Atesa la resolució del rector de 7 de gener del 2019 de modificació de la resolució del rector de 24 de maig del 2017, modificada per resolucions de 7 de juliol del 2017, de 3 de maig del 2018 i 21 de setembre del 2018 de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari general, es considera oportú que la presidència de la Comissió de Cultura sigui exercida pel delegat o delegada de Cultura de la UPF,

Vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

En ús de les competències que m'atorga l'article 52, i d’acord amb el previst a l’article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article únic. El delegat o delegada de Cultura de la UPF exerceix, per delegació del rector, la presidència de la Comissió de Cultura.

Disposició final.

Aquesta resolució entra en vigor l’1 de gener del 2019.

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 7 de gener del 2019