Atesa la situació d’excepcionalitat derivada de la publicació del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,

Atès que aquesta situació està comportant l’aplicació generalitzada del teletreball en l’execució de les tasques administratives de la Universitat i, específicament pel que fa a l’àmbit objectiu d’aquesta delegació, en aquelles que fan referència a la gestió dels pagaments de la institució,

Atès que si els pagaments passen a ser efectuats en línia amb autenticació a destí mitjançant un model de criptosignatura aquesta operativa podrà ser executada amb més eficàcia i de forma més eficient,

Atesa la resolució de 24 de maig del 2017 de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general, actualitzada amb les resolucions de 7 de juliol del 2017, 3 de maig i 21 de setembre del 2018 i 7 de gener del 2019,

En ús que m’atorga l’article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Article 1

Modificar les funcions en matèria econòmica i financera previstes en l’article 8 de la resolució del rector de 24 de maig del 2017 de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general, actualitzada amb les resolucions de 7 de juliol del 2017, 3 de maig i 21 de setembre del 2018 i 7 de gener del 2019, en els termes següents:

En matèria econòmico-financera:

  • Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les despeses de capítol I referents al personal de la UPF.
  • Les facultats econòmico-financeres d'autorització, disposició, reconeixement d'obligacions i ordenació del pagament de la resta de despeses.
  • Signar o autoritzar de forma telemàtica transferències bancàries, xecs o qualsevol altre mitjà de pagament de les despeses a què fan referència els apartats anteriors.
  • Autoritzar les modificacions de crèdit següents:

1.Ampliació i generació de crèdits.

2.Transferències de crèdit la competència de les quals sigui atribuïda al rector per les bases d'execució del pressupost de la UPF.

3.Baixa per anul·lació de crèdits.

  • Autoritzar les peticions d'ajornament i fraccionament de pagaments de deutes.
  • Resoldre els expedients de devolució d'ingressos, inclosa la resolució de les reclamacions sobre preus públics.
  • Signar les cessions de crèdit.

 

Article 2

Aquesta delegació tindrà efectes mentre duri la situació d’excepcionalitat derivada de la publicació del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 23 de març del 2020