Acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021

Els suggeriments, les queixes i les felicitacions són manifestacions dels usuaris en relació a les seves expectatives respecte als serveis públics i alhora esdevenen mecanismes actius de participació ciutadana de gran importància per a les administracions públiques. Els suggeriments, les queixes i les felicitacions proporcionen una valuosa informació i retroalimentació per millorar, d'una banda, la satisfacció dels usuaris i, de l'altra, uns processos interns que donen lloc a la prestació de serveis públics de qualitat. A més, facilitar vies d'accés als ciutadans per realitzar suggeriments, queixes i felicitacions és també un mitjà per fomentar la seva participació en els afers públics.

La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix al seu article 23 que els ciutadans tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis públics i que aquests siguin de qualitat. També estableix el requeriment que l’Administració disposi d’un procediment per a la gestió de les queixes i suggeriments.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, estableix en l'article 10.3 la necessària garantia, en les seus electròniques, dels mitjans disponibles per formular suggeriments i queixes. Per la seva banda, el Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011, regula la creació de la Seu Electrònica així com el seu contingut mínim, i indica que disposarà, entre altres serveis, d'un enllaç per formular suggeriments i queixes davant els òrgans que en cada cas resultin competents.

En l'àmbit universitari, implementar un sistema de control i garantia de la qualitat pren  especial rellevància atesa la promoció i garantia de la qualitat com a finalitat essencial de la política universitària que consagra l'article 31 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitat. Al seu torn, el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, estableix explícitament que les universitats, els seus centres i/o titulacions han de comptar amb sistemes de garantia de la qualitat en els quals s'integri el procediment d'atenció als suggeriments i les queixes.

Aquest Reglament substitueix el Reglament de Suggeriments i Queixes, aprovat per Acord del Consell de Govern d'11 de desembre del 2013. Com a novetats introdueix la gestió de les felicitacions, es modifica el termini màxim per donar resposta als suggeriments i a les queixes rebudes, adapta la forma de presentació suggeriments, queixes i felicitacions a les obligacions d’administració electrònica i es modifiquen les referències normatives i organitzatives que han estat afectades per canvis en els darrers anys.

Article 1.- Objecte

El present Reglament té per objecte regular a la Universitat Pompeu Fabra els suggeriments, les queixes i les felicitacions sobre les activitats desenvolupades en els àmbits de docència, investigació i gestió. L'objectiu és facilitar l'apropament de la Universitat a totes les persones usuàries així com a la societat en general, i oferir un servei més eficaç i eficient que redundi en una millora contínua, una major qualitat i un major increment del grau de satisfacció de tots els grups d'interès.

Article 2.- Àmbit d'aplicació

1. El present Reglament s'estén a la totalitat de la Universitat Pompeu Fabra, per tant, el seu àmbit d'aplicació són els òrgans i unitats acadèmiques i administratives.

2. Podrà acollir-se a aquest Reglament qualsevol usuari de la Universitat Pompeu Fabra, sigui membre o no de la comunitat universitària.

Article 3.- Exclusions

1. Les consultes que els usuaris puguin fer sobre qualsevol àmbit de l'activitat universitària, enteses com a requeriments específics fets a les persones responsables en relació amb una matèria de la seva competència.

2. Els suggeriments i les queixes que qualsevol membre de la comunitat universitària pugui plantejar al Síndic o Síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb allò convingut en el seu Reglament.

3. Els suggeriments i les queixes la resolució dels quals s'empari en un procediment administratiu específic o en la normativa sobre la matèria que, per raó de l'activitat o de la naturalesa del servei gestionat, pugui estar establerta en determinades àrees de la Universitat Pompeu Fabra.

4. Els suggeriments i les queixes del personal funcionari i laboral pel que fa a la seva relació de prestació de serveis a la Universitat Pompeu Fabra.

 Article 4.- Definicions

1. Als efectes d'aquest Reglament, s'entén per felicitació la manifestació d’un usuari en el qual transmet el seu reconeixement o satisfacció durant la prestació d’un servei per part de la Universitat Pompeu Fabra.

2. Als efectes d'aquest Reglament, s'entén per queixa l'exposició d'una incidència, durant la prestació d'un servei per part de la Universitat Pompeu Fabra, que produeix a la persona que reclama la percepció d'ineficiència o d'actuació inadequada, i requereix una resposta.

3. Als efectes d'aquest Reglament, s'entén per suggeriment la manifestació o declaració d'un usuari en la qual transmet una idea amb què pretén millorar la qualitat dels serveis que presta la Universitat Pompeu Fabra o algun dels seus processos, o bé sol·licita la prestació d'un servei o actuació no prevista o no oferida.

4. A diferència de les felicitacions, els suggeriments i les queixes sempre portaran implícita una proposta de millora, que podrà ser utilitzada per la Universitat Pompeu Fabra per adaptar els seus serveis a les necessitats dels usuaris.

5. Els suggeriments i les queixes no tindran en cap cas la consideració de recursos administratius, ni paralitzaran els terminis per a la seva interposició o resolució. Tampoc suposaran la renúncia a l'exercici d'altres accions o drets reconeguts per l'ordenament jurídic.

 Article 5.- Unitat responsable de la gestió dels suggeriments i les queixes

1. L’Oficina d’Organització i Desenvolupament, adscrita a l'Àrea de Recursos Humans i Organització, serà la unitat responsable de:

a) Recollir i canalitzar envers les unitats destinatàries per raó de la matèria, les manifestacions d'insatisfacció i les iniciatives dels usuaris per millorar la qualitat dels serveis que presta la Universitat Pompeu Fabra. A efectes interns, s'establirà una base de dades de suggeriments, queixes i felicitacions, amb informació sobre aquestes i el seu estat de tramitació.

b) Fer el seguiment de les respostes dels òrgans i de les unitats acadèmiques i administratives destinatàries.

c) Elaborar els informes de seguiment intern de la situació dels suggeriments, les queixes i les felicitacions rebudes dins la Universitat. Els suggeriments, queixes i felicitacions es classificaran de manera que subministrin informació rellevant sobre la prestació i millora del servei.

2. En cadascun dels òrgans i unitats acadèmiques i administratives serà el seu responsable qui tindrà la competència de comunicar, estudiar i resoldre els suggeriments i les queixes presentades, informant de totes aquestes actuacions l’Oficina d’Organització i Desenvolupament.

Article 6.- Presentació de suggeriments, queixes i felicitacions

1. Qualsevol persona, física o jurídica, degudament identificada podrà fer un suggeriment, una felicitació o presentar una queixa sobre el funcionament dels serveis de la Universitat Pompeu Fabra.

2. Els suggeriments, les queixes i les felicitacions podran formular-se a títol individual o col·lectiu. En aquest darrer cas, s'haurà d'aportar el número d'identificació i el nom i cognoms de tots els interessats. Les actuacions a què doni lloc s'efectuaran amb la persona interessada que expressament s'hagi assenyalat i, en el seu defecte, amb qui figuri en primer terme.

Article 7.- Forma de presentació de suggeriments, queixes i felicitacions

1. Les persones o entitats obligades a relacionar-se amb mitjans electrònics amb la Universitat hauran de presentar els seus suggeriments, queixes o felicitacions al registre electrònic de la Universitat Pompeu Fabra mitjançant un formulari normalitzat disponible a la Seu Electrònica de la Universitat Pompeu Fabra.

2. La resta de persones podran presentar els seus suggeriments, queixes o felicitacions per qualsevol dels següents mitjans:

a) Per mitjans telemàtics, a través del formulari normalitzat a la Seu Electrònica de la Universitat Pompeu Fabra i al registre electrònic de la Universitat Pompeu Fabra.

b) Presencialment, per escrit, emplenant l'imprès normalitzat i presentant-lo al Registre General de la Universitat Pompeu Fabra o qualsevol de les seves seus de Registre. Així mateix, es podran presentar en aquells llocs als quals es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques. En aquest cas, els escrits hauran d'indicar:

- Nom i cognoms de la persona.

- Mitjà escollit a l'efecte de resposta en cas que la persona usuària no formi part de la comunitat universitària.

- Fets i raons en què es concreti l'exposició del suggeriment,la queixa o la felicitació.

- Data.

- Signatura

- Òrgan o unitat acadèmica o administrativa al qual s'adreça la felicitació, el suggeriment o queixa.

3. Els usuaris que optin per presentar els seus escrits telemàticament podran fer ús, a l'efecte de signar-los, de qualsevol certificat qualificat admès en el Reglament (UE) 910/2014, de 23 de juliol de 2014. També poden fer ús dels sistemes de clau concertada admesos per la UPF.

4. Per presentar presencialment, per escrit, suggeriments, queixes o felicitacions s'utilitzarà el model normalitzat establert, també disponible a la Seu Electrònica. Sense perjudici d'això, també podran presentar-se per escrit els suggeriments, les queixes o les felicitacions, en un format distint de l'anterior, sempre que contingui la informació precisa per tramitar-se i respondre, tal com es concreta a l'apartat 2.b) del present article.

Article 8.- Anàlisi i tramitació dels suggeriments, les queixes i les felicitacions

1. Un cop introduïdes els suggeriments, les queixes i les felicitacions a la base de dades, l’Oficina d’Organització i Desenvolupament, responsable de la seva gestió, les examinarà, en funció de si pel seu objecte i la persona destinatària formen part de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament. Si no fos així, s'haurà de comunicar a la persona interessada.

2. Si el suggeriment o la queixa fan referència a una qüestió que formi part de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, es donarà trasllat a la persona responsable del funcionament del sistema de suggeriments, queixes i felicitacions de l’òrgan i unitat acadèmica o administrativa afectada, que l'haurà de respondre. Per fer-ho, podrà sol·licitar aclariments o l'ampliació de dades a les persones usuàries que hagin formulat el suggeriment o la queixa, i se'n farà el seguiment oportú. En aquest cas, el termini s'interromprà fins que es rebin els aclariments o l'ampliació de les dades sol·licitades als usuaris.

3. La felicitació rebuda es traslladarà a la persona responsable del funcionament del sistema de suggeriments, queixes i felicitacions de l’òrgan i unitat acadèmica o administrativa afectada.

4. En cas que s'opti per no admetre el suggeriment o la queixa, es comunicarà a l'interessat, amb indicació del motiu i de la possibilitat, si escau, de presentar-ho on correspongui.

5. En qualsevol moment, la persona interessada podrà sol·licitar informació sobre l'estat de tramitació del seu suggeriment o la seva queixa.

Article 9.- Resposta i comunicació a la persona interessada

1. Un cop sol·licitats, si escau, l'informe o informes necessaris, estudiada la raó i analitzades totes les alternatives, el responsable de l'òrgan, unitat acadèmica o administrativa afectada respondrà el suggeriment o la queixa en un termini màxim d’ un mes.

L’Oficina d’Organització i Desenvolupament tindrà accés directe a la informació completa i actualitzada de tots els suggeriments i queixes presentades així com de les respostes donades als usuaris, utilitzant per fer-ho els mitjans informàtics disponibles.

2. El termini indicat en l'apartat anterior només es podrà esgotar si resulta estrictament necessari per tramitar i resoldre correctament el suggeriment o la queixa. Independentment de la tramitació, la unitat objecte de queixa haurà de procurar resoldre l'anomalia que s'ha posat de manifest tan ràpid com sigui possible.

3. La resposta, motivada es comunicarà:

  1. A les persones o entitats obligades a relacionar-se amb mitjans electrònics amb la Universitat, a través d’aquests mitjans.
  2. Als membres de la comunitat universitària, a través de l'adreça de correu corporatiu.
  3. A les persones  externes a la comunitat universitària, a través del mitjà indicat a l'efecte en el formulari de presentació. Si hi manca la referència al mitjà preferent a efectes de comunicacions, s'efectuarà preferentment a la direcció electrònica indicada.

4. La resposta haurà de contenir l'explicació de la situació produïda juntament amb la justificació d'aquesta explicació, com també les accions ja empreses o les actuacions que s'adoptaran per atendre les demandes o les propostes adduïdes pels usuaris.

5. Si un cop transcorregut el termini de resposta indicat a l'apartat primer d'aquest article, la persona interessada no ha obtingut una resposta, podrà dirigir-se al vicerector o vicerectora competent en matèria de Qualitat, perquè porti a terme les actuacions necessàries per conèixer els motius que hagin pogut ocasionar la manca de resposta i adoptar les mesures pertinents.

Article 10.- Arxiu dels suggeriments, les queixes i les felicitacions

El tractament documental de les sol·licituds rebudes serà el definit per les polítiques d'arxiu de la Universitat Pompeu Fabra.