Resolució d'1 d'abril del 2011 per la qual es suprimeix l'Àrea de Patrimoni.

La Resolució del rector de 4 de maig del 2009, de reestructuració administrativa, estableix les àrees de gestió en que s'organitza la Universitat Pompeu Fabra.

Atesa la voluntat de racionalitzar i simplificar les Àrees de Gestió en que s'organitza la Universitat, i contribuir així a la reducció de les estructures directives i a la potenciació del rol dels llocs de comandament intermedi.

És per això que, vist el que disposa el Títol 9 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent i en ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels esmentats Estatuts,

HE RESOLT:

Article 1.- Se suprimeix l'Àrea de Patrimoni.

Article 2.- L'article 3 de la Resolució del rector de 4 de maig del 2009, de reestructuració administrativa, queda redactat com segueix:

"Article 3.- Organització de les àrees de gestió

1.- L'administració de la Universitat Pompeu Fabra s'organitza en les següents àrees de gestió:

- Àrea de Docència
- Àrea de Recerca i Economia
- Àrea de Recursos Humans i Organització
- Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació"

Article 3.- El Servei de Gestió Patrimonial i Contractació resta adscrit a l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni.

Disposició derogatòria. L'article 7 de la Resolució del rector de 4 de maig del 2009, de reestructuració administrativa, queda sense contingut.

Disposicions finals

Primera.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura.

Segona.- S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

 

Josep Joan Moreso i Mateos

Rector

Barcelona, 1 d'abril del 2011