Atesa la situació d’excepcionalitat derivada de la publicació del Reial Decret 463/2020 pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, en data 24 de març del 2020 el rector va resoldre modificar les funcions en matèria econòmica i financera del del vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària  previstes en l’article 8 de la resolució del rector de 24 de maig del 2017, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general, tenint efectes mentre durés la situació d’excepcionalitat i l’estat d’alarma,

Atès que el Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 indica que la pròrroga acaba a les 00:00 hores del dia 21 de juny de 2020,

Vista la necessitat de mantenir les funcions delegades en el vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària durant aquest període excepcional amb caràcter definitiu,

En ús que m’atorga l’article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article 1

Modificar les funcions en matèria econòmica i financera del vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària  previstes en l’article 8 de la resolució del rector de 24 de maig del 2017 de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general, en els termes següents:

“En matèria econòmico-financera:

  • Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les despeses de capítol I referents al personal de la UPF.
  • Les facultats econòmico-financeres d'autorització, disposició, reconeixement d'obligacions i ordenació del pagament de la resta de despeses.
  • Signar o autoritzar de forma telemàtica transferències bancàries, xecs o qualsevol altre mitjà de pagament de les despeses a què fan referència els apartats anteriors.

Autoritzar les modificacions de crèdit següents:

1.Ampliació i generació de crèdits.

2.Transferències de crèdit la competència de les quals sigui atribuïda al rector per les bases d'execució del pressupost de la UPF.

3.Baixa per anul·lació de crèdits.

  • Autoritzar les peticions d'ajornament i fraccionament de pagaments de deutes.
  • Resoldre els expedients de devolució d'ingressos, inclosa la resolució de les reclamacions sobre preus públics.
  • Signar les cessions de crèdit.”

Article 2

Aquesta resolució deroga la resolució del rector de 24 de març del 2020 per la qual es modifica la resolució del rector de 24 de maig del 2017 de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general.

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 25 de juny del 2020