Acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, modificat per acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017

(Veure:  Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)

Per acord del Consell de Govern de 14 de novembre del 2007 es va crear el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID), se'n va establir l'estructura i es van reorganitzar les unitats de suport a la qualitat i a la innovació docent (USQUID).

Amb la creació del CQUID, la Universitat va fer explícita la seva aposta estratègica per potenciar la innovació, com a conseqüència de les importants modificacions de l'entorn i de l'aparició de noves necessitats en l'àmbit de la docència universitària.

Així mateix, en la resolució de reestructuració administrativa del 4 de maig del 2009 es va assignar a l'Àrea de Docència la coordinació administrativa del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) amb la Gerència.

En els darrers temps el CQUID ha esdevingut una unitat estratègica per a la UPF, que no solament desenvolupa tasques de formació del professorat, dóna suport a la innovació i la qualitat docents, impulsa el Pla d'Acció pel Multilingüisme i en fa el seguiment, i coordina les unitats de suport a la qualitat i a la innovació docent, sinó que també impulsa la renovació pedagògica del model docent de la UPF i dóna suport als processos de planificació de la programació de les noves titulacions (programació, verificació, implantació i modificació dels plans d'estudis de totes les noves titulacions) i, ben aviat, als processos cíclics d'avaluació i millora de les titulacions.

Amb el desenvolupament de les funcions del punt anterior el CQUID s'ha convertit en el principal instrument tècnic i conceptual de les polítiques impulsades per la UPF en l'àmbit de la docència i l'ordenació acadèmica.

És per això que el Consell de Govern aprova una nova regulació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID)

 

Article 1. Missió del CQUID

El Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent, creat per Acord de 14 de novembre del 2007, té com a missió impulsar la renovació pedagògica i promoure la millora dels processos de docència-aprenentatge, així com contribuir a assegurar la màxima qualitat educativa de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Article 2. Objectius del CQUID

El Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent té per objectius:

a) Contribuir a que els plans d'estudi dels ensenyaments oficials de la Universitat garanteixin en la seva planificació, el seu disseny, la seva impartició i la seva acreditació els criteris de qualitat establerts per la pròpia universitat i altres agents d'avaluació de la qualitat.

b) Contribuir a la formació del professorat per a la docència organitzant un conjunt d'activitats formatives, de caràcter divers, adreçades als professors de la Universitat i relacionades amb l'activitat docent que aquests desenvolupen.

c) Impulsar les activitats d'innovació, millora i suport a la docència i, en particular, donar suport a la gestió dels projectes vinculats a la innovació i la millora de la docència a la UPF mitjançant la difusió de les convocatòries d'ajuts corresponents, assessorant els professors en aspectes de planificació docent i promovent la introducció de noves metodologies i aplicacions tecnològiques a les aules i en l'activitat docent.

d) Promoure la qualitat educativa per mitjà de l'anàlisi de processos, activitats i projectes vinculats a la millora de l'organització i de la qualitat de la docència.

e) Estendre el multilingüisme per mitjà de la implantació, el seguiment i la millora del Pla d'Acció pel Multilingüisme i d'altres accions de promoció de les llengües que, tot assegurant la preservació i la promoció de la llengua catalana, permetin crear unes condicions favorables per a l'intercanvi lingüístic i cultural de la comunitat universitària, amb la utilització de diverses llengües en el desenvolupament de les activitats administratives, acadèmiques i institucionals, en un context de creixent internacionalització.

 

Article 3. Funcions del CQUID

El Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent desenvolupa les funcions següents:

a) Coordinar els processos de planificació de les titulacions de la UPF (programació, verificació, modificació, seguiment i acreditació de titulacions), desenvolupant funcions d'assessorament i suport tècnic als òrgans acadèmics de la Universitat en l'àmbit de la planificació, el disseny i la millora dels plans d'estudis de la Universitat, i gestionant la tramitació que es derivi d'aquests processos davant el ministeri competent en matèria d'universitats, el Consell d'Universitats, la Generalitat de Catalunya i les agències d'avaluació de la qualitat.

b) Organitzar i desenvolupar els plans de formació del professorat, tant de formació inicial com de formació contínua, que responguin a les necessitats de la universitat.

c) Dur a terme accions de renovació pedagògica i d'innovació docent entre els professors i donar-hi suport, per tal de millorar els models educatius i l'aprenentatge dels estudiants.

d) Dur a terme accions de recerca per millorar els mètodes d'ensenyament i d'aprenentatge, tant des del punt de vista teòric com des del vessant de la seva aplicabilitat a l'entorn de la Universitat Pompeu Fabra, i donar suport a les accions que impulsin els professors de la Universitat.

e) Oferir un servei d'assessorament sobre qualsevol aspecte relacionat amb la docència, adreçat als professors i als òrgans de govern de la Universitat.

f) Donar suport tècnic a aquells projectes d'innovació docent que pel seu abast, les seves característiques o la seva transversalitat siguin d'interès institucional.

g) Donar suport en matèria de qualitat i organització educativa als equips directius dels centres i departaments.

h) Dur a terme les iniciatives docents destinades a millorar el rendiment dels estudiants.

i) Gestionar totes aquelles actuacions relacionades amb l'ús de les llengües a la docència de la UPF, donant suport a l'execució del Pla d'Acció pel Multilingüisme en l'àmbit docent.

j) Analitzar l'organització i la qualitat de la docència de la UPF i fer propostes per millorar-la.

k) Donar suport a la captació de recursos externs en les convocatòries competitives de l'àmbit d'innovació docent.

l) Aquelles altres funcions que li atribueixin els òrgans de govern de la UPF.

 

Article 4. Organització del CQUID

El Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent depèn directament del vicerector o vicerectora responsable de l'àmbit de docència i ordenació acadèmica, que n'exerceix la representació i la direcció acadèmica, com a instrument bàsic per al disseny, la planificació i la implementació de les seves polítiques.

La coordinació administrativa del CQUID amb la Gerència de la Universitat s'efectua per mitjà del director o directora tècnic, amb dependència orgànica de l'Àrea de Docència.

 

Article 5. Direcció tècnica del CQUID

Correspon al director o directora tècnic del CQUID exercir la direcció administrativa i tècnica del Centre i donar suport a la direcció acadèmica en l'establiment i el seguiment de la planificació estratègica.

 

Article 6. Consell Acadèmic

6.1. Funcions

El Consell Acadèmic del CQUID té les funcions següents:

a) Aprovar el pla anual d'actuacions presentat per la direcció.
b) Avaluar anualment les actuacions realitzades.
c) Presentar propostes de línies estratègiques d'actuació, així com d'activitats específiques, en l'àmbit docent.
d) Vetllar per l'execució de les polítiques en l'àmbit de la innovació docent i la formació del professorat establertes pel Consell de Direcció.

6.2. Composició

El Consell Acadèmic del CQUID està format per:

  • El vicerector o vicerectora competent en l'àmbit de la docència i l'ordenació acadèmica, que el presideix.
  • El vicerector o vicerectora competent en l'àmbit del postgrau.
  • El vicerector o vicerectora competent en l'àmbit del professorat.
  • El director o directora tècnic del CQUID, que n'és el secretari o secretària i dóna suport administratiu al Consell.
  • Cinc professors nomenats pel rector o rectora a proposta del president o presidenta del Consell Acadèmic, dos dels quals seran degans o directors de centre.

 

Article 7. Unitats de suport a la qualitat i a la innovació docent (USQUID)

Les unitats de suport a la qualitat i a la innovació docent (USQUID) són les estructures de suport per a la innovació docent i la qualitat educativa dels centres de la Universitat Pompeu Fabra. Col·laboren i actuen coordinadament amb el CQUID i vetllen perquè les actuacions adoptades per aquest es desenvolupin en els respectius centres.

 

Article 8. Objectius i funcions de les USQUID

1. Els objectius de les USQUID són impulsar la renovació pedagògica i promoure la millora dels processos de docència-aprenentatge, i assegurar la màxima qualitat educativa del centre al qual estan adscrites.

2. Les funcions de les USQUID són les que deriven de la interrelació entre l'activitat global del CQUID i la seva pròpia activitat en el centre.

 

Article 9. Organització i adscripció de les USQUID

1. Les USQUID estan adscrites als centres en què es desplega acadèmicament la Universitat Pompeu Fabra. N'hi haurà una per centre.

2. Els centres dotaran les respectives USQUID dels recursos materials necessaris per al seu funcionament mitjançant recursos propis, els transferits específicament per la Universitat i els obtinguts en convocatòries externes.

3. Al capdavant de les USQUID hi haurà un director o directora nomenat pel rector o rectora, a proposta del degà o degana o del director o directora del centre, entre els professors a temps complet adscrits al centre. El càrrec de director o directora d'USQUID està equiparat a efectes retributius al càrrec de vicedegà o vicedegana.

4. La Universitat dotarà les USQUID amb el suport tècnic necessari perquè desenvolupin les seves funcions. Es podran contractar altres professionals en funció de les necessitats i disponibilitats de les pressupostàries de cada unitat.

 

Disposicions finals

Primera. Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.
Segona. Correspon al rector o rectora, en l'exercici de les seves competències, aprovar l'estructura administrativa del CQUID.

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2007 de creació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i reordenació de les Unitats de Suport a la Innovació Docents (USID).