L’obertura d’un nou mandat del rector ofereix l’oportunitat de revisar l’estructura del Consell de Direcció i també del conjunt de l’equip de govern de la Universitat, encara més en tractar-se d’un relleu en la persona que l’encapçala. Aquesta nova etapa institucional s’encara amb un equilibri entre continuïtat i renovació, tal com reflecteix el programa i les propostes d’actuacions per al període 2021-2025, que han resultat àmpliament referendats amb les votacions per part de la comunitat universitària.

En aquest sentit, cal assegurar les fortaleses que han convertit la Universitat Pompeu Fabra en una institució capdavantera del nostre país i, alhora, cal incorporar les innovacions i els canvis oportuns per a una UPF millor i per a tothom. L’estructura institucional ha d’estar al servei d’aquests objectius, començant pel conjunt de vicerectorats i la Secretaria General de què s’ocupa aquesta resolució.

Així mateix, no es poden ignorar de cap manera les repercussions que ha tingut i que encara té la pandèmia generada per la covid-19. Tot i les grans dificultats que ha provocat, la capacitat d’adaptació del conjunt de la comunitat universitària i el recurs de les TIC han permès el funcionament de les activitats en tots els àmbits. A partir d’aquí, sense perdre de vista la voluntat de la UPF de continuar sent essencialment presencial, cal un pla de transformació digital de la Universitat, que, al costat de la coordinació de l’acció de govern i dels projectes transversals, serà una de les funcions destacades del vicerectorat adjunt. A més, aquest vicerectorat, entre altres, assumirà la important funció d’enfortir els processos participatius i el retiment de comptes.

Per la seva banda, els vicerectorats d’Ordenació Acadèmica i de Recerca, que concentren funcions decisives en la missió de tota universitat, no presenten gairebé modificacions respecte als seus vicerectorats precedents. Cal assenyalar que la política lingüística, responsabilitat de l’anterior vicerectorat que corresponia al d’Ordenació Acadèmica, s’atribueix ara al Vicerectorat d’Internacionalització, justament per afrontar els reptes que planteja el món global per a una universitat. Precisament, el Vicerectorat d’Internacionalització, a més de desenvolupar l’estratègia d’internacionalització de la Universitat, ha d’impulsar el projecte EUTOPIA en el marc de la “Iniciativa Universitats Europees”, en la qual la UPF va participar des de la primera convocatòria, al costat de cinc universitats més, i que entrarà en una fase decisiva els pròxims anys.

Un dels àmbits en què hi ha un gran interès a reforçar en aquesta nova etapa és el de la transferència del coneixement. Per això es crea un nou vicerectorat en aquest àmbit que té la responsabilitat de desplegar les seves funcions, amb l’objectiu d’aconseguir que el coneixement generat per la Universitat contribueixi tant al benestar de la societat i la ciutadania, com al de la mateixa comunitat universitària. 

D’altra banda, es crea el Vicerectorat de Professorat i Relacions amb la Comunitat, el qual, a més de les competències relatives a la política sobre el personal docent i investigador, ha d’assumir la interlocució amb tots els col·lectius de la comunitat universitària i, en particular, els estudiants i alumni. Igualment, constitueix una novetat el Vicerectorat de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, al qual correspon impulsar la renovació dels models pedagògics de la Universitat, projectant-los a la societat i el món; a més, ha de desplegar el programa cultural de la UPF i incentivar-hi la participació de la comunitat.

Encara que és una actuació transversal, el compromís de la UPF amb el benestar planetari troba en el Vicerectorat de Compromís Social i Sostenibilitat un espai idoni on fer-ne el seguiment acurat, a més d’actuar decididament en l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Pel que fa a la Secretaria General, gairebé no experimenta canvis en l’atribució de responsabilitats; però s’emfatitza el seu paper en relació amb la integritat institucional i el desplegament de les actuacions previstes al Codi Ètic.

Finalment, una novetat important de la nova estructura és la previsió que els diferents vicerectors i vicerectores coordinin l’actuació de la resta de càrrecs que executin tasques relacionades amb el seu àmbit funcional. D’aquesta manera, es vol garantir la màxima coherència i eficiència en el desenvolupament de les actuacions que es duguin a terme durant el mandat, les quals necessàriament són resultat d’un treball en equip. 

Per això, en virtut de les competències que m’atorguen els articles 55.2 i 56 g) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i als efectes d’estructurar els vicerectorats i la Secretaria General i assignar-los funcions,

 

RESOLC:

Article 1. Estructura general dels vicerectorats i de la Secretaria General

1. L’estructura dels vicerectorats i de la Secretaria General encarregats de la direcció dels diversos àmbits . d’actuació és la següent:

 • Vicerector o vicerectora adjunt al rector 
 • Vicerector o vicerectora d’Ordenació Acadèmica
 • Vicerector o vicerectora de Recerca
 • Vicerector o vicerectora de Transferència del Coneixement
 • Vicerector o vicerectora d’Internacionalització
 • Vicerector o vicerectora de Professorat i de Relacions amb la Comunitat
 • Vicerector o vicerectora de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació
 • Vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat
 • Secretari o secretària general

2. Correspon als diferents vicerectors i vicerectores coordinar els càrrecs de comissionats, delegats i assessors que, si escau, desenvolupin tasques relacionades amb el seu àmbit funcional.

 

Article 2. Vicerectorat adjunt al rector

El vicerector o vicerectora adjunt al rector coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • La coordinació de l’acció de govern i de projectes transversals
 • La planificació institucional i l’organització administrativa
 • Els recursos materials,  els sistemes d’informació i l’administració electrònica
 • La qualitat, l’avaluació i l’acreditació
 • L’estratègia del Grup UPF: la política d’adscripció i la coordinació dels centres d’ensenyament superior
 • Els processos participatius i el retiment de comptes

 

Article 3. Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 

El vicerector o vicerectora d’Ordenació Acadèmica coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • Els ensenyaments oficials de grau i de màster universitari
 • Els títols propis i el seu règim
 • L’organització docent
 • L’ordenació acadèmica
 • El foment dels ensenyaments oficials de grau i de màster
 • Els programes interdisciplinaris

 

Article 4. Vicerectorat de Recerca

El vicerector o vicerectora de Recerca coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • L’estratègia científica, els programes i els ajuts de recerca interns i externs
 • L’organització (figures de recerca) i les infraestructures de recerca
 • Els serveis científico-tècnics i equipaments de recerca
 • La relació amb els centres CERCA i altres institucions científiques
 • La producció científica, la seva avaluació i l’estratègia de Ciencia Oberta
 • El doctorat, sense perjudici de les competències del director o directora de l’Escola de Doctorat 

 

Article 5. Vicerectorat de Transferència del Coneixement

El vicerector o vicerectora de Transferència del Coneixement coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • La política de transferència del coneixement
 • Els programes d’emprenedoria i innovació
 • La col·laboració público-privada, les càtedres d’empresa i altres fórmules anàlogues de captació de recursos públics i privats
 • La iniciativa UPF-Altaveu de coneixement
 • Les relacions institucionals amb l’ecosistema d’actors globals i locals en els àmbits esmentats

 

Article 6. Vicerectorat d’Internacionalització

El vicerector o vicerectora d’Internacionalització coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • L’estratègia d’internacionalització de la Universitat
 • L’estratègia de les relacions internacionals: EUTOPIA, The Guild
 • Els programes d’intercanvi i cooperació educativa i mobilitat amb universitats i institucions
 • Els programes internacionals i les escoles d’estiu internacionals
 • La política lingüística

 

Article 7. Vicerectorat de Professorat i de Relacions amb la Comunitat

El vicerector o vicerectora de Professorat i de Relacions amb la Comunitat coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • La política de captació i retenció de talent
 • La política d’accés, d’estabilització i de promoció del professorat
 • Els programes d’incorporació de personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, ICREA i similars)
 • La plantilla del professorat i el règim jurídic del professorat: dedicació, permisos i llicències
 • Les relacions amb la comunitat universitària
 • La política i projectes d’acompanyament i participació d’estudiants i alumni

 

Article 8. Vicerectorat de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació

El vicerector o vicerectora de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • El projecte educatiu de la Universitat
 • Els models pedagògics, la innovació, la qualitat i la millora docents
 • L’impuls d’estratègies de comunicació que projectin el model de la UPF a la societat i al món
 • El desenvolupament del patrimoni i el programa cultural i la relació amb les institucions d’aquest àmbit
 • La promoció de la participació de la comunitat universitària en tot tipus d’actuacions on la cultura sigui element central

 

Article 9. Vicerectorat de Compromís Social i Sostenibilitat

El vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • La cooperació per al desenvolupament, les accions solidàries i el voluntariat
 • Les polítiques d’inclusió i igualtat
 • La promoció de la salut i la prevenció de riscos laborals
 • L’estratègia de sostenibilitat mediambiental i l’Agenda 2030

 

Article 10. Secretaria General

El secretari o secretària general, a més de les competències que li atorga l’article 56 dels Estatuts de la UPF, coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • El desenvolupament estatutari i normatiu
 • Les polítiques d’integritat institucional i el desplegament de les actuacions previstes al Codi Ètic.
 • Les relacions ordinàries amb el Síndic de Greuges de la UPF
 • Les relacions dels òrgans acadèmics i dels serveis administratius amb el Consell Social, llevat de les que corresponen al rector. També se n’exclouen les relacions referents al personal i al pressupost del Consell Social, que corresponen al gerent
 • La coordinació dels processos de creació i de modificació de l’estructura acadèmica i d’adscripció de centres
 • La transparència i el dret d’accés a la informació

 

Disposició addicional 

Les referències als vicerectorats incloses en la normativa de la UPF s’entenen referides al vicerectorat competent en la matèria, d’acord amb aquesta resolució.

 

Disposició derogatòria 

Es deroga la Resolució del rector de 29 d’octubre del 2019 de creació dels vicerectorats i d’atribució de funcions als vicerectorats i a la Secretaria General i qualsevol altra d’anterior, el contingut de la qual contradigui aquesta.

 

 

Oriol Amat i Salas 

Rector

 

Barcelona, 28 de maig del 2021