Acord de la Comissió Gestora de 30 d'octubre de 1990.

Sumari

Art.1: Objectiu 
Art.2: Peticions a d'altres biblioteques 
Art.3: Préstecs a d'altres biblioteques 
Art.4: Tarifes
Art.5: Disposicions Generals

 

Art.1: Objectiu:

El servei de Préstec Interbibliotecari de la Biblioteca de la Universitat té com a objectiu l'intercanvi de documents entre diferents biblioteques. Aquest servei permet que els usuaris de la Biblioteca de la Universitat puguin disposar d'aquells documents que no es troben en aquesta i, al mateix temps, que d'altres centres puguin disposar de documents de la Biblioteca de la Universitat.

 

Art. 2: Peticions a d'altres biblioteques:

El servei de Préstec Interbibliotecari, quan actua com a servei peticionari, adreça les seves peticions a d'altres biblioteques.

2.1. Disponibilitat dels documents rebuts:

Els documents rebuts mitjançant el servei de Préstec Interbibliotecari tenen diferent disponibilitat segons siguin originals o reproduccions d'originals:

a) Documents originals: aquests documents són prestats per altres centres a la Biblioteca i no a l'usuari, en conseqüència, no poden sortir de la Biblioteca sota cap concepte. Aquests documents es poden consultar i, en el seu cas, fotocopiar, a la Biblioteca.

b) Documents reproduccions d'originals: aquests documents, llevat del cas de les tesis, passen a ser propietat de l'usuari. La Biblioteca podrà guardar-ne còpia si els considera d'interés per a la Universitat. Si el document és còpia d'una tesi, l'usuari haurà de signar un full de declaració del copyright.

L'usuari ha de respectar la normativa legal vigent pel que fa a la propietat intel.lectual dels documents originals rebuts en préstec.

2.2. Durada del préstec:

La durada del préstec per a documents originals rebuts serà la que determini el centre proveïdor. La persona responsable del servei informarà l'usuari en cada cas.

2.3. Usuaris:

Tenen la condició d'usuari del servei de Préstec Interbibliotecari de la Biblioteca, quan aquesta actua com a Biblioteca peticionària, els estudiants de la Universitat, tant d'estudis reglats com de propis, el personal acadèmic i el d'administració i serveis, i aquelles altres persones expressament autoritzades.

 

Art. 3: Préstecs a d'altres biblioteques:

El servei de Préstec Interbibliotecari, quan actua com a servei prestatari, rep les peticions de préstec d'altres biblioteques, i proporciona els documents sol.licitats sempre i quan s'ajustin a les normes d'aquest Reglament.

3.1. Durada del préstec:

La durada del préstec per a documents prestats a altres centres és de 45 dies naturals a partir de la seva data de sortida, havent de ser retornats dins d'aquest mateix termini.

3.2. Documents especials:

Els documents especials només es facilitaran mitjantçant reproducció per fotocòpia, microfilm o microfitxa, sempre que aquesta sigui possible, no prestant-se, en cap cas, els originals. Tenen la condició d'especials els següents documents:

a) Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografies i altres similars).

b) Publicacions en sèrie (revistes, sèries i altres similars).

c) Documents antics, rars, i preciosos.

d) Documents moderns ja exhaurits i difícilment reemplaçables.

e) Documents molt consultats, dels quals la Biblioteca de la Universitat només té un exemplar. En el cas de tenir-ne varis, un o alguns queden excloses de préstec per assegurar la possibilitat de la consulta a la sala de lectura.

f) Fulls solts.

g) Tesis i tesines no publicades, llevat que estiguin duplicades i s'hagi obtingut el permís previ de l'autor.

h) Atles.

i) Material no-llibrari (diapositives, films, dibuixos, estampes i similars).

j) Altres documents que, a criteri del Cap de la Biblioteca, hagin de ser especialment preservats.

3.3. Usuaris:

Poden gaudir de la condició d'usuari del servei de Préstec Interbibliotecari de la Biblioteca de la Universitat, quan aquesta actua com a Biblioteca prestatària, totes les biblioteques que ho sol× licitin, prèvia autorització del Cap de la Biblioteca.

 

Art.4: Tarifes:

4.1. La utilització del servei de Préstec Interbibliotecari està sotmesa al pagament de les tarifes reglamentàriament fixades, que cobriran, com a mínim, el cost del servei.

 

Art. 5: Disposicions Generals:

5.1. La no devolució d'obres en préstec pot comportar la suspensió de la condició d'usuari, amb independència de les mesures administratives i legals que correspongui segons determinin el reglament d'ordenació acadèmica i la legislació vigent.

5.2. Correspon al Cap de la Biblioteca vetllar pel compliment del Reglament i prendre les mesures adequades pel bon funcionament del servei.