lloc dins de la tercera setmana de juliol per als cursos de juliol, i dins de la tercera o quarta setmana de setembre per als cursos de setembre.
d) L'assistència als cursos és obligatòria en un 80%, que és el mínim necessari per a rebre el certificat d'assistència o per tal de ser avaluats.
e) Els cursos d'estiu tenen una única convocatòria.

 

3. Valor acadèmic dels crèdits

a) El valor acadèmic de cada curs s'ha d'especificar en la publicació de l'oferta dels cursos i se'n pot sol·licitar el reconeixement com a crèdits de lliure elecció un cop superada l'avaluació corresponent. Els cursos d'estiu, si s'escau, constaran a l'expedient com a 'crèdits reconeguts' sense qualificació i no computaran en la mitjana de l'expedient acadèmic, de conformitat amb l'article 5.5 del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre (BOE núm. 224, de 18 de setembre).
b) Els cursos d'estiu, com a activitat de fora del període docent del curs acadèmic, es consideren una activitat del curs acadèmic immediatament posterior, per la qual cosa els crèdits s'incorporaran en aquest curs. Excepcionalment, els alumnes que, amb la incorporació d'aquests crèdits, acabin els estudis en poden sol·licitar el reconeixement amb anterioritat a l'inici del curs següent.
c) Els estudiants procedents de l'ensenyament secundari podran sol·licitar, exclusivament, el reconeixement com a crèdits de lliure elecció dels Cursos d'Estiu Instrumentals Específics, després de superar-ne l'avaluació corresponent, sempre que es matriculin en algun estudi de la Universitat Pompeu Fabra dins del curs acadèmic immediatament posterior.

 

4. Proposta i aprovació de la programació anual

La proposta de Cursos d'Estiu serà aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica, a proposta de el/la coordinador/a del Programa.

 

5. Publicació de l'oferta

La difusió i publicació de l'oferta del Programa de Cursos d'Estiu s'ha de fer, com a màxim, juntament amb l'oferta del Programa Específic de Lliure Elecció, per mitjà de la pàgina web de la UPF i hi han de constar els objectius i el programa de cada curs.

6. Organització de la docència

Els materials docents han d'estar parcialment digitalitzats per facilitar el treball dels estudiants. S'establiran pautes per a la digitalització d'aquests materials.

7. Preu i retribucions 

Correspon al Consell Social fixar anualment el preu de matrícula dels Cursos d'Estiu i les retribucions que ha de percebre el professorat.

 


C. Programa d'Estudis d'Extensió Universitària. UPF Sènior: Programa d'estudis per a majors de 50 anys

1. Contingut i oferta docent

Aquest programa consisteix en oferir al col·lectiu de persones majors de 50 anys un programa d'estudis d'extensió universitària que els permeti completar i actualitzar els seus bagatges culturals amb una oferta específica de nivell universitari. La càrrega lectiva del programa és d'un mínim de 60 crèdits a completar en un mínim de 2 períodes lectius a raó de 30 crèdits per curs acadèmic.

Cada estudiant podrà escollir les assignatures que vol cursar en funció de la seva disponibilitat, oferta anual i interessos.

L'oferta formativa d'aquest programa estarà integrada per les assignatures corresponents als plans d'estudis oficials de la UPF i assignatures del programa específic de lliure elecció que anualment determini la universitat.

 

2. Requisits d'accés

Per poder participar en aquest Programa no és necessari posseir cap titulació prèvia ni superar cap prova d'accés. Només cal haver complet 50 anys abans de l'1 d'octubre del curs acadèmic que s'inicia. En el cas que l'oferta de places sigui inferior a la demanda s'assignaran les places per estricte ordre temporal de lliurament de sol·licituds d'inscripció.

 

3. Places

A cada assignatura ofertada es podran matricular un màxim de 5 persones corresponents a al col·lectiu d'estudiants del Programa.

Si la demanda d'una assignatura excedeix les 5 places, es podrà sol·licitar l'autorització del deganat o direcció dels estudis per matricular l'increment d'estudiants que ho hagin sol·licitat.

 

4. Òrgan responsable

La direcció i coordinació del programa recau en el coordinador del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials.

La proposta d'assignatures correspon als degans i directors de centre o estudi amb el vistiplau del director del departament on estigui adscrit el professor que l'ha d'impartir.

El Coordinador del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials vetllarà per la coherència i la qualitat del contingut acadèmic de l'oferta d'assignatures que integrin el programa.

 

5. Aprovació de l'oferta d'assignatures

Correspon a la Comissió d'Ordenació Acadèmica, a proposta del coordinador/a del programa, aprovar l'oferta d'assignatures seguint els criteris següents:

a) la qualitat de les matèries proposades
b) la coherència del programa.

Excepcionalment, en el cas que un estudiant estigui interessat en matricular una assignatura no inclosa en el programa UPF Sènior, podrà sol·licitar al coordinador/a del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials, dins dels períodes de matrícula, la seva incorporació a l'oferta d'assignatures. 

El coordinador/a del programa, sempre que consideri favorablement la sol·licitud, demanarà la conformitat del deganat o direcció del centre. La inclusió de l'assignatura a l'oferta del Programa serà resolta pel vicerector/a de Docència i Ordenació Acadèmica.

 

6. Publicació de l'oferta

L'oferta del Programa es donarà a conèixer anualment.

 

7. Preu

El preu de matrícula d'aquestes assignatures és el que estableixi el Consell Social de la Universitat.

 

8. Calendari docent

El calendari docent serà el que estableixi anualment el Consell de Govern de la UPF.

 

9. Avaluació dels estudiants

a) Els criteris i procediments d'avaluació de cada assignatura els ha d'especificar el docent responsable a l'inici de cada curs.
b) Els resultats obtinguts pels estudiants en cada curs s'han de qualificar amb el ventall de qualificacions qualitatives i quantitatives que esmenta l'article 5.4 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre (BOE núm. 224, de 18 de setembre).
c) Els exàmens es regeixen per la mateixa regulació que la resta d'assignatures de la Universitat Pompeu Fabra.

 

10. Certificat

A sol·licitud de l'estudiant es podran emetre certificacions de les assignatures cursades i de les qualificacions obtingudes. Així mateix, per completar la càrrega lectiva de 60 crèdits del programa, l'estudiant podrà sol·licitar el reconeixement de crèdits superats en els Cursos d'Estiu de la UPF o en altres activitats organitzades per la UPF susceptibles de reconeixement acadèmic per als estudiants ordinaris, sempre que no superin els 12 crèdits; la incorporació d'aquests crèdits al seu expedient acadèmic i l'emissió d'un diploma on consti que ha superat el programa.