Els nous reptes a què ha de fer front la nostra universitat -entre els quals destaquen el nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior, el desenvolupament de la recerca, el nou Campus de la Comunicació, el nou Campus del Mar, els canvis en l'àmbit dels recursos i sistemes d'informació i la creixent internacionalització de les nostres activitats- requereixen una adaptació contínua de la nostra estructura organitzativa.

En aquest context, cal que l'Àrea de Recursos Humans i Organització també adeqüi el seu funcionament a les noves exigències i que estigui en disposició d'oferir uns millors serveis tant al PAS com al PDI. D'altra banda, fer front a la creixent competitivitat en el sector universitari obliga a desenvolupar indicadors de gestió per a la presa de decisions, i també a redissenyar els processos amb l'objectiu de millorar-los i agilitar-los. Finalment, aquests canvis requereixen una tasca de planificació organitzativa que doni suport a les diferents estructures i àmbits en el seu procés de reestructuració.

És per això que, a proposta del gerent i en ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts,

HE RESOLT:

Article 1. Estructura de l'Àrea de Recursos Humans i Organització

L'Àrea de Recursos Humans i Organització, creada per resolució de 20 d'octubre del 2005, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els programes de gestió de persones i de salut laboral, i també els processos de modernització administrativa adreçats a la millora organitzativa, i actua en aquelles matèries que li són encomanades o delegades pel gerent en aquest àmbit. Dirigeix i coordina el Servei de PAS i el Servei de PDI.

Article 2. El Servei de PAS (Derogat per Resolució del rector de 2 de maig del 2011 per la qual es reestructura parcialment l'Àrea de Recursos Humans i Organització)

2.1. El Servei de PAS dóna suport a l'elaboració del capítol I del pressupost pel que fa al PAS; s'encarrega de la planificació, l'ordenació i l'execució en l'administració, selecció, contractació, promoció, mobilitat, desenvolupament, formació i comunicació del personal d'administració i serveis i dels becaris; duu a terme l'estudi i l'aplicació de la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PAS, i s'encarrega de l'anàlisi, l'elaboració i la proposta en matèria de relacions sindicals, així com de la participació en la negociació col·lectiva del PAS.

2.2. El Servei de PAS s'estructura en:

- Secció d'Administració del PAS
- Secció de Selecció
- Secció de Desenvolupament

2.3. La Secció d'Administració del PAS té com a funcions col·laborar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de despeses del PAS; gestionar els processos d'administració del PAS i dels becaris i gestionar-ne la contractació; dur a terme el manteniment i el control de l'RLT del PAS; gestionar les incidències i situacions administratives; mantenir i custodiar els expedients personals, i portar a terme el control horari.

2.4. La Secció de Selecció té com a funcions gestionar els processos de selecció, promoció i mobilitat del PAS i donar suport als òrgans de selecció i valoració de mèrits.

2.5. La Secció de Desenvolupament té com a funcions participar en els projectes de desenvolupament professional; elaborar i gestionar el pla de formació, i col·laborar en els processos de desenvolupament organitzacional i dels plans de comunicació interna de l'àrea.

Article 3. El Servei de PDI (Modificat per Resolució del rector de 14 de desembre del 2018 per la qual es reestructura l’Àrea de Recursos Humans i Organització)

3.1. El Servei de PDI té per funcions donar suport a l'elaboració del pressupost de gestió de totes les despeses de personal docent i investigador; assessorar i controlar la programació i l’execució del pla de dedicació docent; analitzar i aplicar la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PDI; planificar, ordenar i executar els processos de suport per a la selecció i la contractació del PDI; donar suport en l’àmbit de de les relacions laborals i participar en la negociació col·lectiva del PDI; establir indicadors per a l’avaluació dels serveis que ofereix.

3.2. El Servei de PDI integra la Secció d'Administració del PDI.

3.3. La Secció d'Administració del PDI té com a funcions col·laborar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de despeses del PDI i en la programació i el control dels recursos aplicats a la docència; gestionar els processos d'administració, selecció i contractació del PDI; gestionar les incidències i situacions administratives; mantenir i custodiar els expedients personals, i efectuar el manteniment i el control de l'RLT del PDI.

Article 4. Oficina Tècnica d'Informació i Organització 
(Derogat per resolució de 2 de maig del 2011 per la qual es reestructura parcialment l'Àrea de Recursos Humans i Organització)

Es crea l'Oficina Tècnica d'Informació i Organització, sota la dependència directa de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, que té com a funcions dur a terme el manteniment de la informació necessària per a la planificació de la política de recursos humans i el control del pressupost corresponent a l'àrea, així com elaborar les dades derivades de la gestió dels recursos humans. Alhora, l'Oficina Tècnica d'Informació i Organització desenvolupa funcions de suport a la millora del funcionament organitzatiu de la UPF tot participant en els diferents projectes de canvi.


Article 5. Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals

La Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, creada per resolució de 10 de desembre de 1998, passa a denominar-se Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals; sota la dependència directa de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, té com a funcions les que li atorga l'esmentada resolució, desplegada per resolució de 23 de desembre de 1999.

Disposició derogatòria

Queda modificat l'article 4 de la resolució del rector de 20 d'octubre del 2005, de reestructuració administrativa, i queda derogada la resolució de 2 d'octubre del 2002, d'estructuració del Servei de Personal.

Disposicions finals

Primera. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

Segona. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

 

Josep Joan Moreso i Mateos
Rector

Barcelona, 27 de març del 2006