Visor de contenido web

L’article 13 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el procediment per acordar les suplències dels òrgans administratius en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

L’article 54 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra preveu que en cas d’absència, impediment o vacant del rector o rectora, n’assumirà les funcions el vicerector que hagi designat.

Per resolució del rector de 31 de maig del 2021 es va designar al vicerector adjunt al rector i d’Organització i Grup UPF la suplència del rector en cas d'absència, malaltia, impediment o vacant;

Atès que des de l’1 al 21 d’agost, ambdós inclosos, tant el rector com el vicerector adjunt al rector i d’Organització i Grup UPF estaran absents, es fa necessària la designació d’un suplent en les funcions de rector,

Per tot això, i en virtut de l’article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

RESOLC:

Primer. Designar la vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, prof. Ester Oliveras Sobrevias, perquè supleixi el rector en les seves funcions des de l’1 d’agost fins al 7 d’agost del 2022, ambdós inclosos.

Segon. Designar el vicerector de Recerca, Enric Vallduví Botet, perquè supleixi el rector en les seves funcions des del 8 d’agost fins al 14 d’agost del 2022, ambdós inclosos.

Tercer. Designar el vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, prof. José Manuel Jiménez Morales, perquè supleixi el rector en les seves funcions des del 15 d’agost fins al 21 d’agost del 2022, ambdós inclosos.

Quart. Establir que aquesta circumstància es faci constar a tots aquells documents que hagin de ser signats per l’òrgan suplent, incloent abans de la signatura les paraules “per delegació” (o P.D.), el nom de l’òrgan delegant i la data de la resolució de delegació.

 

 

Oriol Amat i Salas

Rector

Barcelona, 26 de juliol del 2022