Un cop transcorreguts vuit mesos des de l’inici del mandat, s’ha considerat oportú modificar lleugerament l’estructura de la direcció de la Universitat, per mitjà de la definició de les competències de dos vicerectorats adjunts al rector, amb l’objectiu d’impulsar i de reforçar els projectes estratègics engegats.

Com a conseqüència, i per coherència normativa, es considera necessari modificar mínimament la Resolució del rector de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari general per adequar-la a la nova estructura de la direcció de la UPF, sense canviar cap de les competències que ja exercien per delegació del rector.

Vista la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic;

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Modificar la Resolució del rector de 31 de maig del 2021, modificada per Resolució de 22 de setembre del 2021, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari general en els termes següents:

Primer. Les competències que a la resolució del rector de 31 de maig del 2021, modificada per resolució de 22 de setembre del 2021, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari general, consten delegades al Vicerectorat adjunt al rector passen a estar delegades al Vicerectorat adjunt al rector i d’Organització i Grup UPF, i així ha de quedar constància a l’articulat de la resolució.

Segon. Les competències que a la resolució del rector de 31 de maig del 2021, modificada per resolució de 22 de setembre del 2021, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari general, consten delegades al Vicerectorat de Professorat i de Relacions amb la Comunitat passen a estar delegades al Vicerectorat adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat, i així ha de quedar constància a l’articulat de la resolució.

Tercer. L’article 6 de la Resolució passa a ser l’article 2 de la resolució.

Quart. Els articles 2, 3, 4 i 5 de la Resolució passen a ser els articles 3, 4, 5 i 6, respectivament.

Disposició final única. Facultar al secretari general de la UPF per tal de procedir a modificar l’establert en aquesta resolució de modificació a la resolució de 31 de maig del 2021, modificada per resolució de 22 de setembre del 2021 de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari general.

 

 

Oriol Amat i Salas

Rector

 

Barcelona,15 de febrer del 2022