Acord de Consell de Govern de 15 de desembre del 2021

Article 1. Creació de la Comissió Antifrau

En el marc del Pla de mesures d’integritat en la gestió, com a instrument que concreta el compromís de la Universitat com a institució pública en la lluita contra el frau i la corrupció, s’ha creat la Comissió Antifrau de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Composició de la Comissió Antifrau

1. La Comissió Antifrau de la UPF està constituïda pel secretari general, que la presideix, el gerent, el president de la Comissió Econòmica del Consell Social, el president de la Comissió d’Integritat, el cap de l’Assessoria Jurídica, i un tècnic de l’Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni, que serà designat pel president i actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.

2. La Comissió Antifrau pot convidar a les seves reunions i treballs altres responsables, experts o persones de la UPF o externs.

Article 3. Funcions de la Comissió Antifrau

Les funcions de la Comissió Antifrau de la UPF són les següents:

 a) Impulsar les accions previstes en el Pla de mesures d’integritat en la gestió de la Universitat Pompeu Fabra, efectuar-ne el seguiment i l’avaluació i revisar aquest Pla cada dos anys.

b) Promoure l’adopció de bones pràctiques per a la prevenció i la lluita contra el frau, el favoritisme i la corrupció a la Universitat que contribueixin a millorar la qualitat dels serveis que presta la UPF.

c) Investigar possibles casos d’ús o destinació irregulars de fons públics.

d) Promoure l’adopció de mesures per a prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d’interessos que puguin sorgir, com també les conductes per les quals els empleats facin ús en benefici privat d’informacions que tinguin per raó de llurs funcions.

e) Avaluar i proposar la incorporació d'eines de base tecnològica integrada de mineria i enriquiment de dades per a la detecció de riscos i verificacions de control (tipus ARACHNE o similar) o sistemes automatitzats d’indicadors d’alerta.

f) Mantenir la llista actualitzada dels principals riscos als quals la Universitat està exposada.

g) Avaluar l’efectivitat de les mesures establertes per a la prevenció i combat del frau i la corrupció a la Universitat, aprovar-ne la modificació si s’estima necessari.

h) Elaborar un informe anual amb els resultats de l'avaluació del Pla.

i) Dur a terme qualsevol altra funció que la normativa li atribuexi o li encarreguin els òrgans de govern de la UPF.

Article 4. Coordinació i col·laboració amb altres agents

La Comissió Antifrau s’ha de coordinar amb altres òrgans de la UPF i ha de col·laborar amb els agents implicats en la lluita contra el frau i la corrupció; en particular, amb els òrgans o organismes següents:  

a) La Comissió d’Integritat, especialment, en l’atenció i investigació d’aquelles comunicacions que arribin per mitjà de la Línia Ètica relatives a situacions que puguin generar frau o corrupció.

b) El Síndic de Greuges de la UPF, en especial sobre aquelles queixes que puguin posar de manifest l’existència d’algun tipus de frau o corrupció.

c) L'Oficina Antifrau de Catalunya en les actuacions d’aquest organisme relatives a la UPF.

Article 5. Periodicitat de les reunions i adopció d’acords

1. La Comissió Antifrau s’ha de reunir, en sessió ordinària, com a mínim un cop a l’any per efectuar l’avaluació del Pla de mesures d’integritat en la gestió i aprovar-ne l’informe corresponent.

2. En tot cas, s’ha de reunir de manera extraordinària, cada cop que es produeixi una situació de potencial frau que requereixi la seva intervenció o a petició, d’almenys, un terç dels seus membres.

3. L’adopció d’acords i el funcionament de la Comissió es regirà per les normes previstes al Reglament del Consell de Govern.

Article 6. Procediments d’investigació

Els procediments d’investigació han de comprendre les fases següents:

Primera. L’anàlisi per determinar l’admissió a tràmit de la sospita de frau.

a) En cas de no admissió, s’haurà de notificar la resolució d’inadmissió motivada al comunicant o denunciant, que pot recórrer la decisió davant el rector.

b) En cas d’admissió, la Comissió ha de requerir informació a l’òrgan, unitat i/o persones afectades i ha d’entrevistar a possibles testimonis i/o tercers d’interès pels fets denunciats, amb l’assessorament intern i/o extern que estimi oportú. A continuació, ha d’emetre un informe, en el termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la comunicació o denúncia, prorrogable de forma motivada fins a dos mesos addicionals. Aquest informe s’ha de traslladar al rector juntament amb la informació sobre les actuacions dutes a terme.

Segona. El rector, en vista de l’informe, donarà trasllat del resultat de la investigació al comunicant o denunciant, i, si escau, quan l’expedient no sigui objecte d’arxiu, al Servei Nacional de Coordinació Antifrau i a l’Oficina Antifrau de Catalunya.

En totes les comunicacions, actuacions, sol·licituds de documentació i informes i entrevistes, s’han d’ometre –si es coneixen– les dades relatives a la identitat del comunicant o denunciant.

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquest Reglament entrarà en vigor, un cop aprovat per part del Consell de Govern, l’endemà de la seva publicació a la Seu electrònica de la UPF